Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022: Nätverk inom En läsande kommun

Programmet för läskunnighet
Status
Avgjord
Ansökningstid
25.4.2022 – 6.6.2022 kl 16:00
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 000 000 €
Mer information
Koordinator Belinda Kardén

Bakgrund och mål 

 
Statsunderstödslagen (688/2001)

Statsbudgeten 2022, moment 29.01.02.7  

 

Det allmänna målet för Läsrörelsens understöd är att stärka och främja det lokala och regionala arbetet för att främja läskunnighet. Målet är att uppnå en systemisk förändring, som syns i form av tydligare gemensamma mål och åtgärder över förvaltnings- och kommungränserna. Verksamheten kan koordineras av till exempel ungdoms-, kultur- eller bildningstjänsterna eller av en annan av kommunen godkänd samarbetspart tillsammans med kommun-nätverket.

Syftet med Läsrörelsens understöd är också att i verksamheten på kommunnivå främja genomförandet av riktlinjerna som dragits upp i Nationella läskunnighetsstrategin 2030.

Riktlinjerna för den nationella läskunnighetsstrategin är att:
1) skapa och stärka strukturer för det läsfrämjande arbetet.
2) stärka kompetensen vad gäller multilitteracitet.
3) inspirera till läsning och göra läskunnigheten mångsidigare. 

Nationella läskunnighetsstrategin 2030: https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/nationella-laskunnighetsstrategin-2030

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är att 

I verksamheten som understöds sträva efter att finna nya sätt att främja läskunnigheten bland barn, unga eller vuxna. I verksamheten kan vidareutvecklas redan befintliga strukturer eller modeller eller skapas nya modeller för läsfrämjande samarbete mellan kommuner och olika förvaltningsområden. Det är viktigt att knyta verksamheten till kommunens basverksamhet, såsom basverksamheten som stöder läskunnighet i skolorna och inom småbarnspedagogiken samt vid biblioteken. Projekten uppmanas att samarbeta även med samarbetsparter utanför kommunnätverket.

Den målgrupp eller de målgrupper som valts för projektet har valts behovsinriktat. Som målgrupp kan fungera till exempel olika språkgrupper eller personer som behöver särskilt stöd för sin läskunnighet. Med understödet är det möjligt att anskaffa aktuell, flerspråkig fack- eller skönlitteratur, digitala tjänster eller andra läskunnighetsmaterial för att stärka målgruppen/målgruppernas läskunnighet. För målgruppen/målgrupperna kan behovsbaserat planeras och förverkligas läsfrämjande arbete eller verksamhet enligt de åtgärder som nämns i nationella läskunnighetsstrategin.

Verksamheten är öppen och genomförs genom gemensamt utvecklingsarbete med olika förvaltningsområden.  Läsning och arbete för att främja läskunnighet synliggörs som en del av verksamheten på kommunnivå. 

 

Vem kan söka

Understöd kan beviljas för ett kommun-nätverk som består av minst fem kommuner. Som ansökare kan fungera en kommun eller en samkommun.

 

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd 

Den sökande är behörig att söka understöd. 

Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid.  

Verksamheten som understöds genomförs under tiden för användningen av statsunderstödet.

Finansiering och finansieringsperiod  

 

Av anslaget i statsbudgeten för år 2022 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 1 000 000 euro för regionala nätverksprojekt som ska stärka det läskunnighetsfrämjande arbetet som en del av implementeringen av den nationella läskunnighetsstrategin. Projektet har en egen självfinansieringsandel på 5 %. 

Understödets användningstid börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.12.2023.

 

Understödet får inte användas för att finansiera kommunens basverksamhet. Understöd beviljas inte om en projektpart för samma utvecklingsverksamhet beviljats annan utomstående offentlig finansiering, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

 

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier 

  1. Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmeddelandet. 
  2. Verksamheten baserar sig på ett läskunnighetsnätverk med minst fem kommuner.
  3. Verksamheten stöder alla kommuner som deltar i projektet.
  4. Valet av målgruppen eller målgrupperna för verksamheten är behovsinriktat och kan motiveras.
  5. Verksamheten grundar sig på riktlinjerna och åtgärderna som fastställts i Nationella läskunnighetsstrategin.
  6. Verksamheten omfattar nya sätt att främja läskunnigheten eller att utveckla redan befintliga modeller.
  7. Med verksamheten eftersträvas nätverksbildning och samarbete med olika verksamhetsområden i kommunen eller till exempel med organisationer, hobbyföreningar, ungdomscenter och fritidsaktörer.
  8. Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
  9. Verksamheten grundar sig på en verksamhetsplan som den sökande gjort upp och som främjar genomförandet av kommunernas mål och insatser som berör läskunnighet.
  10. Aktören som beviljas finansiering svarar för nätverksbildningen mellan områdets kommuner.

 

Ansökan och anvisningar  

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. De som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för undervisnings- eller utbildningsanordnaren eller annan sökande.  
 

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 25.4.2022 och avslutas 6.6.2022 klockan 16.15. Försenade ansökningar behandlas inte. 
 

Direkta länkar till ansökningsblanketterna

På svenska:  https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/382/?lang=sv

På finska: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/382/?lang=fi

 

Ytterligare information ges av

Koordinator, Läsrörelsen, Belinda Kardén, 029 533 1827 (på svenska)

Undervisningsråd, Minna Harmanen, 029 533 1481 

I tekniska problem, kontakta valtionavustukset [at] oph.fi

 

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn [at] oph.fi.  

 

Finansieringsbeslut 

Besluten om finansiering fattas när alla ansökningar är behandlade. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de sökande som anges i ansökan.  En lista på de beviljade bidragen publiceras på den här sidan.

Bilaga