Statsunderstöd

Kreativa Europa-programmets nationell motfinansiering 2023

Kreativa Europa
Status
Avgjord
Ansökningstid
9.5.2023 – 31.5.2023 kl 16:00
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
Enintään 235 000 €
Mer information
Utbildningsstyrelsens Kreativa Europa Desk
Riikka Koivula och Hanna Hietaluoma-Hanin
Tfn 0295 338 509 | 0295 338 540
E-post: kulttuuri@oph.fi

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2021–2027).

Syftet är att stödja projekten och uppmuntra finländska aktörer att delta i det europeiska samarbetet.

Finländska organisationer, som koordinerar eller deltar som partner i ett samarbetsprojekt, som har beviljats finansiering från delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa i år 2022 eller 2023. Understödet beviljas inte om projektet redan har beviljats ​​nationell motfinansiering för hela projektperioden.

I princip ska ansökan om motfinansiering gälla hela projektperioden. Vi försöker bevilja stöd för hela perioden på en gång, men i synnerhet för större projekt är detta inte alltid möjligt. Därför ber vi att en specificering av stödbehov per år bifogas med ansökan. Om understödet som beviljas inte omfattar hela projektperioden kan sökanden ansöka om stöd på nytt i följande års ansökningsomgång.

Motfinansieringen kan inte täcka sökandens hela behov av egen finansiering. Understöd kan ansökas för högst 40 % av den egen finansiering som finländska koordinator eller partner ansvarar för.  Behovet av egen finansiering hänvisar till de kostnader som återstår för sökanden att betala efter stödsumman som betalats av EU och eventuell vinst från projektet. Sökanden måste beskriva i ansökan vilken roll den nationella motfinansieringen har för organisationens förmåga att genomföra projektet

År 2023 beviljas understöd till ett belopp av högst 235 000 euro. Utbildningsstyrelsens Kreativa Europa Desk förbehåller sig rätten att inte använda hela beloppet.

Ansökan öppnar 9.5.2023 kl. 8:00 och stänger 31.5.2023 kl. 16:00. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökningsblanketten finns på finska och svenska. Ansökan kan fyllas i på finska, svenska eller engelska.

Projektplanen ska innehålla en allmän beskrivning av hela projektet och dess deltagare, en mer detaljerad beskrivning av de delar av projektet som sökanden ansvarar för och en beskrivning av projektets tidsplan.

Mer information om Utbildningsstyrelsens digitala statsunderstödssystem får du från Utbildningstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Obs. Om ansökningssystemet inte kan identifiera den sökandes FO-nummer ska den sökande ta kontakt på adressen valtionavustukset [at] oph.fi (valtionavustukset[at]oph.fi) för att ansluta organisationen till ansökningssystemet.

  • En kopia av EU-projektansökan: hela ansökan som pdf och EU-projektbudgeten
  • Ekonomiplan för den delen av budgeten som sökanden ansvarar för på Excel- eller Ods-bilagan ovan (Specificering av den nationella motfinansieringen per år)

- Den del av EU-stödet som betalas till sökanden
- Sökandens egen finansiering för projektet
- Specificering av annan finansiering som beviljats eller söks, inklusive motfinansiering som söks från Utbildningsstyrelsen
- Eventuella inkomster från projekte
 

I princip beviljas stöd för alla projekt som uppfyller sökkriterier och som inte redan har fått motfinansiering för den perioden som nu söks.

När den projektspecifika stödnivån fastställs beaktas

  • sökandens roll i projektet
  • projektets totala budget
  • sökandens andel av hela projektets finansiering
  • sökandens självfinansieringsandel
  • motfinansieringens roll i sökandens förmåga att genomföra projektet .

Understödens storlek och antalet år som understödet beviljas för beror dessutom på antalet stödberättigade ansökningar och den totala stödsumman som ansöks.

Beslutet skickas elektroniskt. Understöd som beviljats betalas i en rat.

Understödet är ett behovsprövat statligt specialunderstöd. På understöd som beviljas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Specialunderstödet får användas endast för det ändamål och under den användningstid som nämns i understödsavtalet.

Understödet får inte tillsammans med andra stöd överskrida beloppet av de godtagbara kostnader som hänför sig till projektet. Outnyttjat specialunderstöd ska återbetalas. Användningen av understödet ska följas med ett eget kostnadsställe eller kalkyl-ID.

En redovisning för användningen av statsunderstödet som beviljats ska lämnas in till Utbildningsstyrelsens Kreativa Europa Desk senast det datum som anges i understödsbeslutet.

Statsunderstöd beviljas inte om sökanden på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet enligt 14 § i statsunderstödslagen att lämna uppgifter om användningen av de understöd som sökanden tidigare beviljats.