Statsunderstöd

Pilotprojekt för nordiskt samarbete kring demokrati- och människorättsfostran 2022-2023

Högskoleutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
9.5.2022 – 30.5.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
95 000 €
Mer information
undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601
undervisningsrådet Kristina Kaihari, tfn 029 533 1085
specialsakkunnig Tiina M. Kärkkäinen, tfn 029 533 1350

Bakgrund och mål

Ansökan grundar sig på regeringen Sanna Marins demokratiprogram 2025, arbetet inom undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp för demokrati- och människorättsfostran samt verksamheten inom Nordiska ministerrådets DIS-nätverk (demokrati, inkludering och sammanhållning).


Målet för ansökan är i enlighet med regeringsprogrammet att stärka demokrati- och människorättsfostran i skolorna och läroanstalterna och elevernas och de studerandes engagemang samt att se till elev- och studerandekårsverksamheten. Med projektet främjas också verksamheten inom nätverket DIS (demokrati, inkludering och sammanhållning) som drivs av Nordiska ministerrådets sakkunniggrupp. Syftet med DIS-nätverket är bland annat att stödja och stärka demokratifostran, en verksamhetskultur som bygger på omfattande delaktighet samt gemenskap och samhörighet i skolorna i de nordiska länderna. Samarbetet går i hög grad ut på gemensamt utvecklingsarbete och på utbyte av erfarenheter som berör aktuella frågor.

Utbildningsstyrelsen har inlett ett pilotprojekt för demokrati- och människorättsfostran för läsåret 2022–2023, och för projektet har ordnats en egen ansökan om statsunderstöd för grundskolorna våren 2022. Till projektet väljs 6–10 grundskolor. Syftet med pilotprojektet är att på nationell nivå utveckla och sprida metoder och goda modeller för demokrati- och människorättsfostran för att på olika hålla i Finland stödja implementeringen av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och de lokala läroplanerna. Med detta statsunderstöd, som delas ut via Utbildningsstyrelsen till lärarutbildningsinstitutioner för ett pilotprojekt för nordiskt samarbete kring demokrati- och människorättsfostran 2022–2023, vill man säkerställa en nordisk dimension för skolorna inom pilotprojektet för demokrati- och människorättsfostran. Understödet kan i sin helhet också beviljas ett större nätverksprojekt.

Syftet med understödet är att under läsåret 2022–2023 utveckla samarbetet mellan lärarutbildningsinstitutionerna och de nordiska skolorna utgående från Europarådets referensram Competences for Democratic Culture (RFCDC). Det förutsätts att projektet som beviljas finansiering samarbetar med minst tre olika nordiska länder samt i mån av möjlighet att skolorna som deltar i pilotprojektet för demokrati- och människorättsfostran medverkar. I projektansökan är det bra att beskriva vilka former av samarbete som planeras för läsåret 2022–2023 med skolorna som deltar i pilotprojektet samt med andra nordiska länder.

Mottagaren av statsunderstöd ska under läsåret 2022–2023 ordna ett gemensamt avslutande seminarium för pilotprojektet där man behandlar teman som berör demokrati- och människorättsfostran. Seminariet förutsätts ha deltagare från olika nordiska länder och i mån av möjlighet ska även skolorna inom pilotprojektet för demokrati- och människorättsfostran delta. De sökande beslutar om närmare detaljer som berör seminariet och ska beskriva dem separat i projektansökan. Syftet med det nordiska seminariet är att stärka det nordiska samarbetet inom demokrati- och människorättsfostran. Av understödsmottagaren efterlyses olika sätt att sprida projektets resultat och produkter i Norden. Därmed ska också projektets centrala resultat översättas till finska och engelska. De sökande ska i projektansökan ange en uppskattning av översättningskostnaderna. Det är önskvärt att en representant för mottagaren av statsunderstöd deltar i det inledande evenemanget 6.6.2022 som ordnas för grundskolorna inom pilotprojektet om demokrati- och människorättsfostran.

Vem kan söka?

Understöd kan beviljas universitetens lärarutbildningsinstitutioner. Understöd kan sökas av en enskild organisation eller av ett nätverk bestående av flera organisationer som är behöriga att ansöka om understöd.

Av de sökande förutsätts tidigare kunnande om och erfarenhet av temana som ansökan berör, det vill säga demokrati- och människorättsfostran. De sökande förutsätts ha tidigare erfarenhet av nordiskt samarbete.

Finansiering och finansieringsperiod

 • Utbildningsstyrelsen utlyser statens specialunderstöd för ett pilotprojekt för nordiskt samarbete kring demokrati- och människorättsfostran 2022–2023. Understödsbeloppet som beviljas är 95 000 €. Statsunderstöd beviljas för 90 procent av projektets totala kostnader.
 • Understödet kan i sin helhet också beviljas ett enda nätverksprojekt.
 • Understödet kan användas i enlighet med Utbildningsstyrelsens anvisningar.
 • Understödets användningstid börjar från och med understödsbeslutets datum och avslutas 30.6.2023.
 • De som beviljas understöd förutsätts regelbundet redovisa för projektet.

Ansökan och anvisningar

 • Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden avslutas 30.5.2022 klockan 16.15.
 • Den sökande ska bekanta sig med Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.
 • I samprojekt lämnar en av de sökande organisationerna (projektets kontaktperson) in en enda, gemensam ansökan. Av ansökan ska framgå varje enskild aktörs roll vid planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet.
 • Personerna som ger ytterligare information om ansökan samt deras kontaktuppgifter finns i början av denna sida.

Bedömning av ansökan

För ett positivt beslut krävs att:

 • sökanden är behörig att söka understöd
 • sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade understöd
 • projektets mål och innehåll motsvarar ansökningsmeddelandet
 • projektplanen är ekonomiskt realistisk och budgeten har gjorts upp enligt anvisningarna.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • genomförandet av målen som ställts upp för ansökan samt konkreta resultat som eftersträvas
 • planerat samarbete med skolorna som medverkar i pilotprojektet för demokrati- och människorättsfostran
 • samarbete inom projektet med andra nordiska aktörer
 • planen för genomförandet av ett avslutande seminarium
 • den sökande organisationens kompetens och erfarenhet av nordiskt samarbete samt kunnande om demokrati- och människorättsfostran
 • åtgärder för att sprida resultaten och produkterna.

Ett projekt som får understöd ska eftersträva resultat eller produkter som också kan spridas i större omfattning till de övriga nordiska länderna. Det förutsätts att information om projektets centrala resultat även ges på finska och engelska.

Finansieringsbeslut

Besluten om finansiering fattas när alla ansökningar är behandlade. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.

På denna sida publiceras också en förteckning över mottagarna av statsunderstöd.