Valtionavustus

Rauhantyön ja globaalikasvatuksen vahvistaminen

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Henkilöstökoulutus Tasa-arvo ja osallisuus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
21.10.2021 – 22.11.2021 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
300 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 5331524
Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, puh. 029 5331525
Assistentti Tuula Kinnunen, puh. 029 5331100, tekninen tuki

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Rauhantyön ja globaalikasvatuksen tehtävänä auttaa ihmisiä ymmärtämään maailman erilaisia todellisuuksia ja herättää heissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa maailmaa. Tavoitteena on edistää kulttuurien välistä keskustelua ja ymmärrystä. Globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti.

YK:n Agenda 2030:n yhtenä tavoitteena on, että kaikki oppijat saavat koulutuksen kautta kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: kestävät elämäntavat, ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistäminen, maailmankansalaisuus sekä kulttuurien monimuotoisuus.

UNESCO on laatinut Global Citizenship Education (GCED) -ohjelman, joka tarjoaa aineksia, kuinka mahdollistaa kaiken ikäisiä oppijoita toimimaan aktiivisesti ja kaikkia osallistaen rauhanomaisen ja turvallisen yhteiskunnan rakentamiseen niin paikallisesti kuin globaalistikin.

Valtionavustuksella rahoitetaan kehittämistoimintaa, jossa käsitellään rauhantyön ja globaalikasvatuksen kysymyksiä. Painopisteinä ovat moninaisuuteen, rauhaan ja ihmisoikeuksiin liittyvät teemat, esimerkiksi:

 • kysymykset, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla; esimerkiksi pakolaisuus, ihmiskauppa, väkivaltainen ekstremismi
 • erilaisuus ja moninaisuuden kunnioitus; esimerkiksi alkuperäiskansat, rasismin ehkäisy
 • eettisesti vastuullinen toiminta; esimerkiksi vastuullinen kauppa, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja humanitaarinen toiminta.

Valtionavustuksella rahoitetaan oppilaitoksiin kohdistuvia hankkeita, joilla osallistetaan oppijoita rauhantyötä ja globaalikasvatusta edistävään toimintaan. Hankkeet voivat olla myös opettajien osaamista näillä alueilla kartuttavia täydennyskoulutushankkeita. Hankkeet voivat kohdistua yhdelle tai useammalle koulutusasteelle.

Säädösperusta ja muut ohjausasiakirjat

 • Valtionavustuslaki 688/2001
 • Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki 1705/2009 ja asetus 1766/2009
 • Valtion talousarvio 2021

Hankkeiden tulee viestinnässään kertoa, että toiminta on Opetushallituksen tukemaa. Tarvittavat logot löytyvät viraston nettisivuilta.

Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, kansalaisjärjestöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta hanketoiminnasta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla.

Valtionavustukset myönnetään vuoden 2021 määrärahasta ja niiden kokonaissumma on enintään 300 000 euroa. Avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä ja päättyy 31.7.2023.

Valtionavustusta myönnetään enintään 95 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 5 %.

Haku alkaa 21.10.2021 ja päättyy 22.11.2021 klo 16.15.

Hakemus tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun päättymispäivänä klo 16.15, jolloin hakulomake sulkeutuu. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella allekirjoitusoikeudellisten henkilöiden, yhteyshenkilön sekä hakijan virallinen sähköpostiosoite. Näihin osoitteisiin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta sekä myöhemmin tehtävä sähköinen päätös. Hakemusta ei allekirjoiteta.

Yhteishankkeissa yksi hakijatahoista (hankkeen yhteyshenkilö) lähettää yhden, yhteisen hakemuksen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kunkin toimijan rooli hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Hankkeissa on toivottavaa, että toimijat muodostavat monipuolisia verkostoja. Myös yhteistyö eri koulutussektoreiden toimijoiden ja järjestöjen kesken on mahdollista verkostoissa.

Suositeltavaa on jo hakuvaiheessa laatia yhteistyöstä aiesopimukset yhteishankkeen osapuolten kesken. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen yhteyshenkilön tulee tehdä yhteistyösopimukset kumppaneiden kanssa. Yhteistyösopimuksen laatimisessa tulee noudattaa Opetushallituksen ohjetta yhteistyösopimuksen laadintaan, joka on sisällytetty Opetushallituksen yleisohjeeseen valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Myönteisen päätöksen saaminen edellyttää, että

 • hakija on hakukelpoinen
 • hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä
 • hankkeen tavoitteet ja sisältö vastaavat hakutiedotetta
 • hankesuunnitelma on taloudellisesti realistinen ja talousarvio laadittu annettuja ohjeita noudattaen

Arviointikriteerit:              

 • hanke vastaa hakutiedotteessa esitettyihin tavoitteisiin
 • hakijayhteisön osaaminen ja kokemus hanketoiminnasta
 • tuotosten soveltuminen avoimeen jakamiseen (esimerkiksi uudet käytännöt)
 • hankkeen organisointi ja toteutus
 • hankkeen toiminnan vaikuttavuus

Päätökset tehdään joulukuussa 2021, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.