Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2021: Ungas och vuxnas läskunnighet

Läsrörelsen
Status
Avgjord
Ansökningstid
26.2.2021 – 14.4.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
300 000 €
Mer information
Läsrörelsens koordinator Belinda Kardén, 029 533 1827
E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@oph.fi

Bakgrund och mål

Statsunderstödslagen (688/2001) 
Statsbudgeten för år 2020, moment 4.20.29.80.50.4

Syftet med Läsrörelsens specialunderstöd är att främja genomförandet av Läsrörelsens riktlinjer genom nätverksarbete och implementering av riktlinjerna i praktiken. Riktlinjerna är följande: inspirera (barn och) unga till läsning, aktivera uppväxtgemenskapen att stödja läsningen, stärka de yrkesverksammas kompetens och samarbete samt skapa strukturer som främjar läsningen. Läs mera på adressen www.lukuliike.fi/sv. Projekten kan vara antingen svensk- eller finskspråkiga eller tvåspråkiga (svenska, finska och/eller samiska).

Goda och mångsidiga läs- och skrivfärdigheter är grunden för allt lärande och för att man ska klara sig i samhället samt centrala färdigheter såväl för studier som för arbetsliv. Läskunnighet och läsintresse hänger starkt samman med utvecklingen av multilitteraciteten som en del av allt lärande. Forskning visar att de regionala skillnaderna har ökat och att antalet svaga läsare också stigit. Det här medför en ökad risk för marginalisering i studierna, i arbetslivet eller i samhället i övrigt. 

Med verksamheten som finansieras med statsunderstöd strävar man efter att finna nya sätt att främja läskunnighet i samarbete med kommunala och regionala aktörer. Målet är att uppnå en systemisk förändring, som ska synas i form av tydligare gemensamma mål och åtgärder över förvaltnings- och kommungränserna. 

Projekten planeras och genomförs i samarbete med Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen

Vem kan söka?

Understöd beviljas följande aktörer: kommuner, samkommuner, sammanslutningar med rättsförmåga, stiftelser, föreningar och organisationer

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd:

  • Den sökande är behörig att söka understöd.
  • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid.

Finansiering och finansieringsperiod

Av anslaget i statsbudgeten för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 300 000 euro för att verkställa Läsrörelsens riktlinjer. Projektets egen finansieringsandel är 5 procent.

Läskunnigheten bland unga och vuxna (300 000 euro)

Syftet med projekten som främjar ungas och vuxnas läskunnighet är att utveckla läskunnigheten och läsivern, främja läsintresset och den kritiska medieläskunnigheten samt multilitteraciteten. Inom ansökan 2 kan finansiering beviljas även sådana projekt som främjar ungas och vuxnas läskunnighet som en del av verksamhet som förebygger marginalisering. Av ansökan ska framgå till vilken av Läsrörelsens fyra riktlinjer projektet riktar sig (inspirera till läsning, aktivera uppväxtgemenskaperna att stödja läsningen, stärka de yrkesverksammas kompetens och samarbete samt skapa strukturer som främjar läsningen).

Med statsunderstödet finansieras projektets arbete för planering och genomförande samt personalresurserna som krävs för arbetet. Projektets språk kan vara svenska, finska och/eller samiska eller så kan projektet vara tvåspråkigt (svenska-finska, finska-samiska). Projekten kan även ta i beaktande andra språkgruppers eller specialgruppers behov. Erfarenheter och lösningsmodeller som verksamheten medför utvärderas under finansieringsperiodens gång och de ska förankras som en del av Läsrörelsens verksamhet.

Understödets användningstid börjar från och med finansieringsbeslutets datum och avslutas 31.12.2022.

Vid beviljandet av finansiering prioriteras sådana projekt som kan integreras som en del av en fortlöpande verksamhet och som för samman bildnings-, kultur- och socialsektorernas kunnande och nätverk.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna utvärderas utifrån följande kriterier:

  • Verksamheten grundar sig på den sökandes verksamhetsplan som i stor utsträckning främjar utvecklingen av läskunnigheten bland unga och/eller vuxna.
  • Inom verksamheten skapas eller vidareutvecklas strukturer, verksamhetssätt eller lösningar som främjar ungas och/eller vuxnas läsning.
  • Unga och/eller vuxna ska engageras i planeringen, verksamheten och/eller utvärderingen.
  • Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
  • Verksamheten har effekt och resulterar i produkter som kan spridas nationellt och som publiceras i aoe-tjänsten. Om man inom projekten utarbetar material ska de publiceras antingen delvis eller i sin helhet med en CC 4.0-licens och upphovsrätterna har betalats under projektets gång.
  • De unga och/eller vuxna nås med hjälp av konkret verksamhet. Projektet integreras som en del av lokal eller nationell verksamhet som berör unga och/eller vuxna.
  • Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmeddelandet.

Understödet får inte användas för att finansiera den sökandes basverksamhet.

Understöd beviljas inte om det för samma utvecklingsverksamhet beviljats annan finansiering av Utbildningsstyrelsen eller annan utomstående offentlig finansiering har beviljats en projektpart, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. De som anges som undertecknare på ansökan ska ha namnteckningsrätt hos den sökande. 

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 26.2.2021 och slutar 14.4.2021
Försenade ansökningar behandlas inte.

Ytterligare information ges av:
Läsrörelsens koordinator, Belinda Kardén, 029 533 1827
Undervisningsråd, Pamela Granskog, 029 533 1688
Läsrörelsens koordinator, Pia Lumme, 029 533 1809
Undervisningsråd, Minna Harmanen, 029 533 1481
E-postadresserna har formen: etunimi.sukunimi [at] oph.fi       

Finansieringsbeslut

Besluten om finansiering fattas då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de sökande som anges i ansökan.