Valtionavustus

Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen 2023

Perusopetus Kerhot ja kerhotoiminta
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
1.2.2023 – 14.3.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
2 865 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Marjaana Kopperi, puh. 029 533 8553
Tekninen tuki, assistentti Tuula Kinnunen, puh. 029 533 1100
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjassa määriteltyä perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa. Koulun kerhotoiminta on osa maksutonta perusopetusta ja sitä toteutetaan oppituntien ulkopuolella osana oppilaan koulupäivän kokonaisuutta.  

Koulun kerhotoiminta rakentaa ja rikastuttaa osaltaan koulun toimintakulttuuria opetussuunnitelman linjausten suuntaisesti vahvistaen yhteisöllisyyttä ja oppilaiden kiinnittymistä kouluun.  

Monipuolisella kerhotoiminnalla mahdollistetaan koulussa opittujen tietojen ja taitojen soveltamista ja syventämistä sekä vahvistetaan laaja-alaista osaamista. Koulun kerhoihin osallistuminen mahdollistaa oppilaille kokemuspiirin laajentamista. Kerhotoiminta tuottaa oppilaille onnistumisen kokemuksia sekä tukee opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.  

Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet kirjataan paikalliseen opetussuunnitelmaan ja koulun vuosittaiseen lukuvuosisuunnitelmaan. Kerhotoiminnan järjestämis- ja toteuttamistapoja kehitetään, ja oppimisympäristöä muokataan harrastuneisuutta tukevaksi.  

Erityisavustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan koulujen kerhotoiminnan tukeminen. Rahoitus on tarkoitettu pääsääntöisesti vuosiluokille 3.–9.   

 • kerhotoiminta mahdollistaa oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja osallistumista toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen 
 • kerhotoiminta tukee oppilaiden psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia 
 • kerhotoiminta vahvistaa osaltaan oppilaiden laaja-alaista osaamista   
 • kerhotoiminta antaa mahdollisuuksia luovaan toimintaan  
 • kerhotoimintaa suunnataan alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille  
 • kerhotoimintaa järjestetään siten, että mahdollisimman monella oppilaalla on mahdollisuus osallistua 

Erityisavustus koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksenjärjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa.  

Jokainen opetuksen järjestäjä hakee avustusta yhdellä omalla hakemuksellaan.  

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset  

 • Hakija on hakukelpoinen. 
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida käsitellä.  
 • Hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä.  
 • Avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen.  
 • Avustettava hanke, toiminta tai hankinta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa.  

Koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen myönnetään enintään 2,9 milj. euroa   

Valtion erityisavustusta myönnetään enintään 70 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 30 %.  

Mikäli vuosina 2021 ja 2022 myönnettyjä valtionavustuksia on vielä käyttämättä, hakijaa pyydetään harkitsemaan, onko tarvetta hakea uutta valtionavustusta.   

Koulujen kerhotoiminnan suunnitelmaa tehdessä on hyvä huomioida myös Suomen Harrastamisen mallin valtionavustushaku ja sen suunnitelma.  

Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen yleisohjeeseen valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.   

Avustusta ei saa käyttää opetuksen järjestäjän perustoiminnan rahoittamiseen kuten tukiopetukseen.   

Avustusta voi käyttää välttämättömiin ja hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta olennaisiin laite-, väline- ja/tai ohjelmistohankintoihin, jos ne ovat korkeintaan 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Laitehankintojen välttämättömyys tulee perustella hakulomakkeessa.  

Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.  

Avustusta voidaan käyttää aloitetun kerhotoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen.  

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2024.  

Tämän valtion erityisavustuksen hakuaika alkaa 1.2.2023 klo 12.00 ja päättyy 14.3.2023 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida käsitellä.  

Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Tämä tapahtuu ensimmäisen viestin hakulomakelinkistä. Hakulomakkeen yläpalkista näkyy hakemuksen tila: Hakemus lähetetty/Hakemusta ei ole lähetetty.  

Hakuajan päättyessä hakemus on oltava tilassa Hakemus lähetetty. Hakemuksen lähettäjä on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Sähköisen järjestelmän kautta ei voi lähettää hakemusta määräajan jälkeen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä.  

Valintaperusteina ovat:  

 • haun tavoitteiden ja erityisten painopisteiden huomioiminen
 • kerhotoiminnan tarvelähtöisyys ja tavoitteellisuus  
 • kerhotoiminnan monipuolisuus  
 • oppilaiden osallisuus kerhotoimintaa suunnittelussa ja toteutuksessa 
 • kerhojen määrä, kerhoihin osallistuvien oppilaiden määrä suhteessa koulujen kokoon 

Päätökset on tehty 12.5.2023 ja lähetetty hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.