Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2023: Utveckling och tillämpning av utvärderingsverktyg för läskunnighet

Status
Avgjord
Ansökningstid
24.1.2023 – 27.2.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
130 000 €

Urvalsgrunder

Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmed-delandet.
Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
Om man inom projekten utarbetar material ska de publiceras antingen delvis eller i sin helhet med en CC 4.0-licens och upphovsrätterna har betalats under projektets gång.
Sökanden har erfarenhet av att utveckla och/eller tillämpa utvärderingsverktyg.
Utvärderings- eller uppföljningsverktyget är avsett för användning inom småbarnspe-dagogiken eller den grundläggande utbildningen, eventuellt är användningen avgrän-sad till exempel till en viss årskurs eller årskurshelhet.

Statsunderstödslagen (688/2001) 
Statsbudgeten 2022, moment 4.22.29.01.02.7.04

Syftet med understödet är att främja implementeringen av den nationella läskunnighetsstrategin 2030. Den nationella läskunnighetsstrategin 2030 som samordnades av Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen publicerades 16.11.2021. Målet med Läskunnighetsstrategin är att skapa och stärka strukturer för läskunnighetsarbetet, stärka kompetensen vad gäller multilitteracitet, inspirera till läsning och göra läskunnigheten mångsidigare.

Nationella läskunnighetsstrategin 2030: https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/nationella-laskunnighetsstrategin-2030

Det allmänna målet för Läsrörelsens understödsverksamhet är att utveckla och/eller tillämpa utvärderingsverktyg för läskunnighet.

Verksamheten som beviljas understöd kan vara
1. Att uppdatera ett utvärderingsverktyg för läskunnighet som redan existerar

2. Att utveckla, testa eller genomföra ett pilotförsök med ett nytt utvärderingsverktyg för läskunnighet

3. Att utveckla ett verktyg för uppföljning av läskunnighet som lämpar sig för användning i undervisningen

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är följande:

 • Verksamheten grundar sig på riktlinjerna och åtgärderna som fastställts i den nationella läskunnighetsstrategin.
 • Inom verksamheten utvecklar man nya utvärderingsverktyg för läskunnighet eller tillämpar redan existerande verktyg.
 • Verktyget som utvecklas eller tillämpas kan spridas nationellt och är gratis för användarna.
 • Inom verksamheten utnyttjas forskning om läskunnighet eller existerande utvärderingsverktyg.

Understöd kan beviljas följande aktörer: kommuner, samkommuner, sammanslutningar med rättsförmåga, stiftelser, föreningar och organisationer.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd:

 • Den sökande är behörig att söka understöd.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid.
 • Verksamheten som understöds genomförs under tiden för användningen av statsunderstödet.

Av anslaget i statsbudgeten för år 2022 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av 130 000 euro för utveckling och tillämpning av utvecklingsverktyg för läskunnighet. Projektet har en egen självfinansieringsandel på 5 %.

Understödets användningstid börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas 31.12.2023.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmeddelandet.
 • Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
 • Om man inom projekten utarbetar material ska de publiceras antingen delvis eller i sin helhet med en CC 4.0-licens och upphovsrätterna har betalats under projektets gång. 
 • Sökanden har erfarenhet av att utveckla och/eller tillämpa utvärderingsverktyg.
 • Utvärderings- eller uppföljningsverktyget är avsett för användning inom småbarnspedagogiken eller den grundläggande utbildningen, eventuellt är användningen avgränsad till exempel till en viss årskurs eller årskurshelhet.

Understödet får inte användas för att finansiera basverksamhet. Understöd beviljas inte om det för samma utvecklingsverksamhet beviljats annan finansiering av Utbildningsstyrelsen eller annan utomstående offentlig finansiering har beviljats en projektpart, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. De som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för anordnaren eller annan sökande. 

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 24.1.2023 och avslutas 27.2.2023 klockan 16.15.
Försenade ansökningar behandlas inte.

 

Ytterligare information ges av:
Koordinator, Läsrörelsen, Belinda Kardén, 029 533 1827

Undervisningsrådet Minna Harmanen, 029 533 1481

Vid tekniska problem kan du ta kontakt på adressen valtionavustukset [at] oph.fi (valtionavustukset[at]oph[dot]fi)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi).

Utbildningsstyrelsen har bedömt projekten och skickat ett beslut per e-post till alla sökande.

Totalt 5 ansökningar har inlämnats. Det ansökta understödets storlek var 252 731 euro. Anslaget för understöden är 130 000 euro, som beviljas till 2 projekt.

Bilaga