Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2022 - haku 2: Lukeva kunta-verkostot

Lukutaito-ohjelma
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
8.9.2022 – 13.10.2022 klo 16:00
Hakulomake
Määräraha
491 793 €
Lisätietoa antavat
Koordinaattori Belinda Kardén

Valintaperusteet

Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.

Toiminta tapahtuu lukutaitoverkostossa, jossa on mukana vähintään viisi kuntaa.
Toiminta tavoittelee verkostoitumista ja yhteistyötä kunnan eri toimialojen kanssa tai esi-merkiksi järjestöjen, harrastusseurojen, nuorisokeskusten ja vapaa-ajan toimijoiden kans-sa.

Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan hankesuunnitelmaan, joka edistää kuntien lukutai-totavoitteiden toimeenpanoa kuntaverkostossa

Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
Rahoituksen saaja vastaa alueen kuntien välisestä verkostoitumisesta.

Mikäli hankkeen aikana tuotetaan materiaaleja, ne julkaistaan aoe.fi-palvelussa, osittain tai kokonaan CC 4.0-lisenssillä, ja tekijänoikeudet on maksettu hankkeen aikana.

Painopistealueet

Toiminta perustuu Kansallisessa lukutaitostrategiassa mainittuihin suuntaviivoihin ja toi-menpiteisiin.
Toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja ja rakenteita edistää lukutaitoa.
Toiminnassa voidaan jatkokehittää jo olemassa olevia rakenteita ja malleja tai luoda uusia kuntien ja hallintojen välisiä lukutaitotyön muotoja.
Hankkeeseen valittujen kohderyhmien tulee perustua tarvelähtöisyyteen, ja kohderyhmä-nä voivat olla erimerkiksi eri kieliryhmät tai erityistä lukutaitotukea tarvitsevat.

Tausta ja tavoitteet

Valtionavustuslaki (688/2001)
Valtion vuoden 2022 talousarvio, momentti 29.01.02.7.05

Lukuliikkeen toiminta-avustusten yleisenä tavoitteena on vahvistaa ja edistää paikallista ja alueellista lukutaitotyötä. Tavoitteena on systeeminen muutos, joka tulisi näkyä selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen. Toimintaa voi koordinoida esimerkiksi nuoriso-, kulttuuri- tai sivistyspalvelut tai muu kunnan hyväksymä yhteistyötaho yhdessä kuntaverkoston kanssa.

Lukuliikkeen toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista kuntatason toiminnassa.

Kansallisen lukutaitostrategian suuntaviivat
1) Luodaan ja
vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita
2) Vahvistetaan monilukutaito-osaamista
3) Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa. 

Kansallinen lukutaitostrategia 2030:
 
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukutaitostrategia-2030

 

Haun erityiset painopisteet

 • Toiminta perustuu Kansallisessa lukutaitostrategiassa mainittuihin suuntaviivoihin ja toimenpiteisiin.
 • Toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja ja rakenteita edistää lukutaitoa.
 • Toiminnassa voidaan jatkokehittää jo olemassa olevia rakenteita ja malleja tai luoda uusia kuntien ja hallintojen välisiä lukutaitotyön muotoja.
 • Hankkeeseen valittujen kohderyhmien tulee perustua tarvelähtöisyyteen, ja kohderyhmänä voivat olla erimerkiksi eri kieliryhmät tai erityistä lukutaitotukea tarvitsevat.

Rahoituksella on mahdollista hankkia ajantasaista, monikielistä tieto- ja kaunokirjallisuutta, digitaalisia palveluita tai muita lukutaitomateriaaleja vahvistamaan valittujen kohderyhmien lukutaitoa.

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää vähintään viidestä kunnasta muodostuvalle kuntaverkostolle. Hakijana voi olla joko kunta tai kuntayhtymä.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset: 

 • Hakija on hakukelpoinen
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun
 • Avustettava toiminta toteutetaan käyttöaikana.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.01.02.7.05 määrärahasta valtionavustusta 491 793 euroa alueellisille verkostohankkeille lukutaitotyön vahvistamiseksi osana kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanoa. Valtionavustuksen omarahoitusosuus on 5 %. 

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2023.

Avustusta ei saa käyttää kunnan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Näin hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:  

 1. Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita. 
 2. Toiminta tapahtuu lukutaitoverkostossa, jossa on mukana vähintään viisi kuntaa.
 3. Toiminta tavoittelee verkostoitumista ja yhteistyötä kunnan eri toimialojen kanssa tai esimerkiksi järjestöjen, harrastusseurojen, nuorisokeskusten ja vapaa-ajan toimijoiden kanssa.
 4. Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan hankesuunnitelmaan, joka edistää kuntien lukutaitotavoitteiden toimeenpanoa kuntaverkostossa
 5. Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
 6. Rahoituksen saaja vastaa alueen kuntien välisestä verkostoitumisesta.
 7. Mikäli hankkeen aikana tuotetaan materiaaleja, ne julkaistaan aoe.fi-palvelussa, osittain tai kokonaan CC 4.0-lisenssillä, ja tekijänoikeudet on maksettu hankkeen aikana. 

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus hakijaorganisaation puolesta.

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 8.9.2022 ja päättyy 13.10.2022 klo 16.00
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Lisätietoja antavat:
Lukuliikkeen koordinaattori Belinda Kardén, puh. 029 533 1827  
Opetusneuvos Minna Harmanen, puh. 029 533 1481

Teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä valtionavustukset [at] oph.fi (valtionavustukset[at]oph[dot]fi)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Rahoituspäätökset

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijoiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Avustuspäätökset julkaistu 22.11.2022

Opetushallitus on arvioinut hankkeet ja lähettänyt kaikille hakijoille avustuspäätöksen sähköpostitse.

Hakemuksia saapui kaikkiaan 4 kpl. Haetun avustuksen määrä oli 486 050 eur. Avustus myönnettiin 4 hankkeelle, yhteensä 486 050 eur.

Liite