Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2022: Tukimateriaalit heikosti lukevien lasten, nuorten ja aikuisten tukemiseksi

Lukutaito-ohjelma
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
8.9.2022 – 13.10.2022 klo 16:00
Hakulomake
Määräraha
120 000 €
Lisätietoa antavat
Koordinaattori Belinda Kardén

Valintaperusteet

Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan toimintasuunnitelmaan.
Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
Tuotettu materiaali julkaistaan aoe.fi-palvelussa, osittain tai kokonaan CC 4.0-lisenssillä,
ja tekijänoikeudet on maksettu hankkeen aikana

Painopistealueet

Toiminta perustuu Kansallisessa lukutaitostrategiassa mainittuihin suuntaviivoihin ja
toimenpiteisiin.
Toiminnassa kehitetään ja levitetään uusia lukutaitoa edistäviä materiaaleja tai jatkokehitetään jo olemassa olevia materiaaleja.
Hankkeen kohderyhmä tai kohderyhmät perustuvat tarvelähtöisyyteen
Materiaalin kielelliseen saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi
selkokielen tarpeen ja monikielisyyden näkökulmasta.
Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Materiaali on valtakunnallisesti levitettävissä.

Tausta ja tavoitteet

Valtionavustuslaki (688/2001) 
Valtion vuoden 2022 talousarvio, momentti 29.01.02.7.03.


Hyvä ja monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta ja keskeinen taito niin opiskelussa kuin työelämässä. Lukutaito ja lukuharrastus ovat vahvasti yhteydessä myös monilukutaidon kehittymiseen osana kaikkea oppimista. Tutkimusten mukaan alueelliset erot ovat kasvaneet ja heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt. Tämä lisää riskiä syrjäytyä niin opinnoissa, työelämässä kuin muutoinkin yhteiskunnassa.  

Lukuliikkeen toiminta-avustuksen tarkoituksena on tuottaa tukimateriaalia heikosti lukevien lasten, nuorten ja aikuisten tukemiseksi. Hanke voi keskittyä tukimateriaaliin, joka tukee kaikenikäisiä tai jotakin rajattua ikäryhmää. Hankkeessa voidaan huomioida myös eri kieliryhmien tai erityisryhmien tarpeet.

Tuotettavassa materiaalissa otetaan huomioon joitakin tai kaikki seuraavista näkökulmista:

 • kielitietoisuus
 • monilukutaito
 • monikielisyys
 • selkokieli
 • eri oppiaineet
 • eri koulumuodot.

Tukimateriaaliin myönnettävä avustus on tarkoitettu materiaalin suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Materiaali tulee julkaista digitaalisena aoe.fi-palvelussa, jolloin materiaali on jaettavissa ja hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Hakija huomioi tekijänoikeusmaksut.

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista. Kansallinen lukutaitostrategia 2030: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukutaitostrategia-2030

 

Haun erityiset painopisteet

 • Toiminta perustuu Kansallisessa lukutaitostrategiassa mainittuihin suuntaviivoihin ja toimenpiteisiin.
 • Toiminnassa kehitetään ja levitetään uusia lukutaitoa edistäviä materiaaleja tai jatkokehitetään jo olemassa olevia materiaaleja.
 • Hankkeen kohderyhmä tai kohderyhmät perustuvat tarvelähtöisyyteen.
 • Materiaalin kielelliseen saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi selkokielen tarpeen ja monikielisyyden näkökulmasta.
 • Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.  
 • Materiaali on valtakunnallisesti levitettävissä.

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää seuraaville tahoille: kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset:

 • Hakija on hakukelpoinen
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun.
 • Avustettava toiminta toteutetaan käyttöaikana.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2022 talousarvion sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta 120 000 euroa tukimateriaalien tuottamiseksi heikosti lukevien lasten, nuorten ja aikuisten tukemiseksi.  Valtionavustuksen omarahoitusosuus on 5 %.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2023

Näin hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
 • Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan toimintasuunnitelmaan.
 • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
 • Tuotettu materiaali julkaistaan aoe.fi-palvelussa, osittain tai kokonaan CC 4.0-lisenssillä, ja tekijänoikeudet on maksettu hankkeen aikana. 

Avustusta ei saa käyttää hakijan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

 

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus opetuksen/koulutuksen järjestäjän tai muun hakijan puolesta. 

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 8.9.2022 ja päättyy 13.10.2022 klo 16
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja antavat
Lukuliikkeen koordinaattori Belinda Kardén, puh. 029 533 1827
Opetusneuvos Minna Harmanen, puh. 029 533 1481

Teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella valtionavustukset [at] oph.fi

 Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Rahoituspäätökset

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille hakijoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Lista avustuksen saajista julkaistaan tällä rahoitushakusivulla.

Avustuspäätökset julkaistu 11.11.2022:

Opetushallitus on arvioinut hankkeet ja lähettänyt kaikille hakijoille avustuspäätöksen sähköpostitse.

Hakemuksia saapui kaikkiaan 13 kpl. Haetun avustuksen määrä oli 211 344 euroa. Avustusta myönnettiin 7  hankkeelle, yhteensä 120 000 euroa.