Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2023

Esiopetus Perusopetus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
28.2.2023 – 13.4.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 550 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Juho Helminen, puh. 029 533 1064

Förfrågningar på svenska
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn. 029 533 1286

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Avustuksella rahoitetaan digitaalisiin oppimisympäristöihin keskittyviä hankkeita, jotka kehittävät innovatiivisia ja laajasti hyödynnettävissä olevia toimintamalleja sekä ratkaisuja esi- ja perusopetukseen. Hakijoina voivat toimia opetuksen järjestäjät sekä heistä koostuvat verkostot.

Tausta ja tavoitteet

Avustuksen tarkoituksena on esi- ja perusopetuksen digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen ja innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka lisäävät oppimisen digitalisaation laatua ja edistävät opetussuunnitelman perusteiden mukaista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä.

Avustusta voidaan hakea yhteen tai useampaan seuraavista painopistealueista:

A) Opetuksen digitalisaation edellytysten parantaminen. Opetuksen digitalisaation ja digipedagogiikan johtaminen sekä digisuunnitelmien ja -strategioiden kehittäminen ja toimeenpano. Opetuksen digitaalisten ekosysteemien kehittäminen erityisesti digitaalisten palveluiden, tuotteiden ja tiedon yhteen toimivuuden näkökulmasta sekä oppilaan ja opetushenkilöstön digitaalisen työskentelyn sujuvoittamiseksi.

B) Modernien teknologioiden kokeilut ja pilotoinnit, joilla selvitetään teknologisten innovaatioiden pedagogisen käytön mahdollisuuksia ja rajoitteita.

C) Oppilaiden digitaalisen osaamisen johdonmukainen ja pitkäjänteinen kehittäminen toimintamalleilla, joissa oppilaalla on aktiivinen, tutkiva ja luova rooli. Hankkeissa tulee huomioida eri oppiaineiden ja laaja-alaisten osaamisalueiden ominaispiirteet sekä oppilaiden ja oppiaineiden välinen yhteistyö.

Kaikilta rahoitettavilta hankkeilta edellytetään kokeiluja, toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla on merkittävää paikallista, alueellista tai valtakunnallista uutuusarvoa. Hankkeissa tulee tavoitella tuloksia ja vaikutuksia, jotka parantavat merkittävästi hakijaorganisaation/-verkoston tilannetta lähtötasoon nähden. Hakemuksia odotetaan monipuolisesti erilaisilta ja erikokoisilta opetuksen järjestäjiltä sekä hakijaverkostoilta.

Hankkeiden tulee lisätä oppilaiden ja opetushenkilöstön motivaatiota sekä kyvykkyyttä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hankkeen tulosten, tuotosten ja kokemusten tulee olla hyödyksi muille opetuksen järjestäjille, sekä mahdollisuuksien mukaan myös laajemmin opetuksen digitalisaation parissa työskenteleville toimijoille.

Mikäli hankkeissa tuotetaan oppimateriaalia, tulee materiaali julkaista avoimella lisenssillä ja aoe.fi-palvelussa.

Avustusta ei myönnetä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman jatkohankkeille. Oppimisympäristö-avustuksella rahoitettavat hankkeet voivat kuitenkin tehdä yhteistyötä muilla avustuksilla toteutettavien hankkeiden kanssa. Mikäli rahoitettavassa hankkeessa tehdään oppilaiden digitaaliseen osaamiseen liittyvää kehittämistä, tulee se tehdä digitaalisen osaamisen kuvausten suuntaisesti.

Säädösperusta:

 • Valtionavustuslaki 688/2001
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009

Hanketoiminnassa tulee huomioida tiedonhallinta-, digipalvelu- ja tietosuojalaki, tietosuoja-asetus sekä digitalisaation viitekehyksen tavoitteet. Avustuksen saajan tulee mahdollisuuksien mukaan edistää tämän säädösperustan toimeenpanoa omassa yhteisössä.

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen.

Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Toimijat, jotka eivät ole hakukelpoisia, kuten yritykset, yhdistykset ja korkeakoulut voivat olla hankkeissa mukana palveluntarjoajina.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2023 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30.07.1 määrärahasta valtionavustusta noin 1,55 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa.  

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %. 

Tarkennettuja tietoja hyväksyttävistä kustannuksista: 

 • Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen. 
 • Avustusta voidaan kohdentaa vähäisissä määrin henkilöstön osaamisen kehittämiseen silloin kun se on hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi perusteltua. 
 • Avustusta voidaan käyttää vähäisissä määrin arviointi- ja selvitystoimintaan, opinnäytetöihin tai tieteelliseen tutkimukseen, silloin kun se on hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi perusteltua. 
 • Laitehankinnat voivat olla enintään 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Mahdolliset laitehankinnat tulee perustella hakemuksessa. Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta. Nämä leasing-menot tulee ilmoittaa hankkeen kustannusarvion Laitehankinnat -kohdassa. 
 • Avustusta ei voida kohdentaa oppimateriaalien hankintaan. 

Opetushallitus varaa osan määrärahasta vuosina 2021 ja 2022 rahoitusta saaneiden vaikuttavimpien oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden mahdolliseen jatkorahoitukseen. 

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2025. 

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 13.4.2023 klo 16.15. 

Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle ennen hakemuksen laatimista. 

Lisätietoja ja neuvontaa antavat henkilöt yhteystietoineen kuvataan rahoitushakusivun alussa. 

Näin hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: 

 • hankkeen tavoitteet suhteessa hakijan lähtötilanteeseen 
 • hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja laatu 
 • hankkeessa tavoiteltavien tulosten ja vaikutusten merkittävyys 
 • hanketoiminnan oppilaskeskeisyys ja oppilaiden osallistaminen 
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja haettavissa olevan rahoituksen määrään 
 • hankkeen tulosten ja tuotosten hyödynnettävyys ja toimenpiteet niiden levittämiseksi 
 • hankkeen tulosten ja tuotosten ylläpito ja kehittäminen avustuksen käyttöajan jälkeen 

Rahoituspäätökset

Kaikkiin määräaikaan mennessä vastaanotettuihin hakemuksiin annetaan päätös. Päätökset pyritään tekemään 15.6.2023 mennessä.  

Päätös lähetetään hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle, allekirjoittajille sekä hakijaorganisaation viralliseen sähköpostiosoitteeseen Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.