Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2023: Lukutaidon arviointityökalujen kehittäminen ja soveltaminen

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
24.1.2023 – 27.2.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
130 000 €
Lisätietoa antavat
Koordinaattori Belinda Kardén

Valintaperusteet

Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
Mikäli hankkeen aikana tuotetaan materiaaleja, ne julkaistaan aoe.fi-palvelussa, osit-tain tai kokonaan CC 4.0-lisenssillä, ja tekijänoikeudet on maksettu hankkeen aikana.
Hakijalla on kokemusta arviointityökalujen kehittämisestä ja/tai soveltamisesta
Arviointi- tai seurantatyökalu on suunnattu varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen käyttöön, mahdollisesti myös esimerkiksi rajattuna tietylle vuosiluokalle tai vuosiluok-kakokonaisuuteen.

Valtionavustuslaki (688/2001) 
Valtion vuoden 2022 talousarvio, momentti 4.22.29.01.02.7.04

Avustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 toimeenpanoa. Opetushallituksen Lukuliikkeen koordinoima Kansallinen lukutaitostrategia 2030 julkistettiin 16.11.2021. Lukutaitostrategian tavoitteena on luoda ja vahvistaa lukutaitotyön rakenteita, parantaa monilukutaito-osaamista sekä innostaa lukemaan ja monipuolistamaan lukutaitoa.

Kansallinen lukutaitostrategia 2030: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukutaitostrategia-2030

Lukuliikkeen avustustoiminnan yleisenä tavoitteena on kehittää ja/tai soveltaa lukutaidon arviointityökaluja.

Avustuksella tuettava toiminta voi olla

1. Jo olemassa olevan lukutaidon arviointityökalun päivittämistä

2. Uuden lukutaidon arviointityökalun kehittäminen, kokeilu tai pilotointi

3. Opetukseen soveltuvan lukutaidon seurantatyökalun kehittäminen
 

Haun erityisiä painopisteitä ovat seuraavat:

 • Toiminta perustuu Kansallisessa lukutaitostrategiassa mainittuihin suuntaviivoihin ja toimenpiteisiin.
 • Toiminnassa kehitetään uusia lukutaidon arviointityökaluja tai sovelletaan jo olemassa olevia työkaluja.
 • Kehitettävä tai sovellettava työkalu on valtakunnallisesti levitettävissä ja käyttäjille maksutonta.
 • Toiminnassa hyödynnetään lukutaitoon liittyvää tutkimusta tai olemassa olevia arviointityökaluja.

Avustusta voidaan myöntää seuraaville tahoille: kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset:

 • Hakija on hakukelpoinen
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun.
 • Avustettava toiminta toteutetaan käyttöaikana.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2022 talousarvion sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta 130 000 euroa lukutaidon arviointityökalujen kehittämiseen ja soveltamiseen. Valtionavustuksen omarahoitusosuus on 5 %.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2023.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
 • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
 • Mikäli hankkeen aikana tuotetaan materiaaleja, ne julkaistaan aoe.fi-palvelussa, osittain tai kokonaan CC 4.0-lisenssillä, ja tekijänoikeudet on maksettu hankkeen aikana. 
 • Hakijalla on kokemusta arviointityökalujen kehittämisestä ja/tai soveltamisesta.
 • Arviointi- tai seurantatyökalu on suunnattu varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen käyttöön, mahdollisesti myös esimerkiksi rajattuna tietylle vuosiluokalle tai vuosiluokkakokonaisuuteen.

Avustusta ei saa käyttää perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus järjestäjän tai muun hakijan puolesta. 

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 24.1.2023 ja päättyy 27.2.2023 klo 16.15
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja antavat:
Opetusneuvos, Minna Harmanen, 029 533 1481
Koordinator, Läsrörelsen, Belinda Kardén, 029 533 1827

Teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella valtionavustukset [at] oph.fi (valtionavustukset[at]oph[dot]fi)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Opetushallitus on arvioinut hankkeet ja lähettänyt kaikille hakijoille avustuspäätöksen sähköpostitse.

Hakemuksia saapui kaikkiaan 5 kpl. Haetun avustuksen määrä oli 252 731 euroa. Avustusta myönnettiin 2  hankkeelle, yhteensä 130 000 euroa.

Liite