Valtionavustus

Hankeavustukset opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen kehittämiseen vuonna 2024

Taiteen perusopetus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
26.1.2024 – 1.3.2024 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
700 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustuksen tavoitteena on taiteen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen.

 

Säädösperusta

 • Valtion vuoden 2024 talousarvio, momentti 29.80.34.02.2. 
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009). 
 • Laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta. 
 • Valtionavustuslaki (688/2001). 
 • Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009). 

Tavoitteena on taiteen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen. Taiteen perusopetusta kehitetään opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja niissä asetettujen tavoitteiden toteutumista edistäen.

Tavoitteet

 • Eri taiteenalojen oppilaitosten taiteen perusopetuksen kehittämistyön vahvistuminen ja sen kautta taiteen perusopetuksen tuloksellisuuden ja laadun paraneminen.
 • Taiteen perusopetuksen pedagogiikan kehittyminen ja opetusmenetelmien monipuolistuminen esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntämällä.
 • Taiteen perusopetuksen oppilaitosten yhteistyön lisääntyminen pedagogisessa kehittämisessä. 
 • Rahoitettuihin hankkeisiin sisältyy taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjien yhteisiä laaja-alaisia hankkeita. 
 • Määrärahalla on tarkoitus edistää monipuolisesti taiteen perusopetuksen kehittämistä sekä toiminnan tuloksellisuuteen ja laadulliseen kehittämiseen tarkoitettua innovaatiotoimintaa. 

Tätä valtionavustusta voivat hakea opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen järjestäjät. 

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset 

 • Hakijalla on opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen järjestämislupa.
 • Hakemus on saapunut määräajassa ja se on tehty hakuohjeen mukaiselle hakulomakkeelle. 
 • Hanke kehittää taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan oppilaitoksen toimintaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti.
 • Hankkeen kustannukset kohdistuvat taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan oppilaitoksen oppilaisiin ja henkilökuntaan.
 • Hankkeessa on kyse määräaikaisesta ja rajatusta kehittämishankkeesta.
 • Hankkeen kustannukset kohdistuvat avustettavan toiminnan kannalta tarpeellisiin ja määrältään kohtuullisiin menoihin.
 • Hakija on toimittanut loppuselvitykset vuonna 2022 rahoitetuista hankkeista.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2024 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen (hankeavustus) opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen kehittämiseksi. Jaettavissa on enintään 700 000 euroa.

Avustusta myönnetään vuoden 2024 määrärahasta. Avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja päättyy 31.12.2025. Hanke on käynnistettävä vuoden 2024 aikana. Avustusta voi käyttää avustuspäätöksen hyväksymisen ja viimeisen käyttöpäivän välissä syntyneisiin kustannuksiin. 

Hankeavustuksena myönnettävää valtionavustusta ei saa käyttää organisaation perustoiminnan rahoittamiseen. Avustuksen saajan on noudatettava valtionavustuspäätöksen ehtoja ja rajoituksia. Opetushallituksen yleisohje valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille on saatavissa Opetushallituksen verkkosivuilta 

Valtionavustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten hakijan oma maksuosuus on vähintään 20 %.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Linkki sähköiseen hakemukseen: 

 

Hakemus on tehtävä koulutuksen järjestäjän nimissä (ei oppilaitoksen) ja hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla nimenkirjoittamisoikeus koulutuksen järjestäjän puolesta.

Hakemusasiakirjoihin liitetään seuraavat liitteet:

 • Hankkeen talousarvioon merkityistä menoista yksilöidään menojen koostuminen ja muodostumisen perusteet erillisessä liitteessä. Yksilöinti tehdään samassa järjestyksessä asiakohdittain kuin taulukossa. Esimerkiksi laitehankinnoista ilmoitetaan, mitä laitteita ja kuinka monta ja mikä on eri laitteiden arvioitu kustannus. Vastaavasti yksilöidään ja perustellaan myös muiden menokohtien koostuminen ja menojen muodostumisen perusteet.
 • Selvitys yhteishankkeen osapuolten toiminnallisesta osuudesta hankkeessa annetaan erillisessä liitteessä.
 • Mikäli rahoitusta haetaan jatkavaan hankkeeseen, niin hankkeen toteutuksesta, tilanteesta ja määrärahan käytöstä tulee liittää valtionavustushakemukseen kirjallinen selvitys.

Hankkeen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että valtionavustuksen saajan tulee luovuttaa Opetushallitukselle vastikkeetta valtionavustushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin rinnakkaiset käyttöoikeudet sekä oikeudet aineiston sisällön ja ulkoasun muutoksiin. Opetushallituksella on myös oikeus levittää aineistoa kaikissa levitysmuodoissa sekä valmistaa siitä kappaleita. Valtionavustuksen saaja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa mainitut oikeudet Opetushallitukselle. Hankkeissa mahdollisesti tuotettavat materiaalit ja muut tuotokset tulee julkaista avoimesti ja maksutta saataville Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi) tai muussa avoimessa verkkosivustossa.

Kehittämistyötä voidaan tehdä myös yhteistyössä muiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa sekä kansainvälisenä yhteistyönä. Erityisesti toivotaan useiden taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjien yhteisiä pedagogisia kehittämishankkeita. Hankkeissa tulee olla selkeä kehittämisen kohde. Yhteistyöhankkeita ei tule koota niin, että saman hankenimen alle kootaan lukuisia pieniä hankkeita.

Yhteistyöhankkeissa tulee olla koordinaattorina yksi yhteistyöhankkeeseen osallistuvista taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjistä. Yhteistyöhankkeen koordinaattorina toimiva koulutuksen järjestäjä tekee valtionavustushakemuksen ja hakee hankkeeseen haettavan valtionavustuksen kokonaisuudessaan. Yhteishankkeeseen osallistuvien yhteistyökumppaneiden on myös täytettävä hakukelpoisuuden ehdot. Hankkeen yhteistyökumppaneita koskevat samat ehdot ja velvollisuudet kuin hakijaorganisaatiota.

Yhteishankkeissa tehtävien yhteistyösopimusten sisällöstä on ohjeita Opetushallituksen verkkosivuilla olevassa Opetushallituksen yleisohjeessa valtionavustusten hakijalle ja käyttäjälle.

Valtionavustus voi yhteistyöhankkeissakin kohdentua vain opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvaan taiteen perusopetukseen.

Hakemuksen liitteessä tulee eritellä hankkeeseen osallistuvat tahot ja niiden toiminnallinen osuus yhteistyöhankkeessa.

Hankkeen koordinaattorina toimiva koulutuksen järjestäjä vastaa myös hankkeen raportoinnista ja määrärahan käytön selvityksistä Opetushallitukselle. Yhteistyökumppaneiden tulee pitää erillistä kirjanpitoa hankkeen kustannuksista, tuloista ja rahoituseristä. Kustannukset tulee esittää kirjanpidon pääkirjalla. Valtionavustuksen saajan tulee laatia selvitys koko hankkeesta ja liittää kaikkien osapuolten kirjanpidon pääkirjat loppuselvitykseen.

Hakuun liittyviä muita lisätietoja antavat:

opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo (puhelin 029 533 1915)

opetusneuvos Jaakko Jekunen (puhelin 029 533 1442)

opetusneuvos Jolin Slotte (ruotsinkielinen koulutus, puhelin 029 533 1631) 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Valintaperusteet

 • Hanke edistää opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen pedagogista kehittämistä.
 • Hankkeessa kehitetään oppijan aktiivisuutta, opetushenkilöstön pedagogista ammattitaitoa tai muutoin oppilaitoksen toimintaa.
 • Hankkeen tulokset tai sen puitteissa kehitetyt menetelmät ja materiaalit ovat levitettävissä muihin taiteen perusopetuksen oppilaitoksiin.
 • Haettava avustus on kohtuullinen suhteessa oppilaitoksen toimintaan, resursseihin ja sen saamaan perusrahoitukseen sekä hankkeen sisältöön ja jaettavana olevaan kehittämisrahaan.
 • Järjestäjäkohtainen hankemäärä on kohtuullinen suhteessa oppilaitoksen kokoon ja resursseihin.
 • Eduksi katsotaan, että hankkeessa kehitetään taiteen perusopetusta taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjien välisenä yhteistyönä.

Opetushallitus on arvioinut hakemukset ja lähettänyt päätökset hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.