Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022 - ansökan 2: Nätverk inom En läsande kommun

Läskunnighet-program
Status
Avgjord
Ansökningstid
8.9.2022 – 13.10.2022 kl 16:00
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
491 793 €

Urvalsgrunder

Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmeddelandet.
Verksamheten baserar sig på ett läskunnighetsnätverk med minst fem kommuner.
Med verksamheten eftersträvas nätverksbildning och samarbete med olika verksamhets-områden i kommunen eller till exempel med organisationer, hobbyföreningar, ungdoms-center och fritidsaktörer.
Verksamheten grundar sig på en verksamhetsplan som den sökande gjort upp och som främjar genomförandet av kommunernas mål och insatser som berör läskunnighet.
Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
Aktören som beviljas finansiering svarar för nätverksbildningen mellan områdets kommu-ner.
7. Om man inom projekten utarbetar material ska de publiceras antingen delvis eller i sin helhet i aoe.fi-tjänsten med en CC 4.0-licens och upphovsrätterna har betalats under pro-jektets gång.

Fokusområden

Verksamheten grundar sig på de riktlinjer och åtgärder som nämns i Nationella läskunnig-hetsstrategin.
I verksamheten som understöds sträva efter att finna nya sätt och strukturer att främja läskunnigheten.
I verksamheten kan vidareutvecklas redan befintliga strukturer eller modeller eller skapas nya modeller för läsfrämjande samarbete mellan kommuner och olika förvaltningsområ-den.
Den målgrupp eller de målgrupper som valts för projektet har valts behovsinriktat. Som målgrupp kan fungera till exempel olika språkgrupper eller personer som behöver särskilt stöd för sin läskunnighet.

Statsunderstödslagen (688/2001)
Statsbudgeten 2022, moment 29.01.02.7.05.

Det allmänna målet för Läsrörelsens understöd är att stärka och främja det lokala och regionala arbetet för att främja läskunnighet. Målet är att uppnå en systemisk förändring, som syns i form av tydligare gemensamma mål och åtgärder över förvaltnings- och kommungränserna. Verksamheten kan koordineras av till exempel ungdoms-, kultur- eller bildningstjänsterna eller av en annan av kommunen godkänd samarbetspart tillsammans med kommun-nätverket.

Syftet med Läsrörelsens understöd är också att i verksamheten på kommunnivå främja genomförandet av riktlinjerna som dragits upp i Nationella läskunnighetsstrategin 2030.

Riktlinjerna för den nationella läskunnighetsstrategin är att:
1) skapa och stärka strukturer för det läsfrämjande arbetet.
2) stärka kompetensen vad gäller multilitteracitet.
3) inspirera till läsning och göra läskunnigheten mångsidigare. 

Nationella läskunnighetsstrategin 2030: https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/nationella-laskunnighetsstrategin-2030

 

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är att

 • Verksamheten grundar sig på de riktlinjer och åtgärder som nämns i Nationella läskunnighetsstrategin.
 • I verksamheten som understöds sträva efter att finna nya sätt och strukturer att främja läskunnigheten.
 • I verksamheten kan vidareutvecklas redan befintliga strukturer eller modeller eller skapas nya modeller för läsfrämjande samarbete mellan kommuner och olika förvaltningsområden. 
 • Den målgrupp eller de målgrupper som valts för projektet har valts behovsinriktat.  Som målgrupp kan fungera till exempel olika språkgrupper eller personer som behöver särskilt stöd för sin läskunnighet.

 

Med understödet är det möjligt att anskaffa aktuell, flerspråkig fack- eller skönlitteratur, digitala tjänster eller andra läskunnighetsmaterial för att stärka målgruppen/målgruppernas läskunnighet.

Understöd kan beviljas för ett kommun-nätverk som består av minst fem kommuner. Som ansökare kan fungera en kommun eller en samkommun.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd:

 • Den sökande är behörig att söka understöd.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid.
 • Verksamheten som understöds genomförs under tiden för användningen avunderstödet.

Av anslaget i statsbudgeten för år 2022 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 491 793 euro för regionala nätverksprojekt som ska stärka det läskunnighetsfrämjande arbetet som en del av implementeringen av den nationella läskunnighetsstrategin. Projektet har en egen självfinansieringsandel på 5 %. 

Understödets användningstid börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.12.2023.

Understödet får inte användas för att finansiera kommunens basverksamhet. Understöd beviljas inte om en projektpart för samma utvecklingsverksamhet beviljats annan utomstående offentlig finansiering, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 1. Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmeddelandet.
 2. Verksamheten baserar sig på ett läskunnighetsnätverk med minst fem kommuner.
 3. Med verksamheten eftersträvas nätverksbildning och samarbete med olika verksamhetsområden i kommunen eller till exempel med organisationer, hobbyföreningar, ungdomscenter och fritidsaktörer.
 4. Verksamheten grundar sig på en verksamhetsplan som den sökande gjort upp och som främjar genomförandet av kommunernas mål och insatser som berör läskunnighet.
 5. Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
 6. Aktören som beviljas finansiering svarar för nätverksbildningen mellan områdets kommuner.
 7. Om man inom projekten utarbetar material ska de publiceras antingen delvis eller i sin helhet i aoe.fi-tjänsten med en CC 4.0-licens och upphovsrätterna har betalats under projektets gång. 

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. De som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för den sökande organisationen

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 8.9.2022 och slutar 13.10.2022 kl. 16.

Försenade ansökningar behandlas inte.
 

Ytterligare information ges av:
Läsrörelsens koordinator Belinda Kardén, tfn 029 533 1827

Vid tekniska problem kan du ta kontakt på adressen valtionavustukset [at] oph.fi (valtionavustukset[at]oph[dot]fi)                     

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)

 

Besluten om finansiering fattas när alla ansökningar är behandlade. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de sökande som anges i ansökan.

Understödsbesluten har publicerats den 22.11.2022:

Utbildningsstyrelsen har bedömt projekten och skickat ett beslut per e-post till alla sökande.

Totalt 4 ansökningar inlämnades. Det ansökta understödets storlek var 486 050 euro. Totalt 4 projekt har beviljats understöd, totalt 486 050 euro.

Bilaga