Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2022: Lukeva kunta-verkostot

Lukutaito-ohjelma
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
25.4.2022 – 6.6.2022 klo 16:00
Hakulomake
Määräraha
1 000 000 €
Lisätietoa antavat
Koordinaattori Pia Lumme

Tausta ja tavoitteet 

Valtionavustuslaki (688/2001)
Valtion vuoden 2022 talousarvio, momentti 29.01.02.7  

Lukuliikkeen toiminta-avustusten yleisenä tavoitteena on vahvistaa ja edistää paikallista ja alueellista lukutaitotyötä. Tavoitteena on systeeminen muutos, joka tulisi näkyä selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen.  Toimintaa voi koordinoida esimerkiksi nuoriso-, kulttuuri- tai sivistyspalvelut tai muu kunnan hyväksymä yhteistyötaho yhdessä kuntaverkoston kanssa.

Lukuliikkeen toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista kuntatason toiminnassa.

Kansallisen lukutaitostrategian suuntaviivat
1) Luodaan ja
vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita
2) Vahvistetaan monilukutaito-osaamista
3) Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa. 

Kansallinen lukutaitostrategia 2030: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukutaitostrategia-2030

Haun erityisenä painopisteenä ovat 

Avustettavassa toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja ja rakenteita edistää lasten, nuorten tai aikuisten lukutaitoa. Toiminnassa voidaan jatkokehittää jo olemassa olevia rakenteita ja malleja tai luoda uusia kuntien ja hallintojen välisiä lukutaitotyön muotoja. Hanke on tärkeä sitoa kuntien perustyöhön, kuten koulujen, varhaiskasvatuksen, nuoriso- tai kirjastotoimen lukutaitotyöhön. Hankkeita kannustetaan tekemään yhteistyötä myös kunnista koostuvan hakijaverkoston ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Hankkeeseen valittu kohderyhmä tai kohderyhmät tulee perustua tarvelähtöisyyteen, ja kohderyhmänä voivat olla erimerkiksi eri kieliryhmät tai erityistä lukutaitotukea tarvitsevat ihmiset. Rahoituksella on mahdollista hankkia ajantasaista, monikielistä tieto- ja kaunokirjallisuutta, digitaalisia palveluita tai muita lukutaitomateriaaleja vahvistamaan valittujen kohderyhmien lukutaitoa. Kohderyhmille voidaan suunnitella ja toteuttaa tarvelähtöisesti erilaista lukutaitotyötä ja toimintaa kansallisen lukutaitostrategiassa ehdotettujen toimenpiteiden pohjalta.

Toiminta on avointa ja tapahtuu yhteiskehittämällä hallinnon eri alojen kanssa. Lukeminen ja lukutaitotyö tulee näkyväksi osaksi kuntatason toimintaa. 

Kuka voi hakea  

Avustusta voidaan myöntää vähintään viidestä kunnasta muodostuvalle kuntaverkostolle. Hakijana voi olla joko kunta tai kuntayhtymä.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset: 

 • Hakija on hakukelpoinen
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun
 • Avustettava toiminta toteutetaan käyttöaikana.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi  

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.01.02.7 määrärahasta valtionavustusta 1 000 000 euroa alueellisille verkostohankkeille lukutaitotyön vahvistamiseksi osana kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanoa. Valtionavustuksen omarahoitusosuus on 5 %. 

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2023.

Avustusta ei saa käyttää kunnan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella  

 1. Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita. 
 2. Toiminta tapahtuu lukutaitoverkostossa, jossa on mukana vähintään viisi kuntaa.
 3. Toiminta tukee kaikkia hankkeessa mukana olevia kuntia.
 4. Kohderyhmän tai -ryhmien valinta on tarvelähtöisesti perusteltu.
 5. Toiminta perustuu Kansallisessa lukutaitostrategiassa mainittuihin suuntaviivoihin ja toimenpiteisiin.
 6. Toiminta sisältää uusia tapoja edistää lukutaitoa tai kehittää jo olemassa olevia malleja.
 7. Toiminta tavoittelee verkostoitumista ja yhteistyötä kunnan eri toimialojen kanssa tai esimerkiksi järjestöjen, harrastusseurojen, nuorisokeskusten ja vapaa-ajan toimijoiden kanssa.
 8. Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
 9. Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan hankesuunnitelmaan, joka edistää kuntien lukutaitotavoitteiden toimeenpanoa kuntaverkostossa.
 10. Rahoituksen saaja vastaa alueen kuntien välisestä verkostoitumisesta.

Hakeminen ja hakuohjeet  

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus hakijaorganisaation puolesta.

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 25.4.2022 ja päättyy  6.6.2022 klo 16.15. 
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Suorat linkit hakulomakkeisiin  

Suomeksi: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/382/?lang=fi
Ruotsiksi:  https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/382/?lang=sv

Lisätietoja antavat  

Koordinaattori, Lukuliike, Pia Lumme, 029 533 1809 

Opetusneuvos, Minna Harmanen, 029 533 1481 

Koordinator, Läsrörelsen, Belinda Kardén, 029 533 1827  

Teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella valtionavustukset [at] oph.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi. 

Rahoituspäätökset 

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijoiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Lisäksi lista avustuksen saajista julkaistaan tällä rahoitushakusivulla.

Liite