Valtionavustus

Lukuliikkeen toiminta-avustukset - haku 1: Lukeva kunta -verkostot

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
14.5.2020 – 17.9.2020 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
1 125 000 €
Lisätietoa antavat
Koordinaattori Pia Lumme

Valintaperusteet

Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan toimintasuunnitelmaan, joka edistää kuntien lukutaitotavoitteiden ja toimien toimeenpanoa ja johtaa käytännön tekojen syntymiseen.
Toiminta tavoittelee uudenlaisia käytäntöjä, ratkaisuja tai näkökulmia lukutaidon edis-tämiseen yhteistyössä koulujen, päiväkotien, kirjastojen ja nuorisotoimen yhteistyössä alueen kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa.

Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
Toiminta on maantieteellisesti kattavaa.
Toiminta on avointa ja tapahtuu yhteiskehittämällä hallinnon eri alojen kanssa.
Toiminta mahdollistaa lasten ja nuorten aktiivisen toimijuuden.
Toiminta kohdistuu useaan tavoitteeseen ja kattaa useamman kuin yhden tason toimia.
Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
Toiminta on vaikuttavaa ja siitä syntyy valtakunnallisesti levitettäviä tuotoksia.

Päivitetty 27.8.2020 klo 13.07 (pidennetty hakuaikaa 17.9.2020 klo 16.15 saakka sekä lisätty tarkennus rahoitettavien verkostojen laajuudesta: Mahdollisuuksien mukaan voidaan rahoittaa myös tätä pienempien verkostojen toimintaa)

Valtionavustuslaki (688/2001) 
Valtion vuoden 2020 talousarvio, momentti 29.01.02.4 

Lukuliikkeen avustustoiminnan yleisenä tavoitteena on kartoittaa, vahvistaa ja edistää paikallisia ja alueellisia lukutaidon rakenteita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tämä edellyttää suunnitelmallista Lukuliikkeen lukutaitoa edistävien suuntaviivojen toimeenpanoa muun muassa varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja toisella asteella sekä tiivistä yhteistyötä esimerkiksi kuntien, kirjastojen ja erilaisten kulttuurialan toimijoiden kanssa. Hankkeet voivat olla joko suomen- tai ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä (suomi, ruotsi ja/tai saame).

Valtion erityisavustuksen tarkoituksena on edistää Lukuliikkeelle asetettujen suuntaviivojen toteutumista käytännön verkostoitumisen ja toimeenpanon kautta. Suuntaviivat ovat seuraavat: lasten ja nuorten lukemaan innostaminen, kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukemisen tueksi, ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä lukemista edistävien rakenteiden luominen. Ks. tarkemmin www.lukuliike.fi.

Hyvä ja monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta ja keskeinen taito niin opiskelussa kuin työelämässä. Lukutaito ja lukuharrastus ovat myös vahvasti yhteydessä myös monilukutaidon kehittymiseen osana kaikkea oppimista. Tutkimusten mukaan alueelliset erot ovat kasvaneet ja heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt. Tämä lisää riskiä syrjäytyä niin opinnoissa, työelämässä kuin muutoinkin yhteiskunnassa. 

Valtionavustusta saavat verkostohankkeet osallistuvat kansallisen lukutaitostrategian laatimiseen ja toimeenpanoon sekä Lukevan kunnan kriteereiden luomiseen yhteistyössä Opetushallituksen Lukuliikkeen ja alueensa kuntien kanssa. Verkostohankkeet voivat tehdä yhteistyötä myös opettajien ammatillisen osaamisen vahvistamista esimerkiksi Lukuliike koulussa -pilottikoulujen kanssa.

Toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja edistää lasten ja nuorten lukutaitoa yhteistyössä kunta- ja aluetoimijoiden kanssa. Tavoitteena on systeeminen muutos, joka tulisi näkyä selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen. 

Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen Lukuliikkeen kanssa.

Avustusta voidaan myöntää seuraaville tahoille:

Haku 1: kunnat ja kuntayhtymät

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset:

 • Hakija on hakukelpoinen
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2020 talousarvion sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta 1 125 000 euroa. Haussa 1 valtionavustusta jaetaan yhteensä 800 000 euroa alueellisille verkostohankkeille lukutaidon strategia- ja toimeenpanotyöhön Lukuliikkeen suuntaviivojen toimeenpanemiseksi. Valtionavustuksen omarahoitusosuus on 5 %.

Haku 1: Lukeva kunta -verkostot 

 • Lukeva kunta - verkostot (600 000 euroa)
 • Lukutaitotapahtumat (100 000 euroa)
 • Lukutaitomateriaalin kehittäminen (100 000 euroa)

Rahoitusta myönnetään noin 10–15 lukutaitoverkostolle, jotka on muodostettu alueellisesti siten, että yhdessä verkostossa on mukana 20–40 kuntaa. Mahdollisuuksien mukaan voidaan rahoittaa myös tätä pienempien verkostojen toimintaa. Lukeva kunta -verkostohankkeet sisältävät yhden lukuagentin toiminnan rahoittamisen ja alueellisten lukutaitotapahtumien järjestämisen. Rahoituksen saaja vastaa alueen kuntien välisestä verkostoitumisesta. Lisäksi rahoituksella voidaan tuottaa lukutaitomateriaalia.

Lukeva kunta -verkoston lukuagentit toimivat sekä paikallisesti että Lukuliikkeen koordinoimassa valtakunnallisessa Lukeva kunta -ohjelmassa. Hankkeet nimeävät alueellisen lukuagentin, jonka tehtävänä on kartoittaa, suunnitella ja koordinoida lukutaitotyötä yhteistyössä alueen kuntien eri hallinnonalojen, mm. sivistys- ja kulttuuripalveluiden, kanssa sekä muiden toimijoiden kanssa. Lukuagentti osallistuu Lukuliikkeen johtamaan kansalliseen lukutaitostrategiatyöhön sekä tekee yhteistyötä verkoston eri toimijoiden kanssa alueellisen lukutaitostrategian ja tulevien toimenpiteiden kirjaamiseksi. 

Avustuksen saajat järjestävät alueellaan lukutaitotapahtumia sekä lisäksi voivat tuottaa ja kehittää lukutaitomateriaalia. Materiaali tulee tällöin julkaista digitaalisena Opetushallituksen aoe.fi-palvelussa, jolloin materiaali on jaettavissa ja hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Lukutaitomateriaaliin myönnettävä valtionavustus on tarkoitettu materiaalin suunnitteluun, digitaaliseen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi avustusta voi käyttää myös tekijänoikeusmaksuihin. Materiaalia voidaan suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi oikeuskelpoisten yhteisöjen, järjestöjen ja muiden kuntien kanssa.

Hankesuunnitelmassa ja kustannusarviossa kuvataan ja eritellään lukutaitotapahtumien järjestämiseen ja oppimateriaalin tuottamiseen liittyvät kustannukset, suunnitelmat ja resurssit

Haun 1 määräraha on kokonaisuudessaan 800 000 euroa, ja siitä 100 000 euroa kohdennetaan lukutaitotapahtumiin ja 100 000 euroa oppimateriaalien kehittämiseen. 

Tavoitteena on tukea lukutaitotyön jalkautumista kunnissa. Hanke tulee sitoa kiinteästi Lukeva kunta -ohjelmaan ja pääpaino tapahtumien järjestämisessä tulee olla lukemista tukevien rakenteiden kehittämisessä sekä lasten lukuinnon lisäämisessä, ammattilaisten kouluttamisessa tai nuorten ja lasten kasvuyhteisöjen lukemiseen kannustamisessa. Lisäksi rahoitusta voi käyttää kuntien väliseen yhteistyöhön.

Opetushallituksen Lukuliike ohjaa ja koordinoi Lukeva kunta -verkostojen toimintaa. 

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2021.

Haun erityisenä painopisteenä ovat

 • Lukeva kunta -kriteerien laatiminen yhdessä alueellisten lukuagenttien ja Lukuliikkeen kanssa
 • lasten ja nuorten kirjastopalveluiden kartoittaminen ja kehittämisstrategia yhdessä eri hallinnonalojen kanssa kohti systemaattista kehittämistä
 • Lukuliikkeen suuntaviivojen toimeenpaneminen siten, että muutoksilla pyritään kehittämään paikallisia lukutaidon rakenteita.

Avustuksella tuetun toiminnan tulee olla

 • Lukuliikkeen tavoitteiden toteutumista tukevien konkreettisten tekojen synnyttämistä, juurruttamista ja vakiinnuttamista sekä mahdollista täydennyskoulutusta
 • pohjautua hakijan laatimaan Lukeva kunta -toimenpidesuunnitelmaan, joka huomioi haun tavoitteet ja painopisteet 
 • uusien ratkaisuideoiden etsimistä ja levittämistä lukutaidon edistämiseksi
 • muita kumppanuuksia hyödyntävää, verkostoja luovaa toimintaa
 • alueellista toimeenpanoa, mm. tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämistä, verkostoitumista
 • mahdollisesti konkreettisen materiaalin valmistamista ja jakamista.

Lukeva kunta - verkostotoimintaan voivat osallistua päiväkodit, koulut, perheet, järjestöt, tutkijat, yritykset ja muut yhteisöt yhdessä ja muut eri kuntahallinnon sektoreiden kanssa yhteistyötä tekevät tahot. 

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan toimintasuunnitelmaan, joka edistää kuntien lukutaitotavoitteiden ja toimien toimeenpanoa ja johtaa käytännön tekojen syntymiseen.
 • Toiminta tavoittelee uudenlaisia käytäntöjä, ratkaisuja tai näkökulmia lukutaidon edistämiseen yhteistyössä koulujen, päiväkotien, kirjastojen ja nuorisotoimen yhteistyössä alueen kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa.
 • Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
 • Toiminta on maantieteellisesti kattavaa. 
 • Toiminta on avointa ja tapahtuu yhteiskehittämällä hallinnon eri alojen kanssa.
 • Toiminta mahdollistaa lasten ja nuorten aktiivisen toimijuuden. 
 • Toiminta kohdistuu useaan tavoitteeseen ja kattaa useamman kuin yhden tason toimia.
 • Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
 • Toiminta on vaikuttavaa ja siitä syntyy valtakunnallisesti levitettäviä tuotoksia.
 • Toiminnasta saatuja oppeja ja ratkaisumalleja arvioidaan rahoituskauden aikana monipuolisesti ja Lukeva kunta -agentit osallistuvat myös lukutaidon kansallisen strategian luomiseen yhdessä Opetushallituksen Lukuliikkeen kanssa.

Avustusta ei saa käyttää kunnan perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus opetuksen/koulutuksen järjestäjän tai muun hakijan puolesta. 
Tämä tiedote ja linkki hakulomakkeisiin ovat saatavilla Opetushallituksen www-sivuilta osoitteessa www.oph.fi (→ Rahoitus → Valtionavustukset). 

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 14.5.2020 ja päättyy 17.9.2020 klo 16.15. 
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Suorat linkit hakulomakkeisiin: 

Suomenkielinen hakulomake

Ruotsinkielinen hakulomake

Lisätietoja antavat: 

Lukuliikkeen koordinaattori, Pia Lumme, 029 533 1809
Opetusneuvos, Minna Harmanen, 029 533 1481
Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä, 029 533 1155
Koordinator, Läsrörelsen, Belinda Karden, 029 533 1827
Undervisningsråd, Pamela Granskog, 029 533 1688

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille hakijoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Liite