Valtionavustus

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa 2023

Lukiokoulutus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
24.2.2023 – 13.4.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 415 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, puh. 029 533 1107
Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkig utbildning)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi

Opetushallituksen Innovatiivisten oppimisympäristöjen erityisavustuksen puitteissa jaetaan avustusta yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. Se on suunnattu lukiokoulutuksen järjestäjille ja se on haettavissa 13.4.2023 klo 16:15 asti.

Avustettavien lukiokoulutuksen hankkeiden yleisenä tavoitteena on kehittää ja laajentaa digitaalisten oppimisympäristöjen, työvälineiden, sovellusten, sisältöjen ja palvelujen käyttöä oppimisessa, opetuksessa ja ohjauksessa sekä koulutuksen järjestämisessä. 

 

Avustettavien lukiokoulutuksen hankkeiden yleisenä tavoitteena on kehittää ja laajentaa digitaalisten oppimisympäristöjen, työvälineiden, sovellusten, sisältöjen ja palvelujen käyttöä oppimisessa, opetuksessa ja ohjauksessa sekä koulutuksen järjestämisessä. Hankkeilla tuetaan lukion opetussuunnitelmien toimeenpanoa sekä vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta. Lisäksi hankkeilla pyritään edistämään lukiokoulutuksen järjestäjien, oppilaitosjohdon ja opettajien verkostoitumista ja yhteistyötä, myös yli koulutusmuotojen. Hankkeessa syntyvien tuotosten ja niihin liittyvän osaamisen tulisi olla hankkeen päättyessä osa koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa.

Oppimisympäristöjen laajentaminen
Hankkeessa kehitetään oppimisympäristöjä, jotka voivat yhdistää digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristön pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Hankkeessa voidaan keskittyä lukion oppimisympäristöjen monipuolistamiseen kehittämällä yhteisiä digitaalisia oppimisympäristöjä sekä yhteistyömalleja muiden toisen asteen koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.


Hankkeiden vaikuttavuus ja tuloksien levittäminen
Avustettavien hankkeiden edellytetään tekevän yhteistyötä Lukioiden kehittämisverkoston (LUKE) kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä osallistuvan kansalliseen digitaaliseen oppimiseen, opetukseen ja ohjaukseen liittyvään kehittämistyöhön. Hankkeiden tulee pyydettäessä kuvata toimintaansa ja tulokset Opetushallituksen osoittamassa verkkopalvelussa. Hankkeen tuotokset tulee saattaa avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön.
Hankkeiden tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kyvykkyyttä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

 • Valtionavustuslaki 688/2001
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009

Hankkeet voivat keskittyä yhteen tai useampaan alla olevista kolmesta painopisteestä:

 • Digitaalisen toimintakulttuurin kehittäminen
  Hankkeessa edistetään lukion digitaalisen ekosysteemin laadukasta ja kokonaisvaltaista johtamista sekä ekosysteemin toimivuutta. Digioppimisen polkuja kehitetään systemaattisesti ja hyödynnetään oppimisen tukena.
 • Modernien teknologioiden hyödyntäminen
  Hankkeessa voidaan hyödyntää oppimisanalytiikkaa tai tekoälyä opintojen etenemisen seurannassa ja tuen yksilöllisessä kohdentamisessa. Tekoälyn lukutaitoa ja tekoälyyn pohjautuvien teknologioiden käyttöä edistetään oppimisessa. Avointa dataa tai erilaisia ohjelmointiympäristöjä käytetään osana yhden tai usean oppiaineen opiskelua.
 • Etä- ja hybridiopetuksen laatu ja saavutettavuus
  Hankkeessa keskitytään etä- ja hybridiopetuksen laadun ja saavutettavuuden edistämiseen hyödyntämällä digipedagogiikkaa, teknologisten ratkaisujen käyttöä sekä uudistamalla lukion toimintamalleja.

Opetusteknologisten laitehankintojen yhteenlasketut kokonaiskustannukset voivat olla enintään 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Mahdolliset laitehankinnat tulee perustella hakemuksessa. Laitehankintoihin hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-menot hankkeen keston ajalta. Nämä leasing-menot tulee ilmoittaa hankkeen kustannusarvion Laitehankinnat -kohdassa.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille koulutuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2023 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.20.35.03 määrärahasta valtionavustusta 1 415 000 euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta voi käyttää vähäisissä määrin opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen silloin, kun se on hankkeen toteutuksen kannalta perusteltua.

Opetushallitus varaa osan määrärahasta vuosina 2021 ja 2022 rahoitusta saaneiden vaikuttavimpien oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden mahdolliseen jatkorahoitukseen.

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2025.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 13.4.2023 klo 16.15.

Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

Opetusneuvos Kimmo Koskinen, puh. 029 533 1107
Opetusneuvos Kristian Smedlund, puh. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi
 • hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
 • hankkeen tulosten ja tuotosten skaalattavuus 
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja haettavissa olevan rahoituksen määrään
 • toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
 • hankkeeseen sisältyvä arviointi- ja selvitystoiminta
 • hankkeen tulosten ja tuotosten ylläpito ja kehittäminen avustuksen käyttöajan jälkeen

Kehittämisen tulee olla valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaista. Hankkeisiin voi sisältyä kehittämistyötä tukevaa arviointi- tai selvitystoimintaa. Lisäksi hankkeisiin voidaan liittää opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta.

Avustettavassa hankkeessa tulee tavoitella sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat myös laajemmin levitettävissä. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Päätökset on tehty 1.6.2023 ja lähetetty hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Liite