Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2022: Lasten lukuharrastuksen tukeminen

Lukutaito-ohjelma
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
8.9.2022 – 13.10.2022 klo 16:00
Hakulomake
Määräraha
50 000 €
Lisätietoa antavat
Koordinaattori Belinda Kardén

Valintaperusteet

Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
Toiminnassa luodaan tai jatkokehitetään lukuharrastusta edistäviä toimia.
Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan toimintasuunnitelmaan, joka edistää lukuharrastuksen kehittämistä erilaisia menetelmiä hyödyntäen.
Toiminnassa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Lapset tavoitetaan konkreettisen toiminnan kautta.
Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
Mikäli hankkeen aikana tuotetaan materiaaleja, ne julkaistaan aoe.fi-palvelussa, osittain
tai kokonaan CC 4.0-lisenssillä, ja tekijänoikeudet on maksettu hankkeen aikana.

Painopistealueet

toteuttaa Kansallisessa lukutaitostrategiassa mainittuja suuntaviivoja ja toimenpiteitä
järjestää erilaisia kansallisia tai paikallisia lukukampanjoita ja -tapahtumia
hyödyntää (kirjastojen tai muiden toimijoiden luomia) monimuotoisia ympäristöjä,
joissa lapset voivat toteuttaa erilaisia lukemisen ja tuottamisen tapoja ja joihin on mahdollista päästä virtuaalisesti tai fyysisesti
osallistaa lapsia sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa
vahvistaa lasten lukutaitoa hyödyntämällä vertaisvinkkausta, sanataiteen menetelmiä
tai muita lukemaan innostamisen menetelmiä

antaa tilaa lasten teksteille ja äänelle medioissa, jolloin he voivat tehdä näkyväksi omaa
lukemistaan sekä toimia näin lukija- ja tekijäesikuvina

integroida lukeminen osaksi harrastustoimintaa
liittää toiminta osaksi jatkuvaa lukutaitotyötä ja yhteistyöverkostoja.

Tausta ja tavoitteet

Valtionavustuslaki (688/2001) 
Valtion vuoden 2022 talousarvio, momentti 29.01.02.7.02.


Hyvä ja monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta. Lukutaito ja lukuharrastus ovat vahvasti yhteydessä myös monilukutaidon kehittymiseen osana kaikkea oppimista.

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on luoda ja vahvistaa keinoja lasten lukuharrastuksen tukemiseksi osana harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa.

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista, erityisesti Kansallisen lukutaitostrategian kolmatta suuntaviivaa Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa sekä siihen liittyviä toimenpiteitä.

Kansallinen lukutaitostrategia 2030: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukutaitostrategia-2030

Haun erityisinä painopisteinä on

 • toteuttaa Kansallisessa lukutaitostrategiassa mainittuja suuntaviivoja ja toimenpiteitä
 • järjestää erilaisia kansallisia tai paikallisia lukukampanjoita ja -tapahtumia
 • hyödyntää (kirjastojen tai muiden toimijoiden luomia) monimuotoisia ympäristöjä, joissa lapset voivat toteuttaa erilaisia lukemisen ja tuottamisen tapoja ja joihin on mahdollista päästä virtuaalisesti tai fyysisesti
 • osallistaa lapsia sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa
 • vahvistaa lasten lukutaitoa hyödyntämällä vertaisvinkkausta, sanataiteen menetelmiä tai muita lukemaan innostamisen menetelmiä
 • antaa tilaa lasten teksteille ja äänelle medioissa, jolloin he voivat tehdä näkyväksi omaa lukemistaan sekä toimia näin lukija- ja tekijäesikuvina
 • integroida lukeminen osaksi harrastustoimintaa
 • liittää toiminta osaksi jatkuvaa lukutaitotyötä ja yhteistyöverkostoja.

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää seuraaville tahoille: kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset:

 • Hakija on hakukelpoinen
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun.
 • Avustettava toiminta toteutetaan käyttöaikana.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2022 talousarvion sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta 50 000 euroa lasten lukuharrastuksen tukemiselle. Valtionavustuksen omarahoitusosuus on 5 %.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2023

Näin hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
 • Toiminnassa luodaan tai jatkokehitetään lukuharrastusta edistäviä toimia. 
 • Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan toimintasuunnitelmaan, joka edistää lukuharrastuksen kehittämistä erilaisia menetelmiä hyödyntäen.
 • Toiminnassa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
 • Lapset tavoitetaan konkreettisen toiminnan kautta.
 • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
 • Mikäli hankkeen aikana tuotetaan materiaaleja, ne julkaistaan aoe.fi-palvelussa, osittain tai kokonaan CC 4.0-lisenssillä, ja tekijänoikeudet on maksettu hankkeen aikana.

Avustusta ei saa käyttää hakijan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus järjestäjän tai muun hakijan puolesta. 

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 8.9.2022 ja päättyy 13.10.2022 klo 16.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 

Lisätietoja antavat
Lukuliikkeen koordinaattori Belinda Kardén, puh. 029 533 1827
Opetusneuvos Minna Harmanen, puh. 029 533 1481

Teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella valtionavustukset [at] oph.fi (valtionavustukset[at]oph[dot]fi)        

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Rahoituspäätökset

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille hakijoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Lista avustuksen saajista julkaistaan tällä rahoitushakusivulla.

Avustuspäätökset julkaistu 11.11.2022:

Opetushallitus on arvioinut hankkeet ja lähettänyt kaikille hakijoille avustuspäätöksen sähköpostitse.

Hakemuksia saapui kaikkiaan 22 kpl. Haetun avustuksen määrä oli 274 095 euroa. Avustus myönnettiin 3 hankkeelle, yhteensä 50 000 euroa.