Statsunderstöd

Prövningsbaserat statsunderstöd för de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme år 2023

Grundläggande konstundervisning
Status
Avgjord
Ansökningstid
17.2.2023 – 11.4.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
400 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Pamela Granskog (svenskspråkig utbildning, tfn 029 533 1688)
Undervisningsrådet Mikko Hartikainen (tfn 029 533 1058)
Undervisningsrådet Alma-Muukka-Marjovuo (tfn 029 533 1915).

Urvalsgrunder

Bedömning av den grundläggande konstundervisningen
som sökanden har anordnat och av förutsättningarna för att ordna
undervisningen innefattande eventuell ibruktagning av tjänsten Koski
Hur etablerad sökandens grundläggande konstundervisning är
Sökandens behov av ekonomiskt stöd och kostnadsstrukturen för verksamheten innefattande eventuell ibruktagning av tjänsten Koski
Sökanden får inte annan statlig finansiering för anordnandet av den grund-läggande konstundervisningen.

Syftet är att stödja grundläggande konstundervisning som ges av anordnare som inte får statsandel per undervisningstimme. Understödet kan användas för kostnader som uppstår under 2023. Understödet kan användas för att stödja den sökandes allmänna verksamhet. Verksamheten som understöds kan även innefatta kostnaderna för eventuell ibruktagning och administration av informationsresursen Koski.

Författningsgrund

 • Statsbudgeten 2023, moment 29.80.34.03.
 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande konstundervisning.

Syftet är att stödja grundläggande konstundervisning som ges av anordnare som inte får statsandel per undervisningstimme. Enligt statsbudgeten för 2023 (29.80) som godkändes av riksdagen 21.12.2022 är ett av målet för resultatet av verksamheten att bland annat främja identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats inom grundläggande konstundervisning genom att uppgifter om utbildning inom grundläggande konstundervisning förs in i de informationsresurser som avses i lagen om nationella studie- och examensregister.

Understödet kan användas för att stödja den sökandes allmänna verksamhet. Verksamheten som understöds kan även innefatta kostnaderna för eventuell ibruktagning och administration av informationsresursen Koski, om kommunen i egenskap av utbildningsanordnare har möjliggjort införande av prestationsuppgifter inom grundläggande konstundervisning som kommunen anskaffar i informationsresursen Koski. Lagändringarna som möjliggör införande av studieprestationer inom grundläggande konstundervisning i informationsresursen Koski, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen, trädde i kraft 1.1.2023. (Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister (944/2022) och Lag om ändring av lagen om grundläggande konstundervisning (945/2022))

Statsunderstödet kan sökas av de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme.

Av anslag i statens budget för år 2023 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd på 400 000 euro. Understödet kan användas för kostnader som uppstår under 2023.

Statsunderstödsansökan görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden börjar 17.2.2023 och avslutas 11.4.2023 kl. 16.15, då ansökan ska finnas i Utbildningsstyrelsens elektroniska hanteringssystem.

Ansökan ska göras i utbildningsanordnarens (inte läroanstaltens) namn. Utbildningsanordnarens namn ska ges i den form det är registrerat. De personer som antecknas som undertecknare av ansökan ska ha namnteckningsrätt för utbildningsanordnaren. Den som berett ansökan ansvarar för att de som undertecknat ansökan har fått vetskap om ansökan och har godkänt den. Utbildningsstyrelsen behandlar inte ansökningar som kommer in för sent.

Till ansökan ska fogas följande bilagor, i Word-, Excel-, eller pdf-format. Bilagorna numreras enligt förteckningen:

 1. Sammanslutningens godkända verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
 2. De ikraftvarande stadgarna för en sammanslutning (aktiebolag,
  bolagsordningen och utdrag ur handelsregistret).
 3. Sammanslutningens verksamhetsberättelse eller motsvarande utredning över föregående räkenskapsperiod.
 4. Sammanslutningens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod. I bokslutshandlingarna ska även bokslutsnoter ingå.
 5. Den gällande, fastställda läroplanen för den grundläggande konstundervisningen.
 6. Ekonomisk kalkyl (blankett på UBS:s webbplats). Den ekonomiska blanketten behövs utöver den godkända budgeten för sammanslutningen.

I frågor som berör tekniska frågor kan du ta kontakt med Utbildningsstyrelsen på adressen valtionavustukset(at)oph.fi.

Övrig information om ansökan ges av undervisningsrådet Pamela Granskog (svenskspråkig utbildning, tfn 029 533 1688), undervisningsrådet Mikko Hartikainen (tfn 029 533 1058), undervisningsrådet Alma-Muukka-Marjovuo, (tfn 029 533 1915).

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

 • Sökanden får inte statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning.
 • Undervisningen anordnas enligt lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande konstundervisning.
 • Undervisningen ges enligt en av kommunen fastställd läroplan som uppgjorts enligt de grunder för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen som Utbildningsstyrelsen har utfärdat.
 • Om sökanden har fått av prövning beroende statsunderstöd för den grundläggande konstundervisningen år 2022 eller under tidigare år, ska utredningar om understödets användning ha getts till Utbildningsstyrelsen.

Mål och urvalsgrunder

Målet är att stödja och förbättra förutsättningarna för att ordna grundläggande konstundervisning.

 • Bedömning av den grundläggande konstundervisningen som sökanden har anordnat och av förutsättningarna för att ordna undervisningen innefattande eventuell ibruktagning av tjänsten Koski

 • Hur etablerad sökandens grundläggande konstundervisning är
 • Sökandens behov av ekonomiskt stöd och kostnadsstrukturen för verksamheten innefattande eventuell ibruktagning av tjänsten Koski
 • Sökanden får inte annan statlig finansiering för anordnandet av den grundläggande konstundervisningen.

Utbildningsstyrelsen fäster uppmärksamhet vid att denna finansiering inte är bestående finansiering av verksamheten.

Utbildningsstyrelsen meddelar elektroniskt om beslutet om statsunderstöd. Beslutet skickas till den officiella e-postadress som den sökande uppgett i den elektroniska ansökningsblanketten. Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta beslut om beviljandet av understöden före 30.6.2023. En lista över projekt som beviljats statsunderstöd publiceras efter att stadsunderstödsmottagarna fått beskedet. Listan publiceras på adressen oph.fi → Utveckling och internationalisering → Utvecklingsfinansiering →Beviljad finansiering.

Besluten har skickats den 16 juni 2023

Den 16 juni 2023 har Utbildningsstyrelsen skickat besluten om statsunderstödsansökningar. Beslutet har skickats till den officiella e-postadress som den sökande har angett i sin ansökan. Utbildningsstyrelsen fick in totalt 46 statsunderstödsansökningar. Totalt ansöktes om cirka 1,6 miljoner euro.

Grunden för besluten är bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001) och de villkor och urvalskriterier för statsunderstöd som nämns i Utbildningsstyrelsens meddelande OPH-486-2023.

Bilaga