Valtionavustus

Pohjoismainen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottiyhteistyö lukuvuonna 2022-2023

Korkeakoulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
9.5.2022 – 30.5.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
95 000 €
Lisätietoa antavat
Erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen (tiina.m.karkkainen@oph.fi) 029 533 1085
Opetusneuvos Kristina Kaihari (kristina.kaihari@oph.fi) 029 533 1350
Opetusneuvos Maj-Len Engelholm, ruotsinkieliset hakemukset, (maj-len.engelholm@oph.fi) 029 533 1601

Tausta ja tavoitteet

Haun lähtökohtana on Sanna Marinin hallituksen demokratiaohjelma 2025, opetus- ja kulttuuriministeriön demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen ohjausryhmän työ sekä Pohjoismaiden Ministerineuvoston asiantuntijaryhmän, DIS (demokrati, inkludering och sammanhållning) -verkoston toiminta. Demokratiaohjelma 2025 mukaan mukaan vahvistetaan koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja osallistamista sekä pidetään huolta oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta. Tällä hankkeella edistetään myös Pohjoismaiden Ministerineuvoston asiantuntijaryhmän, DIS (demokrati, inkludering och sammanhållning) -verkoston toimintaa. DIS- verkoston tarkoituksena on tukea ja vahvistaa demokratiakasvatusta, laajaan osallisuuteen perustuvaa toimintakulttuuria sekä yhteisöllisyyttä kouluissa eri Pohjoismaissa mm. Yhteistyössä on paljolti kyse kokemusten vaihdosta ajankohtaisissa asioissa sekä yhteisestä kehitystyöstä.

Opetushallitus on käynnistänyt Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeen lukuvuodelle 2022-2023, jota varten on oma valtionapuhaku peruskouluille keväällä 2022. Mukaan valitaan 6-10 peruskoulua. Pilottien avulla on tarkoitus kehittää ja levittää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen menetelmiä ja hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti tukemaan perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien toimeenpanoa eri puolilla Suomea. Tällä Opetushallituksen kautta jaettavalla valtionavustuksella Pohjoismainen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottiyhteistyöhanke 2022-2023 suomalaisille opettajankoulutuslaitoksille varmistetaan hankkeen pohjoismaisen ulottuvuuden toteutuminen. Avustus voidaan myöntää kokonaisuudessaan myös yhdelle laajalle verkostohankkeelle.

Avustuksen tarkoituksena on kehittää opettajakoulutuslaitosten ja pohjoismaisten koulujen yhteistyötä lukuvuonna 2022-2023 Euroopan neuvoston Competences for Democratic Culture (RFCDC) viitekehyksen pohjalta. Rahoitettavassa hankkeessa edellytetään vähintään kolmen eri Pohjoismaan yhteistyötä sekä mahdollisuuksien mukaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeessa olevien koulujen mukanaoloa. Hankehakemuksessa on hyvä kuvata, että millaista yhteistyötä pilottihankkeessa mukana olevien koulujen kanssa sekä eri Pohjoismaiden kanssa on suunniteltu lukuvuodelle 2022-2023.

Avustuksen saaja järjestää yhteisen pohjoismaisen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen teemoja käsittelevän pilotin päätösseminaarin lukuvuoden 2022-2023 aikana. Seminaariin edellytetään osallistujia eri Pohjoismaista sekä mahdollisuuksien mukaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeessa olevien kouluja. Seminaarin tarkemmat yksityiskohdat ovat avustuksen hakijoiden päätettävissä ja ne kuvataan erikseen hankehakemuksessa. Pohjoismaisen seminaarin tarkoituksena on vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksessa. Avustuksen saajalta toivotaan erilaisia keinoja hankkeen lopputuotosten jakamiseen Pohjoismaissa. Tämän vuoksi hankkeen keskeiset tuotokset käännetään ruotsiksi ja englanniksi. Avustuksen hakijoiden on arvioitava käännöskulut hankehakemuksessa. Avustuksen saajan edustajan toivotaan osallistuvan 6.6. Opetushallituksessa pidettävään demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeen aloitustapaamiseen.

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää yliopistojen opettajankoulutuslaitoksille. Avustusta voi hakea yksittäinen organisaatio tai useista hakukelpoisista organisaatioista koostuva verkosto.

Hakijoilta edellytetään aiempaa osaamista ja kokemusta avustuksen teemoista eli demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Hakijoilta edellytetään kokemusta aiemmasta pohjoismaisesta yhteistyöstä.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

 • Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion erityisavustusta Pohjoismaiseen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottiyhteistyöhankkeeseen 2022-2023. Myönnettävä avustus on 95 000€. Valtionavustusta myönnetään 90 % hankkeen kokonaismenoista.
 • Avustus voidaan myöntää kokonaisuudessaan myös yhdelle verkostohankkeelle.
 • Avustusta voi käyttää Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti
 • Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.6.2023.
 • Valitulta edellytetään hankkeen säännöllistä raportointia.

Hakeminen ja hakuohjeet

 • Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.5.2022 klo 16.15.
 • Hakijan tulee tutustua Opetushallituksen Yleisiä ohjeita valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille  
 • Yhteishankkeissa yksi hakijatahoista (hankkeen yhteyshenkilö) lähettää yhden, yhteisen hakemuksen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kunkin toimijan rooli hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.
 • Lisätietoja ja neuvontaa antavat henkilöt yhteystietoineen kuvataan rahoitushakusivun alussa.

Näin hakemus arvioidaan

Myönteisen päätöksen saaminen edellyttää, että

 • hakija on hakukelpoinen
 • hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä
 • hankkeen tavoitteet ja sisältö vastaavat hakutiedotetta
 • hankesuunnitelma on taloudellisesti realistinen ja talousarvio laadittu annettuja ohjeita noudattaen.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • haulle asetettujen tavoitteiden toteuttaminen sekä tavoiteltavat konkreettiset tulokset
 • suunniteltu yhteistyö demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeessa olevien koulujen kanssa
 • hankkeessa tehtävä yhteistyö muiden pohjoismaiden toimijoiden kanssa
 • päätösseminaarin toteuttamisen suunnitelma
 • hakijayhteisön osaaminen ja kokemus pohjoismaisesta yhteistyöstä sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen aihealueen osaaminen
 • toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi.

Avustettavassa hankkeessa tulee tavoitella sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat myös laajemmin levitettävissä muihin Pohjoismaihin. Hankkeen keskeisistä tuloksista edellytetään kerrottavan niin ruotsiksi kuin englanniksi.

Rahoituspäätökset

Liite

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Lisäksi lista avustuksen saajista julkaistaan tällä rahoitushakusivuilla.