Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd - ansökan 1: En läsande kommun -nätverk

Status
Avgjord
Ansökningstid
14.5.2020 – 17.9.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
1 125 000 €
Mer information
Koordinator Belinda Kardén

Urvalsgrunder

Verksamheten grundar sig på en verksamhetsplan som den sökande gjort upp och som främjar genomförandet av kommunernas mål och åtgärder som berör läskunnig-het och som leder till konkreta handlingar.
Verksamheten strävar efter nya förfaringssätt, lösningar eller perspektiv för att främja läskunnigheten i skolornas, daghemmens, bibliotekens och ungdomsväsendets sam-arbete med regionens kommuner och utbildningsanordnare.
Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmed-delandet.
Verksamheten är geografiskt täckande.
Verksamheten är öppen och genomförs genom gemensamt utvecklingsarbete med olika förvaltningsområden.
Verksamheten ger möjlighet för barn och unga att vara delaktiga.
Verksamheten riktar sig till flera av målen och omfattar åtgärder på mer än en nivå.
Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
Verksamheten har effekt och resulterar i produkter som kan spridas nationellt.

Uppdaterat 27.8.2020 kl. 13:07 (förlängd ansökningstid till 17.9.2020 kl. 16:15 samt lagt till specificering gällande nätverkens omfattning: Enligt möjlighet kan även mindre nätverk beviljas understöd.)

Bakgrund och mål

Statsunderstödslagen (688/2001) 
Statsbudgeten för år 2020, moment 29.01.02.4

Det allmänna målet för Läsrörelsens understödsverksamhet är att kartlägga, stärka och främja de lokala och regionala strukturerna för läskunnighet i samarbete med olika aktörer. Det här förutsätter systematiskt arbete för att verkställa Läsrörelsens riktlinjer för att främja läskunnigheten bland annat inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet, samt i tätt samarbete med till exempel kommuner, bibliotek och olika aktörer inom kultursektorn. Projekten kan vara antingen svensk- eller finskspråkiga eller tvåspråkiga (finska, svenska och/eller samiska).

Syftet med statens specialunderstöd är också att främja genomförandet av Läsrörelsens riktlinjer genom nätverksarbete och implementering av riktlinjerna i praktiken. Riktlinjerna är följande: inspirera barn och unga till läsning, aktivera uppväxtgemenskapen att stödja läsningen, stärka de yrkesverksammas kompetens och samarbete samt skapa strukturer som främjar läsningen. Läs mera på adressen www.lukuliike.fi/sv.

Goda och mångsidiga läs- och skrivfärdigheter är grunden för allt lärande och för att man ska klara sig i samhället samt centrala färdigheter såväl för studier som för arbetsliv. Läskunnighet och läsintresse hänger också starkt samman med utvecklingen av multilitteraciteten som en del av allt lärande. Forskning visar att de regionala skillnaderna har ökat och att antalet svaga läsare också stigit. Det här medför en ökad risk för marginalisering såväl i studierna som i arbetslivet och i samhället i övrigt. 

Nätverksprojekten som beviljas statsunderstöd ska delta i arbetet med att i samarbete med Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen och regionens kommuner utarbeta och implementera en nationell läskunnighetsstrategi samt göra upp kriterier för En läsande kommun. Nätverksprojekten kan också samarbeta för att stärka lärarnas yrkeskompetens till exempel tillsammans med skolorna som deltar i pilotprojektet Läsrörelsen i skolan (pilotprojektet genomförs enbart på finska). 

Med verksamheten strävar man efter att finna nya sätt att främja barns och ungas läskunnighet i samarbete med kommunala och regionala aktörer. Målet är att uppnå en systemisk förändring, som ska synas i form av tydligare gemensamma mål och åtgärder över förvaltnings- och kommungränserna. 

Projekten planeras och genomförs i samarbete med Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen.

Vem kan söka?

Understöd kan beviljas följande aktörer:

i ansökan 1: kommuner och samkommuner

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd:

 • Den sökande är behörig att söka understöd.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid. 

Finansiering och finansieringsperiod

Av anslaget i statsbudgeten för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av 1 125 000 euro. I ansökningsgrupp 1 beviljas högst 800 000 euro åt regionala nätverksprojekt för att utarbeta och implementera en läskunnighetsstrategi i syfte att verkställa Läsrörelsens riktlinjer. Projektets egen finansieringsandel är 5 procent.

Ansökan 1: Nätverk inom En läsande kommun
Nätverk inom En läsande kommun (600 000 euro)
Evenemang som berör läskunnighet (100 000 euro)
Utveckling av material kring läskunnighet (100 000 euro)

Finansiering beviljas ungefär 10–15 läskunnighetsnätverk, som är fördelade regionalt så att ett nätverk har 20–40 medverkande kommuner. Enligt möjlighet kan även mindre nätverk beviljas understöd. Nätverksprojekten inom En läsande kommun inbegriper finansieringen av verksamheten för en (1) läsagent samt för att ordna evenemang som berör läskunnighet. Aktören som beviljas finansiering svarar för nätverksbildningen mellan områdets kommuner. Därtill är det möjligt att med finansieringen producera material som berör läskunnighet.

Läsagenterna inom nätverket En läsande kommun är verksamma både lokalt och inom det nationella nätverket En läsande kommun som Läsrörelsen koordinerar. Projekten utser en regional läsagent som har i uppgift att, i samarbete med olika förvaltningsområden i regionens kommuner, till exempel bildnings- och kulturtjänsterna, samt med andra aktörer kartlägga, planera och samordna arbetet för att främja läskunnighet. Läsagenten deltar i arbetet med den nationella läskunnighetsstrategin som leds av Läsrörelsen samt samarbetar med nätverkets olika aktörer för att ta fram den regionala läskunnighetstrategins åtgärder och kommande åtgärder. 

Mottagarna av understöd ordnar evenemang som berör läskunnighet i sin egen region och kan därtill producera och utveckla material kring läskunnighet. Materialet ska i sådana fall publiceras digitalt i Utbildningsstyrelsens aoe-tjänst så att materialet kan spridas och användas nationellt. Statsunderstödet är avsett att användas för planeringen av materialet samt för det digitala utvecklingsarbetet och genomförandet. Understödet kan också användas för upphovsrättsavgifter. Materialet kan planeras och genomföras i samarbete med till exempel sammanslutningar med rättsförmåga, organisationer och andra kommuner.

I projektplanen och kostnadskalkylen ska man beskriva och specificera kostnaderna, planerna och resurserna för ordnande av läskunnighetsevenemang och för utvecklingen av läromedel.

Anslaget som utlyses är i sin helhet 800 000 euro, och av anslaget anvisas 100 000 euro till evenemang som berör läskunnighet och 100 000 euro till utvecklingen av läromedel. 

Syftet är att stödja etableringen av läskunnighetsarbetet i kommunerna. Projektet ska ha en stark koppling till programmet En läsande kommun och tyngdpunkten för evenemangen ska ligga på att utveckla strukturerna för läsning samt att öka läsivern hos barn, fortbilda yrkesverksamma eller uppmuntra barnens och de ungas uppväxtgemenskaper till läsning. Finansieringen kan också användas för samarbete mellan kommunerna.

Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen styr och koordinerar verksamheten vid nätverken inom En läsande kommun. 

Användningstiden för understödet börjar på det datum som anges på finansieringsbeslutet och avslutas 31.12.2021.

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är

 • göra upp kriterier för En läsande kommun tillsammans med de regionala läsagenterna och Läsrörelsen
 • kartlägga bibliotekstjänsterna för barn och unga och utarbeta en utvecklingsstrategi tillsammans med olika förvaltningsområden med siktet inställt på en systematisk utveckling
 • verkställa Läsrörelsens riktlinjer så att man med förändringarna strävar efter att utveckla de lokala strukturerna för läskunnighet.

Verksamheten som stöds med statsunderstöd ska

 • skapa, förankra och etablera konkreta insatser, inklusive fortbildning, som stödjer genomförandet av Läsrörelsens mål
 • utgå från den verksamhetsplan för En läsande kommun som den sökande gjort upp och som beaktar de mål och tyngdpunkter som anges i detta ansökningsmeddelande 
 • söka och sprida idéer till nya lösningar för att främja läskunnigheten
 • samarbeta med andra partner och skapa nätverk
 • regional implementering, bl.a.  ordnande av evenemang eller tillställningar, nätverksbildning
 • eventuellt producera och dela konkreta material.

Daghem, skolor, familjer, organisationer, forskare, företag och andra samfund tillsammans samt andra aktörer som samarbetar med olika sektorer inom kommunalförvaltningen kan delta i nätverksverksamheten inom En läsande kommun.  
 

Bedömning av ansökan

Ansökningarna utvärderas utifrån följande kriterier:

 • Verksamheten grundar sig på en verksamhetsplan som den sökande gjort upp och som främjar genomförandet av kommunernas mål och åtgärder som berör läskunnighet och som leder till konkreta handlingar.
 • Verksamheten strävar efter nya förfaringssätt, lösningar eller perspektiv för att främja läskunnigheten i skolornas, daghemmens, bibliotekens och ungdomsväsendets samarbete med regionens kommuner och utbildningsanordnare.
 • Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmeddelandet.
 • Verksamheten är geografiskt täckande. 
 • Verksamheten är öppen och genomförs genom gemensamt utvecklingsarbete med olika förvaltningsområden.
 • Verksamheten ger möjlighet för barn och unga att vara delaktiga. 
 • Verksamheten riktar sig till flera av målen och omfattar åtgärder på mer än en nivå.
 • Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
 • Verksamheten har effekt och resulterar i produkter som kan spridas nationellt.
 • Erfarenheter och lösningsmodeller som verksamheten medför utvärderas mångsidigt under finansieringsperiodens gång och agenterna inom nätverket En läsande kommun deltar även i arbetet med att göra upp en nationell läskunnighetsstrategi tillsammans med Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen.

Understödet får inte användas för att finansiera kommunens basverksamhet. Understöd beviljas inte om det för samma utvecklingsverksamhet beviljats annan finansiering av Utbildningsstyrelsen eller annan utomstående offentlig finansiering har beviljats en projektpart, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. De som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för undervisnings- eller utbildningsanordnaren eller annan sökande. 
Detta meddelande och länkar till ansökningsblanketterna finns på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen www.oph.fi (→ Utveckling och internationalisering → Utvecklingsfinansiering). 

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 14.5.2020 och slutar 17.9.2020 kl. 16.15. 
Försenade ansökningar behandlas inte.

Länkar till ansökningsblanketterna: 

Ansökningsblankett på svenska.

Ansökningsblankett på finska.

Ytterligare information ges av:

Läsrörelsens koordinator, Belinda Kardén, 029 533 1827 
Undervisningsrådet, Pamela Granskog, 029 533 1688
Läsrörelsens koordinator, Pia Lumme, 029 533 1809
Undervisningsrådet, Minna Harmanen, 029 533 1481
Undervisningsråd, enhetschef Leena Nissilä, 029 533 1155

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn [at] oph.fi

Finansieringsbeslut

Besluten om finansiering fattas då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de sökande som anges i ansökan.

Bilaga