Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2022

Esiopetus Perusopetus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
9.3.2022 – 14.4.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 550 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Juho Helminen, puh. 029 533 1064

Förfrågningar på svenska
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn. 029 533 1286

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Avustuksella rahoitetaan tieto- ja viestintäteknologiaan keskittyviä hankkeita, jotka kehittävät innovatiivisia ja kansallisesti levittämiskelpoisia toimintamalleja ja ratkaisuja esi- ja perusopetukseen. Hakijoina voivat toimia opetuksen järjestäjät sekä heistä koostuvat verkostot.

Tausta ja tavoitteet

Avustuksen tarkoituksena on esi- ja perusopetuksen digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen ja innovatiivisten opetuskäytäntöjen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka lisäävät oppimisen digitalisaation laatua ja edistävät opetussuunnitelman perusteiden mukaista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä.

Hankkeet voivat keskittyä yhteen tai useampaan alla olevista kolmesta painopisteestä:

 • Oppimisanalytiikan sekä oppimiseen liittyvän datan hyödyntäminen siten, että se tukee oppilaiden, opettajien ja opetuksen järjestäjän arjen toimintaa.
 • Oppimisen digitaalisten palveluiden ja tuotteiden yhteentoimivuuden lisääminen siten, että oppilaan ja opetushenkilöstön digitaalisten ympäristöjen käyttökokemus paranee.
 • Opetuksen järjestäjän digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen erityisesti TVT-strategian, TVT-oppimispolkujen, TVT-osaamisen arviointityökalujen, digitaalisen ekosysteemin ja oppimistilanteissa tapahtuvan teknologian käytön osalta.

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään malleja, toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla on valtakunnallista uutuusarvoa ja jotka ovat sekä levitettävissä että hyödyksi muille opetuksen järjestäjille. Hankkeiden tulee lisätä oppilaiden ja opetushenkilöstön digitaalista kyvykkyyttä sekä motivaatiota tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen.

Myöntöharkinnassa otetaan huomioon hankkeen alueellinen kattavuus sekä opetuksen järjestäjien koko ja lähtötilanne. Hakemuksia odotetaan erilaisilta ja erikokoisilta opetuksen järjestäjiltä ja hakijaverkostoilta. Hankkeiden tulee kuvata hakemuksessa, miten kehitettävien ratkaisujen elinkaari turvataan hankekauden päättymisen jälkeen. Mikäli hankkeissa tuotetaan oppimateriaalia, tulee materiaali julkaista avoimella lisenssillä ja mahdollisuuksien mukaan aoe.fi -palvelussa.Avustusta ei voida kohdentaa oppimateriaalien hankintaan.

Avustusta voidaan kohdentaa vähäisissä määrin henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä hanketoiminnan linkittämiseen paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen tutoropettajatoimintaan.

Laitehankinnat voivat olla enintään 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Säädösperusta:

 • Valtionavustuslaki 688/2001
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30.06.1. määrärahasta valtionavustusta noin 1,55 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta. Nämä leasing-menot tulee ilmoittaa hankkeen kustannusarvion Laitehankinnat -kohdassa.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen.

Opetushallitus varaa osan määrärahasta vuosina 2020 ja 2021 rahoitusta saaneiden vaikuttavimpien oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden mahdolliseen jatkorahoitukseen.

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2024.

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 14.4.2022 klo 16.15.

Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat henkilöt yhteystietoineen kuvataan rahoitushakusivun alussa.

Näin hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
 • hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
 • hanketoiminnan oppilaskeskeisyys ja oppilaiden osallistaminen
 • hankkeen tulosten ja tuotosten skaalattavuus
 • hankkeen tulosten ja tuotosten ylläpito ja kehittäminen avustuksen käyttöajan jälkeen
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus
 • toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
 • hankkeeseen sisältyvä arviointi- ja selvitystoiminta

Kehittämisen tulee olla valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaista. Hankkeisiin tulee sisältyä kehittämistyötä tukevaa arviointi- ja selvitystoimintaa. Lisäksi hankkeisiin voidaan liittää opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta.

Avustettavassa hankkeessa tulee tavoitella sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat myös laajemmin levitettävissä. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Rahoituspäätökset

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle sekä hakijaorganisaation viralliseen sähköpostiosoitteeseen Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Rahoituspäätökset julkaistu 24.5.2022:

Hakemuksia saapui kaikkiaan 70 kpl. Haetun avustuksen määrä oli noin 6,2 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 16 hankkeelle, yhteensä noin 1,55 miljoonaa euroa.