Statsunderstöd

Främjande av fredsarbete och global fostran

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Personalutbildning Jämlikhet och delaktighet
Status
Avgjord
Ansökningstid
21.10.2021 – 22.11.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
300 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072
Undervisningsrådet Christine Söderek, tfn 029 533 1805

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi.

Urvalsgrunder

Projektet motsvarar målen som anges i ansökningsmeddelandet
Den sökande organisationens kompetens och erfarenhet av projektverksamhet
Projektets produkter och resultat kan spridas öppet
Organiseringen och genomförandet av projektet
Projektverksamhetens effekter

Syftet med fredsarbete och global fostran är att hjälpa människor att förstå de olika realiteterna i världen och väcka viljan hos dem att skapa en mer rättvis och jämlik värld som respekterar de mänskliga rättigheterna. Målet är att främja diskussion och förståelse mellan olika kulturer. Global fostran skapar för sin del förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling i enlighet med FN:s utvecklingsmål.

Ett av målen för FN:s program Agenda 2030 är att alla elever och studerande genom utbildningen ska utveckla sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, till exempel inom följande delområden: en hållbar livsstil, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen, främjandet av fred och icke-våld, världsmedborgarskap och kulturell mångfald.

UNESCO har utarbetat programmet Global Citizenship Education (GCED) som ger underlag för hur man kan göra det möjligt för elever och studerande i alla åldrar att fungera aktivt och inkludera alla i arbetet med att bygga upp ett fredligt och tryggt samhälle, såväl lokalt som globalt.

Med statsunderstödet finansieras utvecklingsverksamhet som behandlar frågor i anslutning till fredsarbete och global fostran. Tyngdpunkterna för ansökan är teman som berör mångfald, fred och de mänskliga rättigheterna, till exempel:

 • frågor som påverkar samhället på lokal, nationell och global nivå; till exempel flyktingskap, människohandel och våldsbejakande extremism
 • olikhet och respekt för mångfald; till exempel ursprungsbefolkningar, förebyggande av rasism
 • etiskt ansvarsfull verksamhet; till exempel ansvarsfull handel, social rättvisa och humanitär verksamhet.

Med statsunderstödet finansieras projekt som riktar sig till skolor och läroanstalter och som engagerar och involverar elever och studerande i verksamhet som främjar fredsarbete och global fostran. Projekten kan också vara fortbildningsprojekt som strävar efter att utveckla lärarnas kunnande inom dessa områden. Projekten kan rikta sig till ett eller flera utbildningsstadier.

Rättsgrund och andra styrdokument

 • Statsunderstödslagen 688/2001
 • Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009 och förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1766/2009
 • Statsbudgeten för 2021

Projekten ska i sin kommunikation ange att verksamheten stöds av Utbildningsstyrelsen. Logotyperna som behövs i kommunikationen finns på ämbetsverkets webbplats.

Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser, medborgarorganisationer, universitet och yrkeshögskolor. Av de sökande organisationerna förutsätts kunnande om och erfarenhet av projektverksamhet inom pedagogik eller undervisningssektorn.

Statsunderstöden beviljas av anslaget för 2021 till ett totalt belopp av högst 300 000 euro. Användningstiden för understödet börjar dagen efter datumet på beslutet och slutar 31.7.2023.

Statsunderstöd beviljas för högst 95 % av projektets totala kostnader, vilket innebär en självfinansieringsandel på minst 5 % för projektet.

Ansökningstiden börjar 21.10.2021 och slutar 22.11.2021 klockan 16.15.

Ansökan ska vara sparad i det digitala ansökningssystemet senast den dag då ansökningstiden går ut kl. 16.15, då ansökningsblanketten stängs. Försenade ansökningar behandlas inte.

Den sökande ska på ansökningsblanketten ange e-postadresserna för de personer som har namnteckningsrätt och för kontaktpersonen samt den sökandes officiella e-postadress. Till dessa adresser skickas en länk om att ansökan lämnats in för behandling samt beslutet i elektronisk form. Ansökan undertecknas inte.

I samprojekt lämnar en av de sökande organisationerna (projektets kontaktperson) in en enda, gemensam ansökan. Av ansökan ska framgå varje enskild aktörs roll vid planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet. Det är önskvärt att aktörerna i projekten bildar mångsidiga nätverk. Det är också möjligt att inom nätverken samarbeta med aktörer inom olika utbildningsområden och organisationer.

Det rekommenderas att ett intentionsavtal om samarbetet upprättas mellan projektparterna redan i ansökningsskedet. Efter ett positivt understödsbeslut ska kontaktpersonen ingå samarbetsavtal med projektpartnerna. Vid uppgörandet av samarbetsavtalet ska Utbildningsstyrelsens anvisningar för uppgörande av samarbetsavtal följas. Anvisningarna ingår i Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

För ett positivt understödsbeslut krävs att

 • sökanden är behörig att söka understöd
 • sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade statsunderstöd
 • projektets mål och innehåll motsvarar ansökningsmeddelandet
 • projektplanen är ekonomiskt realistisk och budgeten har gjorts upp enligt anvisningarna.

Bedömningskriterier              

 • projektet motsvarar målen som anges i ansökningsmeddelandet
 • den sökande organisationens kompetens och erfarenhet av projektverksamhet
 • projektets produkter och resultat kan spridas öppet (till exempel nya verksamhetsmodeller)
 • organiseringen och genomförandet av projektet
 • projektverksamhetens effekter.

Besluten om finansiering fattas i december 2021 då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.