Valtionavustus

Hankeavustukset lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen 2024

Lukiokoulutus
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
4.3.2024 – 4.4.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
5 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Riia Palmqvist p. 029 533 1668
Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107
Opetusneuvos Kati Taipale, p. 029 533 1214
Opetusneuvos Yvonne Nummela, p. 029 533 1523 (ruotsinkielinen koulutus)
Opetusneuvos Jolin Slotte, p. 029 533 1631 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisesti lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämisohjelman. Opetushallitus vastaa valtionavustuksella rahoitettavan kehittämistoiminnan käynnistämisestä, ohjaamisesta, seurannasta ja tulosten raportoinnista.

Kehittämisohjelman tavoitteena on selkiyttää ja kehittää oppimisen tuen järjestelmää lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Kehittämistoimet voivat koskea myös koulutuksen järjestäjien järjestämän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijoita. Näin parannetaan opiskelijoiden edellytyksiä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen ja vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia, mikä vähitellen nostaa koulutus- ja osaamistasoa ja turvaa osaavan työvoiman saatavuutta. Ohjelman aikana voidaan toteuttaa pilotteja, joiden avulla toimintatapoja kehitetään opiskelijoiden tueksi.

Lukiolain mukaisesti opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada tarpeidensa mukaisesti erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea. Tukea on oikeus saada riippumatta oppimisvaikeuksien syistä. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan erityisopetus ja muu oppimisen tuki mahdollistavat opiskelijoiden yhdenvertaisen aseman.

Oppimisen tuella tarkoitetaan laajaa kokonaisuutta, jonka muodostavat erityisopetus ja muu oppimisen tuki, opinto-ohjaus sekä muut opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja hyvinvointia tukevat toimet. Oppimisen tuen keskiössä on opiskelija, jonka hyvinvointi, jaksaminen ja opintojen sujuvuus ovat tuen tavoitteina. Tähän sisältyy opiskelijoiden ohjauksen ja tukitarpeiden nykyistä systemaattisempi kartoittaminen sekä opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn vahvistaminen pedagogisten tukitoimien ja yhteisöllisen opiskeluhuollon avulla.

Oppimisen tuen vahvistaminen edistää opintojen saavutettavuutta ja opiskelijoiden yhdenvertaisuutta. Tuen tarpeen tunnistamisessa ja tuen järjestämisessä pyritään varhaiseen puuttumiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään jatko-opintovalmiuksien kehittämiseen niillä opiskelijoilla, jotka tarvitsevat oppimiseensa tukea.

Oppimisen tukea kehitetään moniammatillisena yhteistyönä koko oppilaitosyhteisön sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Opiskelijat huomioidaan oman hyvinvointinsa ja tuen tarpeidensa asiantuntijoina, ja otetaan mukaan oppimisen tuen suunnitteluun ja kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää oppilaitoksissa toimintakulttuuria, joka ottaa huomion opiskelijan vahvuudet ja erityisopetuksen tarpeet yksilöllisesti.

Lukiokoulutuksessa panostetaan ohjaukseen ja moniammatilliseen tukeen siten, että jokainen opiskelija saa tarvitsemansa tuen siirtyäkseen koulupolulla eteenpäin. Tukea kohdistetaan erityisesti niille nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä jälkeen opinnoissa tai keskeyttää opintonsa.

Oppimisen tuen vahvistamista tukee vuonna 2022 laadittu lukiokoulutuksen laatustrategia, jonka laatutekijöitä ovat laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, kehittyvä toimintakulttuuri sekä lukiokoulutuksen saavutettavuus. Lähes kaikissa suurissa ja keskisuurissa lukioissa järjestetään erityisopetusta, mutta monissa pienemmissä lukioissa erityisopetusta ei kyetä antamaan lain edellyttämällä tavalla erityisopettajien riittämättömän saatavuuden takia. Tilanne asettaa eri lukioiden opiskelijat eriarvoiseen asemaan.

Valtionavustusten avulla on tarkoitus selkiyttää ja kehittää oppimisen tuen järjestelmää lukiokoulutuksessa siten, että jokainen lukio-opiskelija saisi riittävää ja oikea-aikaista tukea lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin valmistautuessa. Näillä toimilla tuetaan opiskelijoita etenemään opinnoissaan ja vähennetään keskeyttämisiä.

Nyt haettavana olevalla avustuksella rahoitettavien hankkeiden kehittämiskohteina voivat olla yksi tai useampi seuraavista:

  • Kehitetään erityisopettajien, opinto-ohjaajien, aineenopettajien ja muun henkilöstön yhteistyö- ja toimintamalleja tukea tarvitsevan opiskelijan oppimiseen ja opetukseen liittyvissä kysymyksissä. 
  • Vahvistetaan aineenopettajien, ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien osaamista mm. opiskelijan vahvuuksien ja oppimisen haasteiden tunnistamisessa sekä opiskelutaitojen ja -tekniikoiden opettamisessa mukaan lukien kieli- ja kulttuuritietoisuus.
  • Kehitetään oppilaitoksen toimintakulttuuria vahvistamalla opetushenkilöstön valmiuksia tunnistaa, tukea, ohjata ja arvioida tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista yhteistyössä erityisopettajan, muiden opettajien ja ammattilaisten kanssa.
  • Kehitetään samanaikaisopetuksena, ryhmämuotoisena opetuksena ja yksilötukena annettavan erityisopetuksen pedagogiikkaa ja toimintamalleja.
  • Kehitetään yhteisiä toimintamalleja alueellisesti yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten sekä muiden toimijoiden kanssa.

Avustettavissa hankkeissa tulee tavoitella sellaisia innovatiivisia ja konkreettisia tuloksia ja tuotoksia, joita voidaan hyödyntää myös hankkeen jälkeen. Kehitettyjä käytänteitä ja tuotoksia tulee voida skaalata ja levittää myös valtakunnallisesti. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Kehittämistyössä voidaan käyttää hyväksi tekoälyn ja digitalisaation antamia mahdollisuuksia ja aiemmin kehitettyjä digitaalisia tuen tarpeen arviointivälineitä. 

Hankkeisiin voidaan liittää kehittämistyötä tukevaa pienimuotoista selvitys-, arviointi- tai tutkimustoimintaa.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille koulutuksen järjestäjille, joilla on lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen. Avustusta voidaan myöntää myös yliopistojen harjoittelukouluille. Valtion oppilaitokset eivät voi olla valtionavustuksen saajina. 

Myöntöharkinnassa asetetaan etusijalle ne hakijat, jotka eivät ole mukana hankkeissa, joille myönnettiin avustusta vuoden 2023 vastaavassa haussa.

Opetushallitus asettaa lukiokoulutuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustuksen lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen. Erityisavustusta myönnetään yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % kokonaismenoista, joten koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan opetuksen, ohjauksen ja oppimisen tuen rahoittamiseen silloin, kun kyse on koulutuksen järjestäjän perustoiminnasta. Avustuksella voidaan kuitenkin palkata lisähenkilöstöä, jos tällä kehitetään ja vahvistetaan erityisopetuksen ja muun oppimisen tuen järjestämistä. 

Avustusta voi käyttää myös henkilöstön osaamisen kehittämiseen myönteisessä avustuspäätöksessä hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Henkilöstön koulutuskulujen tulee olla kohtuullisia ja hankkeen tavoitteiden ja toiminnan kannalta perusteltuja.

Avustusta ei voi käyttää sellaiseen kehittämistoimintaan, johon on saatu muuta valtionavustusta. 

Oppimisen tukeen liittyvät ohjelmistohankinnat ovat sallittuja ainoastaan perustelluista syistä ja ne voivat olla enintään 10 % hankkeen hyväksytyistä kokonaismenoista. Ohjelmistokuluiksi hyväksytään hankkeen käytössä olevien ohjelmistojen kustannukset vain hankkeen keston ajalta. Laitehankintoja, rakentamiskustannuksia ja kalustehankintoja ei hyväksytä hankkeen kustannuksiksi.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2025.

Ensisijaisesti toivotaan hakemuksia usean lukiokoulutuksen järjestäjän yhteistyönä toteuttamiin yhteishankkeisiin. Yhteishankkeen päähakijana toimiva lukiokoulutuksen järjestäjä koordinoi hakemuksen laatimista, hankkeen hallinnointia, toimeenpanoa, taloutta ja selvitysten laatimista. Yhteistyökumppanit, joilla on omat osatoteuttamissuunnitelmansa ja talousarvionsa, nimetään erikseen hakulomakkeella. Yhteishankkeen yhteistyökumppanien tulee olla hakukelpoisia koulutuksen järjestäjiä, ja niitä koskevat samat ehdot ja velvollisuudet kuin hakijaorganisaatiota. Yhteistyökumppanit laativat yhteistyösopimuksen päähakijan kanssa.

Koulutuksen järjestäjät voivat vaihtoehtoisesti hakea avustusta yksin toteuttamaansa yhden koulutuksen järjestäjän hankkeeseen.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy torstaina 4.4.2024 klo 16.15.

Hakemus tulee tallentaa ja lähettää käsiteltäväksi Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmään määräajan kuluessa. Määräajan jälkeen saapunutta hakemusta ei käsitellä.

Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • Hankkeen tavoitteet, toiminta ja tavoiteltavat tulokset vastaavat hakutiedotteessa asetettuja tavoitteita ja kehittämiskohteita
  • Hankkeessa tavoiteltavia tuloksia ja tuotoksia voidaan skaalata ja levittää myös valtakunnallisesti
  • Hankkeen kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan

Opetushallitus päättää hankesuunnitelman kokonaisarvioinnin perusteella kunkin hakijan saaman lopullisen avustussumman.

Myönteisen päätöksen saaminen edellyttää, että hakija on antanut pyydetyt selvitykset hakijalle aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä.

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty, kuitenkin viimeistään 15.5.2024. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

Opetusneuvos Riia Palmqvist p. 029 533 1668 

Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524

Opetusneuvos Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107

Opetusneuvos Kati Taipale, p. 029 533 1214

Opetusneuvos Yvonne Nummela, p. 029 533 1523 (ruotsinkielinen koulutus)

Opetusneuvos Jolin Slotte, p. 029 533 1631 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi