Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa 2022

Lukiokoulutus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
18.2.2022 – 14.4.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 415 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107
Opetusneuvos Kristian Smedlund, p. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi

Avustettavien lukiokoulutuksen hankkeiden yleisenä tavoitteena on kehittää ja laajentaa digitaalisten oppimisympäristöjen, työvälineiden, sovellusten, sisältöjen ja palvelujen käyttöä oppimisessa, opetuksessa ja ohjauksessa sekä koulutuksen järjestämisessä. Hankkeilla tuetaan lukion opetussuunnitelmien toimeenpanoa sekä vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta. Lisäksi hankkeilla pyritään edistämään lukiokoulutuksen järjestäjien, oppilaitosjohdon ja opettajien verkostoitumista ja yhteistyötä, myös yli koulutusmuotojen. Hankkeessa syntyvien tuotosten ja niihin liittyvän osaamisen tulisi olla hankkeen päättyessä osa koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa.

Avustettavien hankkeiden edellytetään tekevän yhteistyötä Lukioiden kehittämisverkoston (LUKE) kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä osallistuvan kansalliseen digitaaliseen oppimiseen, opetukseen ja ohjaukseen liittyvään kehittämistyöhön. Hankkeiden tulee pyydettäessä kuvata toimintaansa ja tulokset Opetushallituksen osoittamassa verkkopalvelussa. Hankkeen tuotokset tulee saattaa avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön ja järjestää näiden käyttöönottoa tukevaa toimintaa.

Hankkeet voivat keskittyä yhteen tai useampaan alla olevista neljästä painopisteestä:

 • Toimintakulttuurin uudistaminen. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja, jotka edistävät laaja-alaista osaamista, tukevat oppiaineiden välistä yhteistyötä ja mahdollistavat opiskelijoiden yhteisöllisen ja itsenäisen työskentelyn. Lisäksi edistetään yhteistyötä ja verkostoitumista lukiokoulutuksen järjestäjien, oppilaitosjohdon ja opettajien välillä, myös yli koulutusmuotojen.
   
 • Oppimisympäristöjen laajentaminen. Hankkeessa kehitetään oppimisympäristöjä, jotka yhdistävät digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristön pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Hankkeessa keskitytään lukion oppimisympäristöjen laajentamiseen ja monipuolistamiseen kehittämällä yhteisiä digitaalisia oppimisympäristöjä sekä yhteistyömalleja muiden toisen asteen koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
   
 • Etä- ja hybridiopetuksen laadun ja saatavuuden turvaaminen. Hankkeessa keskitytään etä- ja hybridiopetuksen laadun ja saatavuuden edistämiseen kehittämällä digipedagogiikkaa, teknologisten ratkaisujen käyttöä sekä uudistamalla lukion toimintamalleja.
   
 • Oppimisanalytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen. Hankkeessa edistetään tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämistä mm. palautteen antamisessa, opintojen etenemisen seurannassa sekä opetuksen, ohjauksen ja tuen kohdistamisessa yksilöllisesti yhteistyössä muiden toisen asteen oppimisanalytiikka -hankkeiden kanssa.

Rakennuskustannusten (mukaan lukien mahdolliset suunnittelukustannukset), kaluste- ja varustehankintojen sekä opetusteknologisten laitehankintojen yhteenlasketut kokonaiskustannukset voivat olla enintään 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Säädösperusta

 • Valtionavustuslaki 688/2001 
 • Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki 1705/2009

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille koulutuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Ensisijaisesti toivotaan hakemuksia usean lukiokoulutuksen järjestäjän yhteistyönä toteuttamiin yhteishankkeisiin. Yhteishankkeessa päähakijana toimiva lukiokoulutuksen järjestäjä vastaa hakemuksesta, hankkeen hallinnoinnista, toimeenpanosta, taloudesta ja selvitysten laatimisesta kokonaisuudessaan. Yhteistyökumppanit, joilla on omat osatoteuttamissuunnitelmansa ja talousarvionsa, nimetään erikseen hakulomakkeella. Yhteishankkeen yhteistyökumppanien tulee olla hakukelpoisia koulutuksen järjestäjiä, ja niitä koskevat samat ehdot ja velvollisuudet kuin hakijaorganisaatiota. Yhteistyökumppanit laativat yhteistyösopimuksen päähakijan kanssa.

Koulutuksen järjestäjät voivat vaihtoehtoisesti hakea avustusta yksin toteuttamaansa yhden koulutuksen järjestäjän hankkeeseen.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.20.35.03 määrärahasta valtionavustusta noin 1,4 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta. Nämä leasing-menot tulee ilmoittaa hankkeen kustannusarvion Laitehankinnat -kohdassa.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta voi käyttää vähäisissä määrin opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen silloin, kun se on hankkeen toteutuksen kannalta perusteltua.

Opetushallitus varaa osan määrärahasta vuosina 2020 ja 2021 rahoitusta saaneiden vaikuttavimpien oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden mahdolliseen jatkorahoitukseen.

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2024.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 14.4.2022 klo 16.15.

Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

Opetusneuvos Kimmo Koskinen, puh. 029 533 1107 

Opetusneuvos Kristian Smedlund, puh029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
 • hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
 • hankkeen tulosten ja tuotosten skaalattavuus 
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus
 • toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
 • hankkeeseen sisältyvä arviointi- ja selvitystoiminta

Kehittämisen tulee olla valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaista. Hankkeisiin voi sisältyä kehittämistyötä tukevaa arviointi- tai selvitystoimintaa. Lisäksi hankkeisiin voidaan liittää opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta.

Avustettavassa hankkeessa tulee tavoitella sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat myös laajemmin levitettävissä. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Päätökset on tehty 31.5.2022 ja lähetetty hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Liite