Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022: Stödmaterial för barn, unga och vuxna med svaga läsfärdigheter

Programmet för läskunnighet
Status
Avgjord
Ansökningstid
8.9.2022 – 13.10.2022 kl 16:00
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
120 000 €

Urvalsgrunder

Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmeddelandet.
Verksamheten utgår från en verksamhetsplan som den sökande gjort upp.
Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
Det producerade materialet publiceras antingen delvis eller i sin helhet på aoe.fi-tjänsten med en CC 4.0-licens och upphovsrätterna har betalats under projektets gång.

Fokusområden

Verksamheten grundar sig på de riktlinjer och åtgärder som nämns i Nationella läskunnighetsstrategin.
Inom verksamheten skapas och sprids nya material eller vidareutvecklas material som
främjar läskunnighet.
Den målgrupp eller de målgrupper som valts för projektet har valts behovsinriktat.
Särskild uppmärksamhet fästs vid materialets språkliga tillgänglighet, till exempel med
tanke på behov av klarspråk och ur ett flerspråkighetsperspektiv.
Projektet samarbetar med olika aktörer.
Materialet kan spridas nationellt.

Statsunderstödslagen (688/2001) 
Statsbudgeten 2022, moment 29.01.02.7.03.


Goda och mångsidiga läs- och skrivfärdigheter är grunden för allt lärande och för att man ska klara sig i samhället samt centrala färdigheter såväl för studier som för arbetsliv. Läskunnighet och läsintresse hänger också starkt samman med utvecklingen av multilitteracitet som en del av allt lärande. Forskning visar att de regionala skillnaderna har ökat och att antalet svaga läsare också stigit. Det här medför en ökad risk för marginalisering i studierna, i arbetslivet eller i samhället i övrigt.  

Syftet för Läsrörelsens verksamhetsunderstöd är att producera stödmaterial för barn, unga och vuxna med svaga läsfärdigheter. Målgruppen för stödmaterialet kan vara personer i alla åldrar eller en viss åldersgrupp. Projektet kan även ta i beaktande olika språkgruppers eller specialgruppers behov.

För materialet som produceras beaktas alla eller vissa av följande perspektiv:

 • språkmedvetenhet
 • multilitteracitet
 • flerspråkighet
 • lättläst
 • olika läroämnen
 • olika utbildningsformer

Understödet som beviljas är avsett användas för planeringen, utvecklingen och utarbetandet av materialet. Materialet ska publiceras digitalt i aoe-tjänsten så att det kan spridas och användas nationellt. Sökanden ska beakta upphovsrättsavgifter.

Syftet med verksamhetsunderstödet är att främja förverkligandet av Nationella läskunnighetsstrategins riktlinjer och åtgärder. Nationella läskunnighetsstrategin 2030: https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/nationella-laskunnighetsstrategin-2030

 

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är att

 • Verksamheten grundar sig på de riktlinjer och åtgärder som nämns i Nationella läskunnighetsstrategin.
 • Inom verksamheten kapas och sprids nya material eller vidareutvecklas material som främjar läskunnighet
 • Den målgrupp eller de målgrupper som valts för projektet har valts behovsinriktat. 
 • Särskild uppmärksamhet fästs vid materialets språkliga tillgänglighet, till exempel med tanke på behov av klarspråk och ur ett flerspråkighetsperspektiv.
 • Projektet samarbetar med olika aktörer.
 • Materialet kan spridas nationellt.

 

Uppdaterat 28.9.2022 kl. 16:04: ordet "klarspråk" korrigerat till "lättläst".

Understöd kan beviljas följande aktörer: kommuner, samkommuner, sammanslutningar med rättsförmåga, stiftelser, föreningar och organisationer.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd:

 • Den sökande är behörig att söka understöd.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid.
 • Verksamheten som understöds genomförs under tiden för användningen av understödet.

Av anslaget i statsbudgeten för år 2022 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av 120 000 euro till stödmaterial för barn, unga och vuxna med svaga läsfärdigheter

Projektet har en egen självfinansieringsandel på 5 %.

Understödets användningstid börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas 31.12.2023.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansöknings-meddelandet.
 • Verksamheten utgår från en verksamhetsplan som den sökande gjort upp.
 • Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
 • Det producerade materialet publiceras antingen delvis eller i sin helhet på aoe.fi-tjänsten med en CC 4.0-licens och upphovsrätterna har betalats under projektets gång.

Understödet får inte användas för att finansiera den sökandes basverksamhet. Understöd beviljas inte om det för samma utvecklingsverksamhet beviljats annan finansiering av Utbildningsstyrelsen eller annan utomstående offentlig finansiering har beviljats en projektpart, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. De som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för undervisnings- eller utbildningsanordnaren eller annan sökande. 

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 8.9.2022 och slutar 13.10.2022 kl. 16.

Försenade ansökningar behandlas inte.

Ytterligare information ges av:
Läsrörelsens koordinator Belinda Kardén, tfn 029 533 1827

Vid tekniska problem kan du ta kontakt på adressen valtionavustukset [at] oph.fi (valtionavustukset[at]oph[dot]fi)          

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)

Besluten om finansiering fattas när alla ansökningar är behandlade. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de sökande som anges i ansökan.

Beslut på beviljade understöd har publicerats 11.11.2022:

Utbildningsstyrelsen har bedömt projekten och skickat ett beslut per e-post till alla sökande.


Totalt 13 ansökningar inlämnades. Det ansökta understödets storlek var 211 344 euro. Anslaget för understöden är 120 000 euro, som beviljas till 7 projekt.

Bilaga