Valtionavustus

Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen valtionavustus vuonna 2023

Taiteen perusopetus
Tila
Haettavissa
Hakuaika
17.2.2023 – 11.4.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
400 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Mikko Hartikainen (puhelin 029 533 1058)
Opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo (puhelin 029 533 1915)
Opetusneuvos Pamela Granskog (ruotsinkielinen koulutus, puhelin 029 533 1688).
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Valtionavustuksen käyttötarkoituksena on tukea taiteen perusopetusta, jota antavat muut kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavat taiteen perusopetuksen järjestäjät. Yleisavustusta voi käyttää vuoden 2023 kustannuksiin. Avustuksella voidaan tukea hakijan toimintaa yleisesti. Tuettuun toimintaan voi sisältyä mahdollisesta KOSKI-tietovarannon käyttöönottamisesta muodostuvia kustannuksia.

Attachments

Tausta ja tavoitteet

Säädösperusta

 • Valtion vuoden 2023 talousarvio, momentti 29.80.34.03.
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta.

Avustuksen käyttötarkoituksena on tukea taiteen perusopetusta, jota antavat muut kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavat taiteen perusopetuksen järjestäjät. Eduskunnan 21.12.2022 hyväksymän Valtion talousarvion 2023 mukaan (29.80) yhtenä toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteena on muun muassa edistää taiteen perusopetuksessa saavutetun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista liittämällä taiteen perusopetuksen koulutustiedot valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaisiin tietovarantoihin.

Avustuksella voidaan tukea hakijan toimintaa yleisesti. Tuettuun toimintaan voi sisältyä myös mahdollisesta KOSKI-tietovarannon käyttöönottamisesta ja ylläpitämisestä muodostuvia kustannuksia, jos kunta koulutuksen järjestäjänä on mahdollistanut hankkimansa taiteen perusopetuksen suoritustietojen tallentamisen KOSKI-tietovarantoon. Taiteen perusopetuksen opintosuoritusten tallentamisen Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-tietovarantoon mahdollistaneet lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2023. (Laki (944/2022) valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja Laki (945/2022) taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta)

Kuka voi hakea

Tätä valtionavustusta voivat hakea ne taiteen perusopetuksen järjestäjät, jotka eivät saa opetustuntikohtaista valtionosuutta.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2023 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta 400 000 euroa valtionavustusta. Avustusta voi käyttää vuoden 2023 kustannuksiin.

Hakeminen ja hakuohjeet

Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Valtionavustuksen hakuaika alkaa 17.2.2023 ja päättyy 11.4.2023 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituksen sähköisessä järjestelmässä.

Hakemus on tehtävä koulutuksen järjestäjän (ei oppilaitoksen) nimissä. Koulutuksen järjestäjän nimi tulee ilmoittaa siinä muodossa, jossa se on rekisteröity. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus koulutuksen järjestäjän puolesta. Hakemuksen valmistelija vastaa siitä, että hakemus on hakemuksessa ilmoitettujen nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden tiedossa ja heidän hyväksymänsä mukainen. Opetushallitus ei käsittele myöhässä tulleita hakemuksia.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa seuraavat liitteet, jotka annetaan Word-, Excel- tai pdf-muodossa. Liitteet numeroidaan luettelon mukaisesti:

 1. Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodelle.
 2. Yhteisön voimassa olevat säännöt (osakeyhtiön yhtiöjärjestys ja ote kaupparekisteristä).
 3. Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta.
 4. Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Tilinpäätösasiakirjoihin sisällytetään myös asiakirjojen liitetiedot.
 5. Käytössä oleva hyväksytty taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma.
 6. Taloustietolaskelma (lomake Opetushallituksen verkkosivuilla). Taloustietolaskelma tarvitaan yhteisön hyväksytyn talousarvion lisäksi.

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi.

Hakuun liittyviä muita lisätietoja antavat opetusneuvos Mikko Hartikainen (puhelin 029 533 1058), opetusneuvos Alma Muukka-Marjovuo (puhelin 029 533 1915) ja opetusneuvos Pamela Granskog (ruotsinkielinen koulutus, puhelin 029 533 1688).

Näin hakemus arvioidaan

Valtionavustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset

 • Hakija ei saa taiteen perusopetukseensa opetustuntikohtaista valtionosuutta.
 • Opetus järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukaisesti.
 • Opetus annetaan Opetushallituksen antamien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun kunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaan.
 • Mikäli hakija on saanut vuonna 2022 tai aikaisempina vuosina taiteen perusopetuksen harkinnanvaraista valtionavustusta, selvitykset niiden käytöstä on annettu Opetushallitukselle.

Tavoitteet ja valintaperusteet

Tavoitteena on tukea ja parantaa edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta.

 • Arvio hakijan taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja järjestämisen edellytyksistä mukaan lukien mahdollinen KOSKI-palvelun käyttöönottaminen
 • Hakijan taiteen perusopetuksen opetustoiminnan vakiintuneisuus
 • Hakijan taloudellisen tuen tarve ja hakijan toiminnan kustannusrakenne mukaan lukien mahdollinen KOSKI-palvelun käyttöönottaminen
 • Hakija ei saa taiteen perusopetuksen järjestämiseen muuta valtion rahoitusta.

Opetushallitus kiinnittää huomiota siihen, että tämä valtionavustus ei ole toiminnan pysyvää rahoitusta.

Rahoituspäätökset

Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä 30.6.2023 mennessä. Valtionavustusta saaneiden hankkeiden lista julkaistaan valtionavustuspäätösten antamisen jälkeen myönnetyt rahoitukset sivulla osoitteessa www.oph.fi → Kehittäminen ja kansainvälisyys → Kehittämisrahoitus → Myönnetyt rahoitukset.