Statsunderstöd

Transatlantic Classroom Program 2023

Gymnasieutbildning Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
2.10.2023 – 13.11.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
140 000 €
Mer information
Ledande sakkunnig Nina Eskola, fornamn.efternamn(at)oph.fi
Projektkoordinator Laura Soili, fornamn.efternamn(at)oph.fi

Det transatlantiska samarbetet förstärks i programmet riktat till gymnasier. 
Utbytesprogrammet främjar samarbete mellan gymnasier i Finland och USA, mobilitet samt delområdena inom mångsidig kompetens i grunderna för gymnasiets läroplan.

Utbildningsstyrelsen och USA:s ambassad i Finland finansierar ett utbytesprogram för gymnasier i syfte att:

1)    främja studerandes och lärares internationaliseringsfärdigheter och språkfärdigheter, 
2)    främja internationell förståelse av komplicerade globala frågor inom samfunden genom ett valt tema, 
3)    utveckla undervisningen och skolsamarbetet samt
4)    öka den inbördes förståelsen mellan länderna och bidra med förstahandskunskap om USA och Finland.

Huvudfokus inom programmet ligger vid stärkt internationalisering. Med hjälp av programmet utvecklas nödvändiga färdigheter i en värld med alltmer komplicerade inbördes beroendeförhållanden. Det gemensamma målet för Utbildningsstyrelsen och USA:s ambassad i Finland är att öka det transatlantiska samarbetet mellan skolor i de båda länderna. I synnerhet önskar man delaktiggöra unga.

Programmet erbjuder stöd i synnerhet för studentutbyte, men även för hela skolgemenskapen, det vill säga utbyte för lärare, rektorer och övrig personal. Samarbetet inom programmet kan utgöras av såväl mobilitet mellan länderna som virtuellt samarbete. Verksamheten ska ha en koppling till skolans och kommunens utvecklingsplaner. 

Teman kan vara till exempel:
-    aktivt medborgarskap
-    mål för hållbar utveckling
-    mångkulturell skola 
-    ökad trivsel i skolan genom satsningar på likabehandling och förståelse av olikhet 
-    delområdena inom mångsidig kompetens i grunderna för gymnasiets läroplan (kompetens för välbefinnande, kommunikativ kompetens, tvärvetenskaplig och kreativ kompetens, samhällelig kompetens, etisk kompetens och miljökompetens, global och kulturell kompetens)
De sökande kan själva välja det gemensamma utvecklingstema som känns mest intressant och ändamålsenligt.

Programmet är avsett för studerande och personal vid finländska och amerikanska gymnasier. Deltagarna arbetar med ett valt tema och utvecklar skolans verksamhet tillsammans. 
Verksamheten inom projekten som finansieras av programmet kan till exempel vara samarbete mellan studerande och korta mobilitetsperioder samt undervisningsperioder och job shadowing-perioder för skolpersonalen i mållandet. Det är även önskvärt att skolorna samarbetar virtuellt.

Sökanden och gymnasierna som deltar i projektet ska i sin ansökan uppge den valda samarbetsskolan eller de valda samarbetsskolorna i USA. De deltagande gymnasierna svarar själva för researrangemangen och de övriga arrangemangen inom projektet. 

Vi önskar även ansökningar av nya aktörer, som inte tidigare har mottagit statsunderstöd för utveckling av internationalisering. 

Stödet beviljas kommuner, samkommuner eller privata samfund med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna gymnasieutbildning eller att driva en läroanstalt. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.

Det kan finnas flera samarbetsskolor från samma kommun i Finland. En kommun kan lämna in flera ansökningar, ifall många gymnasier är intresserade.


 

Det totala anslaget är 140 000 € för det andra programåret.

Projektets finansieringsperiod: 1.1.2024–30.6.2025
 

Ansökningstiden börjar 2.10.2023 och slutar 13.11.2023. 
•    Sökanden och gymnasierna som deltar i projektet ska i sin ansökan uppge den valda samarbetsskolan eller de valda samarbetsskolorna i USA. De deltagande gymnasierna svarar själva för researrangemangen och de övriga arrangemangen inom projektet. 
•    Projekts längd, innefattande det virtuella samarbetet, är högst 1,5 år. 
•    Stödet per projekt är högst 20 000 €.
•    Stödet för genomförande av utvecklingssamarbetet och det virtuella samarbetet är 1 000 € per deltagande skola i Finland och USA. 
 

7–14 dagar (innefattande resedagar). Längre perioder är möjliga, men stödet beviljas för högst 14 dagar.
•    Uppehållsbidraget är 100 €/dag och reseersättning enligt det mest förmånliga tillgängliga sättet att resa. 
•    Stödet som betalas till studerande för en utbytesperiod på 14 dagar är högst 1 700 €. Vi rekommenderar inkvartering i familj för studerande. 
•    Stödet som betalas till lärare för en utbytesperiod på 14 dagar är högst 3 000 € innefattande resa och uppehållsbidrag. 
•    Finländska studerande prioriteras vid beviljandet av stöd.
•    Stödet kan även utgående från samma principer användas för en utbytesperiod i Finland för en amerikansk lärare, sakkunnig inom utbildningssektorn eller studerande.
 

•    projektplanens tydlighet och genomförbarhet
•    ömsesidiga finländska och amerikanska projektidéer
•    delaktiggörande av studerande   
•    ändringen eller förbättringen som eftersträvas med verksamheten  
•    hur realistiska projektets kostnadskalkyl och tidsplan är 
•    åtgärder för att sprida resultaten och produkterna   
•    i situationer då två ansökningar är lika värda prioriteras den nya ansökaren

Utbildningsstyrelsen samlar i ansökningsblankettens punkt Globala handlingsprogrammet Agenda2030 för hållbar utveckling uppgifter om projektens anknytningar till målen för hållbar utveckling. Målen för hållbar utveckling är inte en del av bedömningskriterierna, d.v.s. de samlade uppgifterna påverkar inte bedömningen. 

På programmets webbplats (OPH.FI) och denna sida publiceras en lista över godkända projekt. 

Stödbesluten har publicerats den 11.12.2023.

Utbildningsstyrelsen har utvärderat ansökningarna och skickat besluten om statsunderstöd till alla ansökare per e-post. 

Allt som allt emottogs 16 ansökningar. Det ansökta beloppet var ca 304 000 euro. Statsunderstöd beviljades till 8 projekt, totalt 140 000 euro.