Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2021: Nuorten ja aikuisten lukutaito

Lukuliike
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
26.2.2021 – 14.4.2021 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
300 000 €
Lisätietoa antavat
Lukuliikkeen koordinaattori Pia Lumme puh. 029 533 1809
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi

Tausta ja tavoitteet

Valtionavustuslaki (688/2001) 
Valtion vuoden 2020 talousarvio, momentti 4.20.29.80.50.4 

Lukuliikkeen erityisavustuksen tarkoituksena on edistää Lukuliikkeelle asetettujen suuntaviivojen toteutumista käytännön verkostoitumisen ja toimeenpanon kautta. Suuntaviivat ovat seuraavat: (lasten ja) nuorten lukemaan innostaminen, kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukemisen tueksi, ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä lukemista edistävien rakenteiden luominen (ks. tarkemmin www.lukuliike.fi). Hankkeet voivat olla joko suomen- tai ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä (suomi, ruotsi ja/tai saame).

Hyvä ja monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta ja keskeinen taito niin opiskelussa kuin työelämässä. Lukutaito ja lukuharrastus ovat vahvasti yhteydessä myös monilukutaidon kehittymiseen osana kaikkea oppimista. Tutkimusten mukaan alueelliset erot ovat kasvaneet ja heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt. Tämä lisää riskiä syrjäytyä opinnoissa, työelämässä tai muutoinkin yhteiskunnassa. 

Valtionavustuksella rahoitettavassa toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja edistää lukutaitoa yhteistyössä kunta- ja aluetoimijoiden kanssa. Tavoitteena on systeeminen muutos, joka tulisi näkyä selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen. 

Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen Lukuliikkeen kanssa.

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää seuraaville tahoille: kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset:

  • Hakija on hakukelpoinen
  • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2020 talousarvion sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta yhteensä 300 000 euroa. Lukuliikkeen suuntaviivojen toimeenpanemiseksi. Valtionavustuksen omarahoitusosuus on 5 %.

Nuorten ja aikuisten lukutaito (300 000 euroa)

Nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistävien hankkeiden tavoitteena on lukutaidon ja lukuinnon kehittäminen, lukuharrastuksen edistäminen ja kriittisen medialukutaidon ja monilukutaidon edistäminen. Haussa voidaan rahoittaa erillisiä hankkeita, jotka edistävät nuorten ja aikuisten lukutaitoa myös osana syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mihin Lukuliikkeen neljästä suuntaviivasta hanke suuntautuu (lukemaan innostaminen, kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukemisen tueksi, ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä lukemista edistävien rakenteiden luominen).

Valtionavustuksella rahoitetaan hankkeen suunnittelu- ja toteutustyötä sekä sen vaatimia henkilöresursseja. Hanke voi olla suomen-, ruotsin- ja/tai saamenkielinen tai kaksikielinen (suomi-ruotsi, suomi-saame). Hankkeissa voidaan huomioida myös muiden kieliryhmien tai erityisryhmien tarpeet. Toiminnasta saatuja oppeja ja ratkaisumalleja arvioidaan rahoituskauden aikana ja ne sitoutetaan osaksi muuta Lukuliikkeen toimintaa.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2022.

Etusijalla ovat hankkeet, jotka voidaan integroida osaksi jatkuvaa toimintaa ja jotka tuovat yhteen sivistys-, kulttuuri- ja sosiaalialojen osaamista ja verkostoja.

Näin hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan toimintasuunnitelmaan, joka edistää nuorten ja/tai aikuisten lukutaidon kehittämistä laajasti ja erilaisia menetelmiä hyödyntäen.
  • Toiminnassa luodaan tai jatkokehitetään nuorten ja/tai aikuisten lukemista edistäviä rakenteita, käytäntöjä tai ratkaisuja.
  • Nuoria ja/tai aikuisia sitoutetaan mukaan suunnitteluun, toimintaan ja/tai arviointiin.
  • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
  • Toiminta on vaikuttavaa ja siitä syntyy kansallisesti levitettäviä tuotoksia, jotka julkaistaan aoe.fi-palvelussa. Mikäli hankkeen aikana tuotetaan materiaaleja, ne julkaistaan osittain tai kokonaan CC 4.0-lisenssillä ja tekijänoikeudet on maksettu hankkeen aikana.
  • Nuoret ja/tai aikuiset tavoitetaan konkreettisen toiminnan kautta. Hanke integroidaan osaksi nuoria ja/tai aikuisia koskevaa paikallista tai kansallista toimintaa.
  • Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.

Avustusta ei saa käyttää hakijayhteisön perustoiminnan rahoittamiseen.

Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus hakijan puolesta. 

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 26.2.2021 ja päättyy 14.4.2021  
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja antavat:
Lukuliikkeen koordinaattori Pia Lumme, 029 533 1809
Opetusneuvos Minna Harmanen, 029 533 1481
Koordinator, Läsrörelsen, Belinda Kardén, 029 533 1827
Undervisningsråd Pamela Granskog, 029 533 1688
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Rahoituspäätökset

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille hakijoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.