Statsunderstöd

Specialunderstöd för att främja kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet inom gymnasieutbildningen

Gymnasieutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
17.11.2021 – 7.1.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
5 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688 (svenskspråkig utbildning)
Undervisningsrådet Kati Taipale, tfn 029 533 1214
Undervisningsrådet Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107
Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi

Bakgrund och mål

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett ett kvalitets- och tillgänglighetsprogram för gymnasieutbildningen för åren 2021–2022. Syftet med programmet är att förbättra gymnasieutbildningens kvalitet och tillgänglighet, främja de studerandes välbefinnande samt stärka jämställdheten och jämlikheten i utbildningen. Kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet består av flera helheter, och en av dem är en högklassig studiehandledning. Utvecklingen av studiehandledningen genomförs som en del av arbetet med att utveckla kvaliteten på gymnasieutbildningen.

Programmet för utveckling av studiehandledningen inleddes på sommaren 2020 som en del av programmet för utveckling av studiehandledningen i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Målet med programmet för utveckling av studiehandledningen i gymnasieutbildningen är att utveckla verksamhetssätten och rutinerna inom handledningen så att de blir systematiska på nationell nivå och behandlar de studerande jämlikt. Målet är studie- och karriärhandledning som ges vid rätt tidpunkt och som motsvarar den studerandes behov. Med hjälp av utvecklingsprogrammet stärks framför allt handledningen för de unga som behöver mest stöd och handledning, såsom unga med inlärningssvårigheter eller psykiska symtom samt unga med invandrarbakgrund och ett främmande språk som modersmål. Vid sidan av att stärka kvaliteten på handledningen strävar man också efter att säkerställa tillräcklig handledning.

I utvecklingen av studiehandledningen utnyttjas gymnasiernas utvecklingsnätverk (LUKE-nätverket). Utvecklingen av studiehandledningen är en del av implementeringen av läroplanerna för gymnasiet. I Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 föreskrivs närmare om handledningen och handledningens mål och innehåll. Utvecklingen av handledningen ska utifrån lagstiftningen och läroplansgrunderna betraktas som ett målinriktat samarbete mellan personalen inom gymnasieutbildningen.

I utvecklingsprojekten som beviljas understöd ska man fästa uppmärksamhet vid möjligheterna att använda digitala verktyg, system och tjänster i handledningen.

Projekten som understöds ska eftersträva sådana innovativa och konkreta resultat och produkter som kan användas även efter projektet. Verksamhetsmodellerna och produkterna som har utvecklats inom projekten ska vara skalbara och de ska kunna spridas nationellt. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både finska och svenska.

 I anslutning till projekten är det också möjligt att genomföra småskalig utrednings-, utvärderings- eller forskningsverksamhet som stöder utvecklingsarbetet.

Utöver att utveckla studiehandledningens kvalitet och tillgänglighet enligt Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 kan projektet även ha ett eller flera av följande föremål för utvecklingsarbetet:

  • Särskilda frågor som berör handledningen för studerande i gymnasieutbildningen som har fått intensifierat eller särskilt stöd i den grundläggande utbildningen
  • Särskilda frågor som berör handledningen och den fortsatta handledningen för studerande med invandrarbakgrund
  • Handledning som anknyter till utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)
  • Handledning för fortsatta studier och karriärhandledning under gymnasiestudiernas gång och handledning för dem som inte har fått en plats vid fortsatta studier
  • Handledning som anknyter till gymnasiets samarbete med högskolor och arbetsliv samt internationalisering
  • Hur man stärker framtidsperspektivet och utnyttjar prognostiseringsinformation i handledningen i gymnasiet

Ytterligare information:

Program för kvaliteten på och tillgängligheten till gymnasieutbildning

Program för utveckling av studiehandledningen

Vem kan söka?

Understödet kan beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Understöd kan även beviljas universitetens övningsskolor. Statliga läroanstalter kan inte vara mottagare av understödet.

Finansiering och finansieringsperiod

Utbildningsstyrelsen utlyser specialunderstöd som kan sökas av anordnare av gymnasieutbildning för att främja kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet för gymnasieutbildning. Specialunderstöd beviljas sammanlagt till ett belopp av högst 5 miljoner euro.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av de totala kostnaderna, vilket innebär att utbildningsanordnarens självfinansieringsandel är minst 10 procent.

Understödet kan inte användas för att finansiera understödsmottagarens undervisning, handledning och övriga basverksamhet och inte heller för sådan utvecklingsverksamhet som har beviljats övrigt statsunderstöd.

Understödet kan användas för personalfortbildning för handledningspersonalen endast i enlighet med den godkända budgeten. Kostnaderna för fortbildningen ska vara rimliga och motiverade med tanke på projektets mål och verksamhet.

Anskaffning av teknisk utrustning, redskap och program tillåts endast av motiverade skäl och kostnaderna kan utgöra högst 10 procent av projektets totala godkända utgifter. Som kostnader för teknisk utrustning godkänns även

leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet. Byggnadskostnader och kostnader för möbelinköp godkänns inte som projektkostnader.

Understödets användningstid börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.7.2023.

Ansökan och anvisningar

Det är i första hand önskvärt att ansökningarna är samprojekt som genomförs av flera anordnare av gymnasieutbildning. I samprojekt har den anordnare av gymnasieutbildning som är huvudansvarig sökande ansvar för ansökan i sin helhet och för projektets administration, genomförande, ekonomi och redovisning. Samarbetspartnerna, som alla har en egen delgenomförandeplan och budget, ska nämnas på ansökningsblanketten. Samarbetspartnerna i ett samprojekt ska vara utbildningsanordnare som är behöriga att söka understöd och de berörs av samma villkor och skyldigheter som den sökande organisationen. Samarbetspartnerna ska göra upp ett samarbetsavtal tillsammans med den huvudansvariga sökande.

Alternativt kan utbildningsanordnarna ensamma ansöka om understöd för ett projekt som genomförs av en utbildningsanordnare.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden avslutas 7.1.2022 klockan 16.15.

Ansökan ska sparas och skickas för behandling i Utbildningsstyrelsens statsunderstödssystem inom den utsatta ansökningstiden. Ansökningar som lämnas in efter att ansökningstiden gått ut behandlas inte.

Den sökande ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

  • projektets mål, verksamhet och resultaten som eftersträvas motsvarar de mål och föremål för utvecklingsarbetet som har fastställts i ansökningsmeddelandet,
  • resultaten och produkterna som eftersträvas med projektet är innovativa och konkreta samt skalbara och de kan även spridas nationellt,
  • projektets kostnadskalkyl är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.

Utbildningsstyrelsen beslutar utifrån en helhetsbedömning av projektplanen om det slutliga understödsbeloppet som beviljas respektive sökande.

Finansieringsbeslut

Utbildningsstyrelsen utlyste statens specialunderstöd för anordnare av gymnasieutbildning för att utveckla studiehandledningen som en del av kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet för gymnasieutbildningen. Totalt 48 ansökningar har inlämnats och det ansökta understödets storlek var cirka 5,2 miljoner euro. Sammanlagt 38 projekt beviljades understöd till ett belopp av ca 3,8 miljoner euro.

Besluten om statsunderstöd har skickats via statsunderstödssystemet med e-post till projektets kontaktperson samt till den sökandes officiella e-postadress den 9.2.2022.

Ytterligare information och rådgivning ges av:

Undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688 (svenskspråkig utbildning)

Undervisningsrådet Kati Taipale, tfn 029 533 1214

Undervisningsrådet Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107

Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi

Bilaga