Valtionavustus

Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen vastinraha 2023

Luova Eurooppa
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
9.5.2023 – 31.5.2023 klo 16:00
Hakulomake
Määräraha
Enintään 235 000 €
Lisätietoa antavat
Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste
Riikka Koivula ja Hanna Hietaluoma-Hanin
Puh. 0295 338 509 | 0295 338 540
Sähköposti: kulttuuri@oph.fi

Opetushallitus myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea
EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2021-2027).

Avustuksen tarkoitus on kannustaa suomalaisia toimijoita eurooppalaiseen yhteistyöhön ja
tukea hankkeen toteuttamista.

Avustusta voivat hakea suomalaiset organisaatiot, jotka joko koordinoivat tai osallistuvat
partnerina yhteistyöhankkeeseen, jolle on myönnetty rahoitusta EU:n Luova
Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta vuonna 2022 tai 2023. Avustusta ei myönnetä,
jos hankkeelle on jo myönnetty kansallista vastinrahoitusta koko hankekaudelle.

Vastinrahaa haetaan lähtökohtaisesti koko hankekaudelle. Pyrimme myöntämään tukea kerrallakoko kaudelle, mutta tämä ei etenkään isommissa hankkeissa aina ole mahdollista. Tästä syystä
pyydämme hakemuksen yhteydessä erittelyn tuen tarpeesta vuosittain. Mikäli myönnetty
avustus ei kata koko hankekautta, hakija voi hakea tukea uudelleen seuraavan vuoden haussa.


Vastinraha ei voi kattaa täysimääräisesti hakijan omarahoitustarvetta. Tukea on mahdollista
hakea korkeintaan 40%:iin hankkeen suomalaisen koordinaattorin tai partnerin vastuulla
olevasta omarahoitustarpeesta. Omarahoitustarve viittaa niihin kustannuksiin, jotka jäävät EU:n
myöntämän tukisumman ja mahdollisten hankkeessa syntyvien tuottojen jälkeen hakijan
maksettaviksi. Hakijan pitää hakemuksessa avata, mikä merkitys vastinrahoituksella on
organisaation mahdollisuuksiin toteuttaa hanke.

Vuonna 2023 jaettavan avustuksen kokonaismääräraha on enintään 235.000 euroa.
Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste varaa oikeuden olla käyttämättä koko
käytettävissä olevaa määrärahaa.

Haku avautuu 9.5.2023 klo 8:00 ja sulkeutuu 31.5.2023 klo 16:00. Hakuajan jälkeen saapuneita
hakemuksia ei käsitellä.

Hakulomake on julkaistu suomen- ja ruotsinkielisenä. Hakemuksen voi täyttää suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi.

Hankekuvauksen tulee sisältää yleiskuvaus koko hankkeesta ja mukana olevista toimijoista,
tarkempi kuvaus niistä osioista, joista hakija vastaa sekä hankkeen toteuttamisaikataulu.

Lisätietoja Opetushallituksen sähköisen valtionavustusjärjestelmän käytöstä saat yleisestä ohjeesta valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille.

Huom. Mikäli hakujärjestelmä ei tunnista hakijan Y-tunnusta, tulee hakijan olla yhteydessä osoitteeseen valtionavustukset [at] oph.fi (valtionavustukset[at]oph.fi) organisaation liittämiseksi hakujärjestelmään.

  • Kopio EU-hankehakemuksesta: pdf-muotoinen hakulomake sekä budjettilomake.
  • Yllä olevalla Excel- tai Ods-liitteellä (Kansallisen vastinrahan vuosierittely) hakijan osuuden taloussuunnitelma, jossa eriteltynä vuosittain

- Ne hankkeen kulut, joista hakija vastaa
- Hakijalle maksettava osuus EU-tuesta
- Hakijan omarahoitus hankkeelle
- Erittely muusta myönnetystä sekä haettavasta rahoituksesta, mukaan lukien Opetushallitukselta haettava vastinraha
- Mahdolliset hankkeesta saatavat tuotot.

Lähtökohtaisesti tukea myönnetään kaikille hakuehdot täyttäville hankkeille, joille ei ole vielä
myönnetty vastinrahaa nyt haettavalle avustuskaudelle.

Hankekohtaisesti tuen tasoa määritellessä otetaan huomioon

  • hakijan rooli hankkeessa
  • hankkeen kokonaisbudjetti
  • hakijan osuus koko hankkeen rahoituksesta
  • hakijan omarahoitusosuus
  • kansallisen vastinrahan merkitys hakijan mahdollisuuksiin toteuttaa hanke.

Lisäksi tukikelpoisten hakemusten määrä sekä haetun tuen kokonaismäärä vaikuttavat
avustusten kokoon ja siihen myönnetäänkö avustus yhdelle vai useammalle vuodelle.

Päätös toimitetaan hakijoille sähköisesti. Myönnetty avustus maksetaan yhdessä osassa.
Kyseessä on valtion harkinnanvarainen erityisavustus. Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan
valtionavustuslakia (688/2001).

Erityisavustusta voi käyttää vain avustussopimuksessa mainittuun käyttötarkoitukseen ja vain
avustussopimuksessa määriteltynä käyttöaikana.

Avustus ei saa yhdessä muiden tukien kanssa ylittää hyväksyttävien hankkeeseen liittyvien
kustannusten määrää. Käyttämättä jäänyt erityisavustus tulee palauttaa. Avustuksen käyttöä
pitää seurata sille luotavalla omalla kustannuspaikalla tai laskentatunnisteella.

Myönnetyn valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen avustuspäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Valtionavustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain 14 §:n
mukaista tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.