Statsunderstöd

Stöd för och utveckling av skolornas klubbverksamhet 2023

Grundläggande utbildning Klubbar och klubbverksamhet
Status
Avgjord
Ansökningstid
1.2.2023 – 14.3.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
2 865 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen

Med skolans klubbverksamhet avses klubbverksamhet som ordnas för eleverna i samband med den grundläggande utbildningen i enlighet med 47 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Skolans klubbverksamhet är en del av den avgiftsfria grundläggande utbildningen och genomförs utanför lektionstid och stöder elevens dag som helhet.

Skolan klubbverksamhet berikar skolans verksamhetskultur genom att stärka samhörigheten och elevernas engagemang i skolan i enlighet med läroplanen.  

En mångsidig klubbverksamhet stöder eleven att tillämpa och fördjupa de kunskaper och färdigheter som eleven lärt sig i skolan samt stärker den mångsidig kompetensen. Genom att delta i skolans klubbar får eleven möjligheter till nya erfarenheter. Klubbverksamheten ger eleven erfarenheter av att lyckas samt stöder målen för läroplanen. 

Principerna för hur klubbverksamheten ordnas ska skrivas in i den lokala läroplanen och skolans årliga läsårsplan. Sätten för att ordna och genomföra klubbverksamheten ska utvecklas och lärmiljöerna formas så att de stöder hobbyverksamhet.

Syftet med specialunderstödet är att stödja en mångsidig klubbverksamhet av hög kvalitet i skolorna. Finansieringen är i huvudsak avsedd för årskurserna 3–9.

 • klubbverksamheten ger eleverna möjlighet att delta i planeringen och genomförandet av verksamheten samt stärker samhörigheten hos eleverna
 • klubbverksamheten stöder elevernas psykiska och fysiska välbefinnande
 • klubbverksamheten stärker elevernas mångsidiga kompetens
 • klubbverksamheten ger möjligheter till kreativ verksamhet.
 • klubbverksamheten riktas till områden med ett litet utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga
 • klubbverksamheten ordnas så, att så många elever som möjligt kan delta

Specialunderstödet för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet kan beviljas kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna grundläggande utbildning.

Varje utbildningsanordnare ansöker om understöd med en egen ansökan.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

 • Den sökande är behörig att söka understöd.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.
 • Den sökande har redogjort för användningen av tidigare beviljade statsunderstöd.
 • Syftet med användningen av understödet är förenligt med målen för användningen av det.
 • Projektet, verksamheten eller anskaffningen som understöd beviljas för genomförs inom ramen för understödets användningstid.

Understöd för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet beviljas till ett belopp av högst 2,9 miljoner euro.

Statsunderstöd beviljas för högst 70 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 30 procent.

Om det ännu finns statsunderstöd som beviljats år 2021 och 2022 och som inte har använts, ombeds den sökande överväga om det finns behov av att ansöka om nytt statsunderstöd.

Då man planerar skolornas klubbverksamhet är det bra att även beakta planen för statsunderstödet för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Den sökande ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Understödet kan inte användas för att finansiera utbildningsanordnarens basverksamhet, såsom stödundervisning.

Understödet kan användas för anskaffning av apparatur, material och/eller program, om de är nödvändiga och av väsentlig betydelse för att projektmålen ska nås och utgör högst 10 % av de totala kostnaderna för projektet. På ansökningsblanketten ska ges en motivering till varför anskaffningen av apparatur är nödvändig.

Understöd beviljas inte om det för samma utvecklingsverksamhet beviljats annan finansiering av Utbildningsstyrelsen eller annan utomstående offentlig finansiering har beviljats en projektpart, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

Understödet kan användas för att fortsätta och utveckla klubbverksamhet som har inletts tidigare.

Användningstiden börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.12.2024.

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 1.2.2023 och avslutas 14.3.2023 kl. 16.15. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökan kan bearbetas fram till ansökningstidens slut. Ansökan bearbetas via länken till ansökningsblanketten som finns i det första meddelandet. I balken högst uppe på ansökningsblanketten syns ansökans status: Ansökan har skickats/Ansökan har inte skickats.

När ansökningstiden avslutas måste ansökan ha statusen Ansökan har skickats. Den som skickar ansökan ansvarar för att ansökan blir inlämnad inom utsatt tid. Ansökningar som lämnas in efter att ansökningstiden gått ut beaktas inte. Ansökningar kan inte lämnas in i det elektroniska systemet efter att ansökningstiden har gått ut. Ansökningarna behandlas efter att ansökningstiden har avslutats.

Urvalsgrunderna är:

 • målen och de särskilda tyngdpunkterna för ansökan
 • klubbverksamheten har planerats med utgångspunkt i behoven och målen
 • klubbverksamhetens innehåll är mångsidigt
 • elevernas delaktighet i planeringen av klubbverksamheten
 • antal klubbar, antal elever som deltar i klubbarna i förhållande till skolornas storlek

Besluten om finansiering fattas under våren 2023 efter att alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.