Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022: Stöd för barns läsintresse

Läskunnighet-program
Status
Avgjord
Ansökningstid
8.9.2022 – 13.10.2022 kl 16:00
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
50 000 €
Mer information
Koordinator Belinda Kardén

Urvalsgrunder

Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmeddelandet.
Inom verksamheten tar man fram eller vidareutvecklar åtgärder som främjar
läsintresse.
Verksamheten utgår från en verksamhetsplan som den sökande gjort upp och som med
hjälp av olika metoder utvecklar läsintresset.

Inom verksamheten samarbetar man med olika aktörer.
Barnen nås genom konkret verksamhet.
Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
Om man inom projekten utarbetar material ska de publiceras antingen delvis eller i sin
helhet med en CC 4.0-licens och upphovsrätterna har betalats under projektets gång.

Fokusområden

förverkliga de riktlinjer och åtgärder som nämns i Nationella läskunnighetsstrategin
genomföra olika nationella eller lokala läskampanjer och läsevenemang

utnyttja mångsidiga miljöer (som erbjuds av bibliotek eller andra aktörer) där barnen
kan förverkliga olika sätt att läsa och skapa och som de kan ta del av virtuellt eller fysiskt
göra barnen delaktiga vid planeringen och förverkligandet av innehållet
stärka barnens läskunnighet genom att barnen tipsar varandra om böcker samt med
olika metoder inom ordkonst eller andra metoder som uppmuntrar till läsande
ge utrymme för barnens texter och röst i media, så att de kan göra sin läsning synlig och
på detta sätt verka som förebilder som läsare och skapare
göra läsande till en del av fritidsföreningars verksamhet

införliva verksamheten som en del av kontinuerligt läsfrämjande arbete och samarbetsnätverk

Bakgrund och mål

Statsunderstödslagen (688/2001) 
Statsbudgeten 2022, moment 29.01.02.7.02.


Goda och mångsidiga läs- och skrivfärdigheter är grunden för allt lärande och för att man ska klara sig i samhället. Läskunnighet och läsintresse hänger också starkt samman med utvecklingen av multilitteracitet som en del av allt lärande.

Syftet med verksamhetsunderstödet är att skapa och stärka olika sätt att främja barns läsintresse som en del av hobby- och fritidsverksamhet.

Syftet med verksamhetsunderstödet är att främja förverkligandet av Nationella läskunnighetsstrategins riktlinjer och åtgärder, speciellt Nationella läskunnighetsstrategins tredje riktlinje Vi inspirerar till läsning och gör läskunnigheten mera mångsidig samt åtgärderna relaterade till riktlinjen.

Nationella läskunnighetsstrategin 2030: https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/nationella-laskunnighetsstrategin-2030

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är att

 • förverkliga de riktlinjer och åtgärder som nämns i Nationella läskunnighetsstrategin.
 • genomföra olika nationella eller lokala läskampanjer och läsevenemang
 • utnyttja mångsidiga miljöer (som erbjuds av bibliotek eller andra aktörer) där barnen kan förverkliga olika sätt att läsa och skapa och som de kan ta del av virtuellt eller fysiskt
 • göra barnen delaktiga vid planeringen och förverkligandet av innehållet
 • stärka barnens läskunnighet genom att barnen tipsar varandra om böcker samt med olika metoder inom ordkonst eller andra metoder som uppmuntrar till läsande
 • ge utrymme för barnens texter och röst i media, så att de kan göra sin läsning synlig och på detta sätt verka som förebilder som läsare och skapare
 • göra läsande till en del av fritidsföreningars verksamhet
 • införliva verksamheten som en del av kontinuerligt läsfrämjande arbete och samarbetsnätverk

Vem kan söka?

Understöd kan beviljas följande aktörer: kommuner, samkommuner, sammanslutningar med rättsförmåga, stiftelser, föreningar och organisationer.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd:

 • Den sökande är behörig att söka understöd.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid.
 • Verksamheten som understöds genomförs under tiden för användningen av understödet.

Finansiering och finansieringsperiod

Av anslaget i statsbudgeten för år 2022 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av 50 000 euro till stöd för barns läsintresse. Projektet har en egen självfinansieringsandel på 5 %.

Understödets användningstid börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas 31.12.2023.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmeddelandet.
 • Inom verksamheten tar man fram eller vidareutvecklar åtgärder som främjar läsintresse. 
 • Verksamheten utgår från en verksamhetsplan som den sökande gjort upp och som med hjälp av olika metoder utvecklar läsintresset.  
 • Inom verksamheten samarbetar man med olika aktörer.
 • Barnen nås genom konkret verksamhet.
 • Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
 • Om man inom projekten utarbetar material ska de publiceras antingen delvis eller i sin helhet med en CC 4.0-licens och upphovsrätterna har betalats under projektets gång. 

 

Understödet får inte användas för att finansiera den sökandes basverksamhet. Understöd beviljas inte om det för samma utvecklingsverksamhet beviljats annan finansiering av Utbildningsstyrelsen eller annan utomstående offentlig finansiering har beviljats en projektpart, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. De som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för undervisnings- eller utbildningsanordnaren eller annan sökande. 

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 8.9.2022 och slutar 13.10.2022 kl. 16.

Försenade ansökningar behandlas inte.

Ytterligare information ges av:
Läsrörelsens koordinator Belinda Kardén, tfn 029 533 1827

Vid tekniska problem kan du ta kontakt på adressen valtionavustukset [at] oph.fi

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi

 

Finansieringsbeslut

Besluten om finansiering fattas när alla ansökningar är behandlade. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de sökande som anges i ansökan. 

En förteckning över mottagarna av statsunderstöd publiceras på den här sidan. 

Understödsbesluten har publicerats den 11.11.2022:

Utbildningsstyrelsen har bedömt projekten och skickat ett beslut per e-post till alla sökande.

Totalt 22 ansökningar inlämnades. Det ansökta understödets storlek var 274 095 euro. Totalt 3 projekt har beviljats understöd, totalt 50 000 euro.