Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2022

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Digitalisering Lärmiljö
Status
Avgjord
Ansökningstid
9.3.2022 – 14.4.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 550 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund

Med understödet finansieras projekt som fokuserar på användning av informations- och kommunikationsteknik och som utvecklar innovativa och nationellt spridningsdugliga verksamhetsmodeller och lösningar inom förskola och grundläggande utbildning. Ansökarna utgörs av utbildningsanordnare och nätverk av dessa.

Syftet med understödet är att på ett helhetsmässigt sätt främja digitaliseringen och användningen av innovativa verksamhetssätt inom undervisningen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Målet är att utveckla lösningar och verksamhetsmodeller som stärker kvaliteten på lärandets digitalisering och främjar användningen av informations- och kommunikationsteknologi i enlighet med grunderna för läroplanen.

Projekten kan fokusera på ett eller flera av de tre tyngdpunkterna nedan:

 • Användning av lärandeanalytik och data som berör lärandet på ett sätt som stöder den vardagliga verksamheten för eleverna, lärarna och utbildningsanordnaren.
 • Öka kompabiliteten mellan digitala tjänster och produkter för lärande så att lärarens och undervisningspersonalens användarupplevelse i digitala miljöer förbättras.
 • På ett helhetsmässigt sätt främja digitaliseringen hos utbildningsanordnaren, i synnerhet vad gäller strategin för användning av informations- och kommunikationsteknik, digitala lärstigar, utvärderingsverktyg för digital kompetens, det digitala ekosystemet och användningen av teknologi i lärsituationer.

Av projekten som finansieras förutsätts modeller, verksamhetssätt och lösningar som har ett nationellt nyhetsvärde och som kan spridas och användas av andra utbildningsanordnare. Projekten ska öka elevernas och undervisningspersonalens digitala färdigheter och motivation att använda informations- och kommunikationsteknologi.

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas projektets regionala täckning och utbildningsanordnarens storlek och utgångsläge. Ansökningar önskas av olika slags och olika stora utbildningsanordnare och nätverk av sökande. I ansökningarna ska man beskriva hur man tryggar att lösningarna som utvecklas inom projektet fortsätter efter att projektet avslutats. Om man inom projektet producerar läromedel ska materialet publiceras med en öppen licens och i mån av möjlighet i tjänsten aoe.fi. Understödet kan inte riktas till anskaffning av läromedel.

Understödet kan i liten mån användas för att utveckla personalens kompetens samt för att koppla projektverksamheten till lokal, regional eller nationell tutorlärarverksamhet.

Anskaffningar av apparatur kan utgöra högst 20 procent av projektets totala kostnader.

Författningsgrund:

 • Statsunderstödslagen 688/2001
 • Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009

 

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning eller att driva en läroanstalt. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.

 

Av anslaget under moment 29.10.30.06.1. i statsbudgeten för år 2022 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av ungefär 1,55 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Statsunderstöd beviljas för högst 90 % av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 10 %.

Som kostnader för utrustning godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet. Dessa leasingkostnader ska uppges i projektets kostnadskalkyl under punkten "Anskaffning av utrustning".

Understödet får inte användas till att finansiera understödsmottagarens basverksamhet.

Utbildningsstyrelsen reserverar en del av anslaget för en eventuell fortsatt finansiering av de mest verkningsfulla projekten som 2020 och 2021 fick finansiering för utveckling av lärmiljöer.

Användningstiden börjar från och med understödbeslutets datum och slutar 31.7.2024.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden slutar 14.4.2022 kl. 16.15.

Den sökande bör bekanta sig med våra allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Personerna som ger ytterligare information om ansökan samt deras kontaktuppgifter finns i början av finansieringssidan.

Ansökningarna utvärderas utifrån följande kriterier:

 • projektets mål och verksamhet för att nå målen
 • de konkreta resultat som eftersträvas med projektet
 • sättet på vilket projektverksamheten utgår från eleverna samt deras delaktighet
 • möjligheten att skala upp projektets resultat och produkter
 • hur projektets resultat och produkter upprätthålls och utvecklas efter att understödets användningstid tar slut
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är
 • åtgärderna för att sprida resultaten och produkterna
 • utvärderings- eller redovisningsverksamhet som ingår i projektet

Utvecklingsverksamheten ska följa de nationella läroplansgrunderna. I projekten ska ingå utvärderings- och utredningsverksamhet som stöder utvecklingsarbetet. Dessutom kan projekten kopplas till examensarbeten eller annan vetenskaplig forskning.

Ett projekt som får understöd ska eftersträva resultat eller produkter som också kan spridas i större omfattning. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både finska och svenska. 

Besluten om finansiering fattas då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till den kontaktperson som angetts i ansökningen samt till sökandeorganisationens officiella e-postadress.

Finansieringsbesluten har publicerats 24.5.2022

Det kom totalt in 70 ansökningar. Storleken på det ansökta understödet var ca 6,2 miljoner euro. Understöd beviljades till 16 projekt och till ett belopp på totalt ca 1,55 miljoner euro.