Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2023

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Digitalisering Lärmiljö
Status
Avgjord
Ansökningstid
28.2.2023 – 13.4.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 550 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund (svenskspråkig utbildning)
tfn 029 533 1286
E-post har formen fornamn.efternamn@oph.fi

Med understödet finansieras projekt med fokus på digitala lärmiljöer som utvecklar innovativa modeller och lösningar inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som kan spridas och användas i stor utsträckning. Understödet kan sökas av utbildningsanordnare eller nätverk bestående av dessa.

Syftet med understödet är att på ett helhetsmässigt sätt främja digitaliseringen och utvecklingen av innovativa lärmiljöer inom undervisningen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Målet är att utveckla lösningar och verksamhetsmodeller som stärker kvaliteten på lärandets digitalisering och främjar användningen av informations- och kommunikationsteknik i enlighet med grunderna för läroplanen.

Understödet kan sökas för en eller flera av tyngdpunkterna nedan:

A) Förbättrade förutsättningar för digitalisering av undervisningen. Ledning av digitalisering av undervisningen och digital pedagogik samt utveckling och implementering av planer och strategier för digitalisering. Utveckling av digitala ekosystem för undervisning, i synnerhet med tanke på kompabiliteten mellan digitala tjänster, produkter och data och för att förbättra elevens och undervisningspersonalens användarupplevelse i digitala miljöer.

B) Test och pilotförsök med modern teknik för att ta reda på möjligheterna och begränsningarna vid den pedagogiska användningen av tekniska innovationer.

C) Utveckling av elevernas digitala kompetens på ett konsekvent och långsiktigt sätt, med hjälp av verksamhetsmodeller där eleven har en aktiv, undersökande och kreativ roll. Inom projekten ska man beakta särdragen hos olika läroämnen och mångsidiga kompetensområden samt samarbetet mellan eleverna och mellan läroämnena.

Av samtliga projekt som finansieras förutsätts försök, verksamhetsmodeller och lösningar som har ett betydande lokalt, regionalt eller nationellt nyhetsvärde. Inom projekten ska man eftersträva resultat och effekter som märkbart förbättrar den sökande organisationens eller närverkets situation jämfört med utgångsläget. Ansökningar önskas av olika slags och olika stora utbildningsanordnare och nätverk.

Projekten ska öka elevernas och undervisningspersonalens motivation och stärka deras förmåga att utnyttja digitala möjligheter. Projektets resultat, produkter och erfarenheter ska vara till nytta för andra utbildningsanordnare och i mån av möjlighet även i större utsträckning för aktörer som arbetar med digitalisering av undervisning.

Om man inom projektet producerar läromedel ska materialet publiceras med en öppen licens och i tjänsten aoe.fi.

Understöd beviljas inte för projekt som är en fortsättning på utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Projekt som finansieras med understödet för främjande av innovativa lärmiljöer kan dock samarbeta med projekt som genomförs med andra understöd. Om utveckling av elevernas digitala kompetens ingår i projektet som finansieras, ska denna genomföras i enlighet med beskrivningarna av digital kompetens.

Författningsgrund:

 • Statsunderstödslag 688/2001
 • Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009

Inom projektverksamheten ska man beakta informationshanteringslagen, lagen om digitala tjänster, dataskyddslagen, dataskyddsförordningen samt målen för ramverket för digitalisering. Mottagaren av understöd ska i mån av möjlighet främja implementeringen av denna författningsgrund inom den egna gemenskapen.

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning eller att driva en läroanstalt.

Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.

Aktörer som inte är behöriga att söka understödet, såsom företag, föreningar och högskolor, kan delta i projekten som tjänsteleverantörer.

Av anslaget under moment 29.10.30.07.1. i statsbudgeten för år 2023 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av ungefär 1,55 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 % av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 10 %.

Specificerad information om godtagbara kostnader:

 • Understödet får inte användas till att finansiera understödsmottagarens basverksamhet.
 • Understödet kan i liten mån användas för att utveckla personalens kompetens, när det är motiverat för att uppnå målen för projektet.
 • Understödet kan i liten mån användas för utvärderings- och utredningsverksamhet, examensarbeten eller vetenskaplig forskning, när det är motiverat för att uppnå målen för projektet.
 • Anskaffningar av utrustning kan utgöra högst 25 procent av projektets totala kostnader. Eventuell anskaffning av utrustning ska motiveras i ansökningen. Som kostnader för utrustning godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet. Dessa leasingkostnader ska uppges i projektets kostnadskalkyl under punkten ”Anskaffning av utrustning”.
 • Understödet kan inte riktas till anskaffning av läromedel.

Utbildningsstyrelsen reserverar en del av anslaget för en eventuell fortsatt finansiering av de mest verkningsfulla projekten som 2021 och 2022 fick finansiering för utveckling av lärmiljöer.

Användningstiden börjar från och med understödbeslutets datum och slutar 31.12.2025.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden slutar 13.4.2023 kl. 16.15.

Sökanden ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd före utarbetandet av ansökningen.

Personerna som ger ytterligare information om ansökan samt deras kontaktuppgifter finns i början av finansieringssidan.

Ansökningarna utvärderas utifrån följande kriterier:

 • projektets mål i förhållande till sökandens utgångsläge
 • projektplanens genomförbarhet och kvalitet
 • betydelsen av resultaten och effekterna som eftersträvas inom projektet
 • sättet på vilket projektverksamheten utgår från eleverna samt deras delaktighet
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är i förhållande till projektets mål och det utlysta finansieringsbeloppet
 • möjligheter att utnyttja projektets resultat och produkter och åtgärder för att sprida dessa
 • hur projektets resultat och produkter upprätthålls och utvecklas efter att understödets användningstid tar slut

Beslut fattas för alla ansökningar som tagits emot innan ansökningstidens slut. Vi strävar efter att fatta besluten senast 15.6.2023.

Beslutet skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till den kontaktperson som angetts i ansökningen, personerna som undertecknat ansökningen samt till sökandeorganisationens officiella e-postadress.