Valtionavustus

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistäminen

Lukiokoulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
17.11.2021 – 7.1.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
5 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Kati Taipale, p. 029 533 1214
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107
Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524
Opetusneuvos Pamela Granskog, p. 029 533 1688 (ruotsinkielinen koulutus)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman vuosille 2021–2022. Ohjelman tavoitteena on kehittää lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta, edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Laatu- ja saavutettavuusohjelma muodostuu useista kokonaisuuksista, joista yksi on laadukas opinto-ohjaus. Opinto-ohjauksen kehittäminen toteutetaan osana lukiokoulutuksen laadun kehittämistä.

Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen kehittämisohjelma käynnistettiin kesällä 2020 osana perusopetuksen ja toisen asteen opinto-ohjauksen kehittämisohjelmaa. Lukiokoulutuksessa opinto-ohjauksen kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää ohjauksen toimintatapoja ja käytänteitä valtakunnallisesti systemaattisiksi ja opiskelijoita yhdenvertaisesti kohteleviksi. Tavoitteena on oikea-aikainen ja opiskelijan tarpeisiin vastaava opinto- ja uraohjaus. Kehittämisohjelman avulla vahvistetaan ennen kaikkea eniten tukea ja ohjausta tarvitsevien nuorten, kuten oppimisvaikeuksia kokevien tai psyykkisesti oireilevien nuorten sekä maahanmuuttotaustaisten ja vieraskielisten nuorten saamaa ohjausta. Ohjauksen laadun vahvistamisen ohella pyritään turvaamaan myös ohjauksen riittävyys.

Opinto-ohjauksen kehittämisessä hyödynnetään lukioiden kehittämisverkostoa (LUKE–verkosto). Ohjauksen kehittäminen on osa lukion opetussuunnitelmien toimeenpanoa. Ohjauksesta ja sen tavoitteista sekä sisällöistä on määrätty tarkemmin Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019. Ohjauksen kehittämistä tarkastellaan lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden pohjalta lukiokoulutuksen henkilöstön tavoitteellisesti johdettuna yhteistyönä.

Avustushaun kehittämishankkeissa tulee ottaa huomioon digitaalisten työkalujen, järjestelmien ja palvelujen hyödyntämismahdollisuudet ohjauksessa.

Avustettavissa hankkeissa tulee tavoitella sellaisia innovatiivisia ja konkreettisia tuloksia ja tuotoksia, joita voidaan hyödyntää myös hankkeen jälkeen. Kehitettyjä käytänteitä ja tuotoksia tulee voida skaalata ja levittää myös valtakunnallisesti. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä.

 Hankkeisiin voidaan liittää kehittämistyötä tukevaa pienimuotoista selvitys-, arviointi- tai tutkimustoimintaa.

Hankkeen kehittämiskohteina voivat olla Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisen opinto-ohjauksen laadun ja saavutettavuuden kehittämisen lisäksi yksi tai useampi seuraavista:

  • Oppimisen ja koulunkäynnin tehostettua tai erityistä tukea perusopetuksessa saaneiden opiskelijoiden ohjauksen erityiskysymykset lukiokoulutuksessa
  • Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden ohjaukseen ja jatko-ohjaukseen liittyvät erityiskysymykset
  • Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) liittyvä ohjaus
  • Lukio-opintojen aikainen jatko- ja uraohjaus sekä ilman jatko-opintopaikkaa jääneiden ohjaus
  • Lukioissa tehtävään korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön sekä kansainvälisyyteen liittyvä ohjaus
  • Tulevaisuusnäkökulmien vahvistaminen ja ennakointitiedon hyödyntäminen lukion ohjaustyössä

Lisätietoja:

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma

Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille koulutuksen järjestäjille, joilla on lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen. Avustusta voidaan myöntää myös yliopistojen harjoittelukouluille. Valtion oppilaitokset eivät voi olla valtionavustuksen saajina.

Opetushallitus asettaa lukiokoulutuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustuksen lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen. Erityisavustusta myönnetään yhteensä enintään 5 miljoonaa euroa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % kokonaismenoista, joten koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan opetuksen, ohjauksen ja muun perustoiminnan rahoittamiseen eikä sellaiseen kehittämistoimintaan, johon on saatu muuta valtionavustusta.

Avustusta voi käyttää ohjaushenkilöstön täydennyskoulutukseen vain hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Koulutuskulujen tulee olla kohtuullisia ja hankkeen tavoitteiden ja toiminnan kannalta perusteltuja.

Laite-, väline- ja ohjelmistohankinnat ovat sallittuja ainoastaan perustelluista syistä ja ne voivat olla enintään 10 % hankkeen hyväksytyistä kokonaismenoista. Laitekustannuksiksi hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien laitteiden leasing-kulut hankkeen keston ajalta. Rakentamiskustannuksia ja kalustehankintoja ei hyväksytä hankkeen kustannuksiksi.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2023.

Ensisijaisesti toivotaan hakemuksia usean lukiokoulutuksen järjestäjän yhteistyönä toteuttamiin yhteishankkeisiin. Yhteishankkeessa päähakijana toimiva lukiokoulutuksen järjestäjä vastaa hakemuksesta, hankkeen hallinnoinnista, toimeenpanosta, taloudesta ja selvitysten laatimisesta kokonaisuudessaan. Yhteistyökumppanit, joilla on omat osatoteuttamissuunnitelmansa ja talousarvionsa, nimetään erikseen hakulomakkeella. Yhteishankkeen yhteistyökumppanien tulee olla hakukelpoisia koulutuksen järjestäjiä, ja niitä koskevat samat ehdot ja velvollisuudet kuin hakijaorganisaatiota. Yhteistyökumppanit laativat yhteistyösopimuksen päähakijan kanssa.

Koulutuksen järjestäjät voivat vaihtoehtoisesti hakea avustusta yksin toteuttamaansa yhden koulutuksen järjestäjän hankkeeseen.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 7.1.2022 klo 16.15.

Hakemus tulee tallentaa ja lähettää käsiteltäväksi Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmään määräajan kuluessa. Määräajan jälkeen saapunutta hakemusta ei käsitellä.

Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • Hankkeen tavoitteet, toiminta ja tavoiteltavat tulokset vastaavat hakutiedotteessa asetettuja tavoitteita ja kehittämiskohteita
  • Hankkeessa tavoiteltavat tulokset ja tuotokset ovat innovatiivisia ja konkreettisia, ja niitä voidaan skaalata ja levittää myös valtakunnallisesti
  • Hankkeen kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan

Opetushallitus päättää hankesuunnitelman kokonaisarvioinnin perusteella kunkin hakijan saaman lopullisen avustussumman.

Opetushallitus asetti lukiokoulutuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustuksen opinto-ohjauksen kehittämiseen osana lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelmaa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 48 kpl. Haetun avustuksen määrä oli noin 5,2 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 38 hankkeelle, yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa.

Valtionavustuspäätökset on lähetetty valtionavustusjärjestelmästä sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilölle sekä hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen 9.2.2022.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

Opetusneuvos Kati Taipale, p. 029 533 1214

Opetusneuvos Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107

Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524

Opetusneuvos Pamela Granskog, p. 029 533 1688 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Liite