Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen 2023

Gymnasieutbildning Digitalisering Lärmiljö
Status
Avgjord
Ansökningstid
24.2.2023 – 13.4.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 415 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund (svenskspråkig utbildning)
tfn 029-5331286
fornamn.efternamn@oph.fi

Inom ramen för Utbildningsstyrelsens specialunderstöd för utveckling av innovativa lärmiljöer utlyses ett understöd på totalt ca 1,4 miljoner. Det riktas till anordnare av gymnasieutbildning och kan sökas senast 13.4.2023 kl. 16.15.

Ett allmänt mål för projekten inom gymnasieutbildning som beviljas understöd är att utveckla och utvidga användningen av digitala lärmiljöer, verktyg, applikationer, innehåll och tjänster i lärandet, undervisningen och handledningen samt i ordnandet av utbildningen.

Ett allmänt mål för projekten inom gymnasieutbildning som beviljas understöd är att utveckla och utvidga användningen av digitala lärmiljöer, verktyg, applikationer, innehåll och tjänster i lärandet, undervisningen och handledningen samt i ordnandet av utbildningen. Projekten stöder implementeringen av läroplanerna för gymnasiet samt stärker kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildningen. Med projekten eftersträvas också att främja nätverksbildningen och samarbetet mellan anordnarna av gymnasieutbildning, läroanstaltens ledning och lärarna, även mellan olika utbildningsformer. Produkterna som tas fram inom projekten och därtill hörande kunnande bör vara en del av utbildningsanordnarnas stadigvarande verksamhet då projektet avslutas.

Utvidga nya lärmiljöer
Projektet utvecklar lärmiljöer som kan kombinera digitala och fysiska lärmiljöer på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt. I projektet kan man fokusera på att utvidga gymnasiets lärmiljöer och göra dem mångsidigare genom att utveckla gemensamma digitala lärmiljöer samt samarbetsmodeller med andra utbildningsanordnare på andra stadiet samt med högskolor, arbetslivet och aktörer inom tredje sektorn.

Projektens genomslagskraft och spridning av resultaten
Det förutsätts att projekten som understöds samarbetar med utvecklingsnätverket för gymnasierna (LUKE) både på regional och på nationell nivå och att de deltar i det nationella arbetet för att utveckla digitaliseringen inom lärandet, undervisningen och handledningen. Projekten ska på begäran redogöra för sin verksamhet och sina resultat i en av Utbildningsstyrelsen anvisad nättjänst. Produkterna som tas fram inom projektet ska delas öppet så att de kan användas av andra utbildningsanordnare. Projekten har som mål att stärka de studerandes och undervisningspersonalens förmåga att utnyttja digitala möjligheter.

 • Statsunderstödslag 688/2001
 • Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009

Projekten kan fokusera på en eller flera av de tre tyngdpunkterna nedan:

 • Utveckling av den digitala verksamhetskulturen. Projektet främjar högklassig och helhetsmässig ledning av gymnasiets digitala ekosystem samt ekosystemets funktionalitet. Digitala lärstigar utvecklas systematiskt och utnyttjas till stöd för lärande.
 •  Användning av modern teknik. Projektet utnyttjar lärandeanalytik eller artificiell intelligens för att följa upp framstegen i studierna och individualisera stöd. Läskunnighet inom artificiell intelligens och teknik som bygger på artificiell intelligens främjas inom lärande. Öppna data eller olika programmeringsmiljöer används som en del av studierna i ett eller flera läroämnen.
 • Högklassig och tillgänglig distans- och hybridundervisning. Projektet fokuserar på att främja kvaliteten på och tillgången till distans- och hybridundervisning genom att använda digital pedagogik och tekniska lösningar samt genom att förnya verksamhetsmodellerna i gymnasiet.

De sammanlagda kostnaderna för undervisningsteknisk utrustning kan utgöra högst 30 procent av projektets totala kostnader. Eventuella köp av utrustning ska motiveras i ansökan. Som kostnader för utrustning godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet. Dessa leasingkostnader ska uppges i projektets kostnadskalkyl under punkten ”Anskaffning av utrustning”.

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna gymnasieutbildning eller att driva en läroanstalt. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.

Av anslaget under moment 29.20.35.03 i statsbudgeten för år 2023 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av 1 415 000 euro för att främja innovativa lärmiljöer inom gymnasieutbildningen.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 10 procent.

Understödet får inte användas för att finansiera understödsmottagarens basverksamhet. Understödet kan i liten omfattning användas för fortbildning för
undervisningspersonalen, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

Utbildningsstyrelsen reserverar en del av anslaget för en eventuell fortsatt finansiering av de mest verkningsfulla projekten som åren 2021 och 2022 har beviljats finansiering för att utveckla lärmiljöer.

Användningstiden börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas 31.12.2025.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden avslutas 13.4.2023 klockan 16.15.

Den sökande ska ta del av de allmänna anvisningarna för sökande och användare  av statsunderstöd.

Ytterligare information och rådgivning ges av:

Undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkig utbildning)
Specialsakkunnig Maria Lammi, tfn 029 533 1479

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi.
 

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • projektets mål och verksamhet för att nå målen
 • de konkreta resultat som eftersträvas med projektet
 • möjligheten att skala upp projektets resultat och produkter 
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är i förhållande till målen för projektet och det utlysta finansieringsbeloppet
 • åtgärderna för att sprida resultaten och produkterna
 • utvärderings- och rapporteringsverksamhet som ingår i projektet
 • underhållet och utvecklingen av projektets resultat och produkter efter att användningstiden för understödet upphört.

Utvecklingsverksamheten ska följa de nationella läroplansgrunderna. I projekten kan ingå utvärderings- och rapporteringsverksamhet som stöder utvecklingsarbetet. Dessutom kan projekten kopplas till examensarbeten eller annan vetenskaplig forskning.

Ett projekt som får understöd ska eftersträva resultat eller produkter som också kan spridas i större omfattning. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både finska och svenska. 

Besluten om finansiering fattas när alla ansökningar är behandlade. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.