Valtionavustus

Transatlantic Classroom Program 2023

Lukiokoulutus Kansainvälistyminen
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
2.10.2023 – 13.11.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
140 000 €
Lisätietoa antavat
Vastaava asiantuntija Nina Eskola, etunimi.sukunimi(at)oph.fi
Projektikoordinaattori Laura Soili, etunimi.sukunimi(at)oph.fi

Transatlanttista yhteistyötä vahvistetaan lukioille suunnatussa ohjelmassa. Vaihto-ohjelma tukee Suomen ja Yhdysvaltojen lukioiden välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta sekä opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen osa-alueita.

Opetushallitus ja Suomen Yhdysvaltain suurlähetystö rahoittavat lukioille suunnattua vaihto-ohjelmaa, jonka tavoitteena on:

1)    edistää opiskelijoiden ja opettajien kansainvälisyysvalmiuksien ja kielitaidon kehittymistä, 
2)    edistää valitun teeman kautta yhteisöjen kansainvälistä ymmärrystä monimutkaisista, globaaleista kysymyksistä, 
3)    kehittää opetusta ja kouluyhteisöä sekä
4)    lisätä maiden välistä keskinäistä ymmärrystä ja tuoda ensi käden tietoa Yhdysvalloista ja Suomesta.

Kansainvälistymisen vahvistaminen on ohjelman pääpainotus. Ohjelman avulla kehitetään taitoja, joita tarvitaan yhä monimutkaisemmassa keskinäisriippuvuuksien maailmassa. Opetushallituksen ja Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön yhteinen tavoite on lisätä transatlanttista yhteistyötä koulujen välillä. Erityisesti halutaan osallistaa nuoria.
Ohjelma tukee erityisesti opiskelijoiden mutta myös kouluyhteisön, eli opettajien, rehtoreiden ja muun henkilöstön vaihtoja. Ohjelmassa yhteistyö voi olla sekä liikkuvuutta maiden välillä ja virtuaalista yhteistyötä. Toiminnan tulee kytkeytyä koulun ja kunnan kehittämissuunnitelmiin.

 Teemat voivat olla esimerkiksi:
-    aktiivinen kansalaisuus
-    kestävän kehityksen tavoitteet
-    monikulttuurinen koulu 
-    kouluviihtyvyyden lisääminen panostamalla erilaisuuden ymmärtämiseen ja tasavertaisuuteen 
-    laaja-alaisen osaamisen osa-alueet lukion opetussuunnitelman perusteissa (hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys- ja ympäristöosaaminen, globaali- ja kulttuuriosaaminen)
Hakijat voivat itse valita heitä kiinnostavimman ja tarkoituksenmukaisimman yhteisen kehittämisteeman.

Ohjelma on tarkoitettu suomalaisille ja yhdysvaltalaisille lukioille: opiskelijoille ja koulun henkilökunnalle. Osallistujat työskentelevät valitun teeman parissa ja kehittävät koulun toimintaa yhteistyössä. 

Ohjelman rahoitetuissa hankkeissa toiminta voi olla esimerkiksi opiskelijoiden yhteistä työskentelyä, lyhyitä liikkuvuusjaksoja, henkilöstön opetusjaksoja ja työn varjostusta kohdemaassa. Toiveena on, että koulut tekevät myös virtuaalista yhteistyötä.

Hakijan ja hankkeessa mukana olevien lukioiden tulee ilmoittaa valittu/valitut yhteistyökoulu(t) Yhdysvalloissa hakemuksessa. Osallistuvat lukiot huolehtivat itse hankkeen matka- ja muista järjestelyistä. 
Toivomme myös hakemuksia uusilta toimijoilta, jotka eivät aikaisemmin ole vastaanottaneet valtionavustusta kansainvälisyyden kehittämiseen.
 

Tukea voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana. Yhteistyökouluja voi olla useampi samasta kunnasta Suomessa.

Kunta voi jättää useamman hakemuksen, jos kiinnostuneita lukioita on enemmän kuin yksi.

Ohjelman toisena vuotena kokonaismääräraha on 140 000 €.

Hankkeen rahoituskausi: 1.1.2024-30.6.2025

Hakuaika käynnistyy 2.10.2023 ja päättyy 13.11.2023. 
•    Hakijan ja hankkeessa mukana olevien lukioiden tulee ilmoittaa valittu/valitut yhteistyökoulu(t) Yhdysvalloissa hakemuksessa. Osallistuvat lukiot huolehtivat itse hankkeen matka- ja muista järjestelyistä. 
•    Hankkeen kesto sisältäen virtuaalisen yhteistyöosuuden on korkeintaan 1,5 vuotta. 
•    Hankekohtainen tuki on korkeintaan 20 000 €.
•    Tuki kehittämis- ja virtuaaliyhteistyön toteuttamiseen on 1000 € per osallistuva koulu (sekä suomalainen/set että yhdysvaltalainen partnerikoulu)

•    7–14 päivää (mukaan lukien matkustuspäivät). Pidemmät jaksot ovat mahdollisia, mutta tuki myönnetään 14 päivän maksimin mukaan.
•    Oleskelutuki on 100 €/päivä ja matkustuskorvaus edullisimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan 
•    Opiskelijoille maksettava tuki 14 päivää kestävälle vaihtojaksolle on korkeintaan 1 700 €. Suosittelemme perhemajoitusta opiskelijoille. 
•    Opettajille maksettava tuki 14 päivää kestävälle vaihtojaksolle on korkeintaan 3 000 € sisältäen matkan ja oleskelutuen. 
•    Suomalaiset opiskelijat ovat etusijalla tuen saajina
•    Tukea voi käyttää myös samoin periaattein yhdysvaltalaisen opettajan, koulutusalan asiantuntijan tai opiskelijan vaihtojaksoon Suomessa.

•    hankesuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus
•    suomalaisten ja yhdysvaltalaisten vastavuoroiset hankeideat
•    opiskelijoiden osallistaminen   
•    toiminnalla tavoiteltu muutos tai parannus  
•    hankkeen kustannusarvion ja aikataulun realistisuus 
•    toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi   
•    kahden samantasoisen hakemuksen kohdalla uusi hakija on etusijalla

Opetushallitus kerää hakemuksen osiolla Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030 tietoa hankkeiden yhteyksistä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävän kehitykset tavoitteet eivät ole osana arviointikriteereitä, joten tässä osiossa kerätyt tiedot eivät vaikuta arviointiin.

Ohjelman sivustolle (OPH.FI) ja tälle sivulle lisätään lista hyväksytyistä hankkeista.

Avustuspäätökset on julkaistu 11.12.2023.

Opetushallitus on arvioinut hakemukset ja lähettänyt avustuspäätökset sähköpostitse kaikille hakijoille.

Hakemuksia saapui kaikkiaan 16 kappaletta. Haetun avustuksen määrä oli n. 304 000 euroa. Avustus myönnettiin 8 hankkeelle, yhteensä 140 000 euroa.