Statsunderstöd

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme år 2024

Grundläggande konstundervisning
Status
Avslutad
Ansökningstid
26.1.2024 – 1.3.2024 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
700 000 €

Författningsgrund                   

 • Statsbudgeten 2024, moment 29.80.34.02.2. 
 • Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).
 • Statsunderstödslagen (688/2001).
 • Lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande konstundervisning.
 • Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009).

Målet är att utveckla den grundläggande konstundervisningen pedagogiskt. Den grundläggande konstundervisningen ska utvecklas utgående från läroplansgrunderna så att uppställda mål förstärks.

Mål

 • Att stärka arbetet med att utveckla den grundläggande konstundervisningen vid läroanstalter med olika konstarter och på det sätt förbättra resultatet av och kvaliteten på den grundläggande konstundervisningen. 
 • Att utveckla pedagogiken och etablera mångsidigare undervisningsmetoder exempelvis med hjälp av digitala verktyg.
 • Att öka samarbete mellan läroanstalterna vid utvecklandet av pedagogiken. 
 • Bland de finansierade projekten finns övergripande projekt som flera utbildningsanordnare genomför gemensamt.
 • Tyngdpunkten ligger på att främja en mångsidig utveckling av den grundläggande konstundervisningen samt att öka innovationer inom den målinriktade verksamheten och kvalitetsmässiga utvecklingen. 

Statsunderstödet kan sökas av de anordnare av grundläggande konstundervisning som har rätt till statsandel per undervisningstimme. 

Omedelbara förutsättningar för att få stöd

 • Sökanden har tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme.
 • Ansökan har lämnats in inom utsatt tid och är gjord på den ansökningsblankett som anges i ansökningsinstruktionerna.
 • Projektet utvecklar verksamheten vid en läroanstalt som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme i enlighet med grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen.
 • Projektets kostnader hänför sig till eleverna och personalen vid läroanstalten som beviljas statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme.
 • Det är fråga om ett tidsbestämt och avgränsat utvecklingsprojekt.
 • Projektets kostnader hänför sig till utgifter som är nödvändiga och rimliga med tanke på verksamheten som understödet söks för.
 • Den sökande har lämnat in en slutredovisning för projekt som erhöll understöd 2022.

Av anslag i statens budget för år 2024 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd (specialunderstöd) för utveckling av den grundläggande konstundervisningen med statsandel per undervisningstimme. Summan uppgår till högst 700 000 euro.

Understödet beviljas av anslaget för år 2024. Användningstiden börjar från datum för understödsbeslutet och slutar 31.12.2025. Projektet ska inledas under år 2024. Finansieringen kan användas för kostnader som uppstår mellan beslutsdatumet och datum för när användningstiden för statsunderstödet går ut.

Statsunderstöd som beviljas som specialunderstöd får inte användas för organisationens basverksamhet. Understödstagaren ska följa statsunderstödsbeslutets villkor och avgränsningar. Utbildningsstyrelsens allmänna anvisning för ansökan och användning av statsunderstöd kan fås på Utbildningsstyrelsens webbplats.

I statsunderstöd beviljas högst 80 % av projektets totala kostnader, och sökandens egen betalningsandel är därmed minst 20 %.

Ansökan görs på en elektronisk ansökningsblankett. 

Ansökan ska göras i utbildningsanordnarens namn (inte läroanstaltens) och den som tecknar under ansökan ska ha namnteckningsrätt för utbildningsanordnaren.

Till ansökan ska fogas följande bilagor:

 • Vad kostnaderna som ifyllts i budgettabellen består av och grunderna för hur de har bildats specificeras på separat bilaga. Specificeringen görs i samma ordning som i budgettabellen. För apparaturanskaffningar anges till exempel vad slags och hur många apparater som skaffas och vad de olika apparaterna beräknas kosta. Övriga kostnadspunkter specificeras och motiveras på samma sätt.
 • I en separat bilaga ges en utredning om projektpartnernas andelar i projektet men avseende på verksamheten. 
 • Om man ansöker om understöd för ett fortsättningsprojekt, ska en skriftlig utredning om projektets genomförande och nuläge och anslagets användning fogas till ansökan.

Vid planering av projektet ska man ta i beaktande att statsunderstödstagaren utan ersättning ska överlåta till Utbildningsstyrelsen parallella dispositionsrättigheter till de material som tillkommit i samband med statsunderstödsprojektet samt rätt att ändra materialets innehåll och layout. Utbildningsstyrelsen har rätt att sprida materialet i alla spridningsformer och att tillverka exemplar av det. Statsunderstödstagaren ansvarar för att den har rätt att överlåta rättigheterna till Utbildningsstyrelsen. Material och andra produkter som eventuellt tas fram inom projektet ska publiceras öppet och avgiftsfritt i Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi) eller på någon annan öppen webbplats.

Utvecklingsarbetet kan också ske i samarbete med andra läroanstalter eller som internationellt samarbete. Särskilt önskvärda är pedagogiska utvecklingsprojekt som är gemensamma för flera utbildningsanordnare. Projekten ska ha ett tydligt utvecklingsmål. Samarbetsprojekt ska inte bestå av många små projekt under samma projektnamn. 

Alla samarbetsprojekt inom den grundläggande konstundervisningen ska koordineras av en utbildningsanordnare som deltar i projektet. Den utbildningsanordnare som fungerar som koordinator för projektet ansöker om statsunderstöd för hela projektet. Också samarbetspartnerna i ett samprojekt måste uppfylla villkoren för ansökningsbehörighet. För samarbetspartnerna gäller samma villkor och förpliktelser som för sökandeorganisationen.

Om innehållet i de samarbetsavtal som ingås inom ett samprojekt ges anvisningar i Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om statsunderstöd till sökande och användare. Anvisningarna finns på Utbildningsstyrelsens webbsida:

Allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd | Utbildningsstyrelsen (oph.fi)

Statsunderstöd beviljas även i samarbetsprojekt endast för grundläggande konstundervisning med rätt till statsandel per undervisningstimme.

Ansökan ska innehålla en bilaga med uppgifter om de parter som deltar i projektet och deras andelar i projektet.

Projektkoordinatorn svarar också för projektets rapportering och för redovisningen för anslagets användning till Utbildningsstyrelsen. Samarbetspartnerna ska föra separat bokföring över projektets kostnader, inkomster och finansieringsposter. Kostnaderna ska anges i bokföringens huvudbok. Statsandelstagaren ska göra upp en utredning över hela projektet och bifoga alla parters huvudböcker till slutredovisningen.

Utbildningsstyrelsen vill fästa sökandes uppmärksamhet vid att ansökningsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt. Uppgifterna överflyttas automatiskt till beslutet om statsunderstöd.

                                                    

Mera information ges av

undervisningsråd Jolin Slotte (svenskspråkig utbildning, tfn 029 533 1631)

undervisningsråd Alma Muukka-Marjovuo (tfn 029 533 1915)

undervisningsråd Jaakko Jekunen (tfn 029 533 1442)

E-post i formen etunimi.sukunimi [at] oph.fi (förnamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi.)

Urvalsgrunder

 • Projektet främjar pedagogisk utveckling av grundläggande konstundervisning med statsandel per undervisningstimme.
 • Projektet utvecklar elevernas aktivitet, lärarkårens pedagogiska kompetens eller läroanstaltens verksamhet i övrigt.
 • Projektresultaten eller de metoder eller material som utvecklas inom projektet kan spridas till andra läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning.
 • Understödet som söks är rimligt i förhållande till läroanstaltens verksamhet, resurser och basfinansiering samt med tanke på projektets innehåll och det anslag som kan fördelas.
 • Antalet projekt per utbildningsanordnare är rimligt i förhållande till läroanstaltens storlek.
 • Det ses som fördel, om projektet utvecklar den grundläggande konstundervisningen som ett samarbete mellan flera utbildningsanordnare. 

Ansökningstiden för statsunderstödet börjar 26.1.2024. Ansökningstiden slutar 1.3.2024 kl. 16.15, då ansökningarna ska vara sparade i Utbildningsstyrelsens digitala ansökningssystem. Försenade ansökningar behandlas inte.

Beslut om statsunderstöd ges elektroniskt av Utbildningsstyrelsen. Beslutet skickas till den officiella e-postadress som sökande har uppgett i sin ansökan.

Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta beslut om beviljandet av understöden före 31.5.2024. 

En utbildningsanordnare som fått understödet ska före 28.2.2026 lämna in en specificerad redovisning för understödets användning och en projektrapport i Utbildningsstyrelsens digitala ansökningssystem.