Valtionavustus

Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen valtionavustus vuonna 2022

Taiteen perusopetus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
15.2.2022 – 5.4.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
150 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Mikko Hartikainen (puhelin 029 533 1058)
Opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo (puhelin 029 533 1915)
Opetusneuvos Pamela Granskog (ruotsinkielinen koulutus, puhelin 029 533 1688).
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Säädösperusta

 • Valtion vuoden 2022 talousarvio, momentti 29.80.34.03.
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta.

Avustuksen käyttötarkoituksena on tukea taiteen perusopetusta, jota antavat muut kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavat taiteen perusopetuksen järjestäjät.

Tätä valtionavustusta voivat hakea ne taiteen perusopetuksen järjestäjät, jotka eivät saa opetustuntikohtaista valtionosuutta.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta 150 000 euroa valtionavustusta. Avustusta voi käyttää vuoden 2022 kustannuksiin.

Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Valtionavustuksen hakuaika alkaa 15.2.2022 ja päättyy 5.4.2022 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituksen sähköisessä järjestelmässä. Hakemusta ei tarvitse lähettää erikseen postitse allekirjoitettuna.

Hakemus on tehtävä koulutuksen järjestäjän (ei oppilaitoksen) nimissä. Koulutuksen järjestäjän nimi tulee ilmoittaa siinä muodossa, jossa se on rekisteröity. Hakemusta ei voi allekirjoittaa sähköisesti. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus koulutuksen järjestäjän puolesta. Hakemuksen valmistelija vastaa siitä, että hakemus on hakemuksessa ilmoitettujen allekirjoitusomaavien henkilöiden tiedossa ja heidän hyväksymänsä mukainen. Opetushallitus ei käsittele myöhässä tulleita hakemuksia.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa seuraavat liitteet, jotka annetaan Word-, Excel- tai pdf-muodossa. Liitteet numeroidaan luettelon mukaisesti:

1. Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle.

2. Yhteisön voimassa olevat säännöt (osakeyhtiön yhtiöjärjestys ja ote kaupparekisteristä).

3. Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta.

4. Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Tilinpäätösasiakirjoihin sisällytetään myös asiakirjojen liitetiedot.

5. Käytössä oleva hyväksytty taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma.

6. Taloustietolaskelma (lomake Opetushallituksen verkkosivuilla). Taloustietolaskelma tarvitaan yhteisön hyväksytyn talousarvion lisäksi.

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi.

Valtionavustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset

 • Hakija ei saa taiteen perusopetukseensa opetustuntikohtaista valtionosuutta.
 • Opetus järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukaisesti. 
 • Opetus annetaan Opetushallituksen antamien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun kunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaan. 
 • Mikäli hakija on saanut vuonna 2021 taiteen perusopetuksen harkinnanvaraista valtionavustusta, selvitys sen käytöstä on annettu Opetushallitukselle.

Tavoitteet ja valintaperusteet

Tavoitteena on tukea ja parantaa edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta.

 • Arvio hakijan taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja järjestämisen edellytyksistä
 • Hakijan taiteen perusopetuksen opetustoiminnan vakiintuneisuus
 • Hakijan taloudellisen tuen tarve ja hakijan toiminnan kustannusrakenne
 • Hakija ei saa taiteen perusopetuksen järjestämiseen muuta valtion rahoitusta.

Opetushallitus kiinnittää huomiota siihen, että tämä valtionavustus ei ole toiminnan pysyvää rahoitusta.

Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen.

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä 30.6.2022 mennessä.

Valtionavustusta saaneiden hankkeiden lista julkaistaan valtionavustuspäätösten antamisen jälkeen myönnetyt rahoitukset sivulla osoitteessa www.oph.fi → Kehittäminen ja kansainvälisyys → Kehittämisrahoitus → Myönnetyt rahoitukset.