Valtionavustus

Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä

Esiopetus Perusopetus Varhaiskasvatus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
21.12.2021 – 10.2.2022 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
1 200 000 €
Lisätietoa antavat
Erityisasiantuntija Merja Mannerkoski, puh. 029 533 1124
Opetusneuvos Pirjo Koivula, puh. 029 533 1101
Opetusneuvos Maj-Len Engelholm, puh. 029 533 1601 (ruotsiksi)
(sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi)

Vaativan erityisen tuen kehittämistyön, VIP-verkoston, ensimmäinen toimikausi oli kolmivuotinen (2018–2020). Yksi Oikeus oppia –kehittämisohjelman erityinen painopistealue hallitusohjelman mukaisesti on VIP-verkoston vakiinnuttaminen osana kehittämisohjelmaa ja verkoston moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen lähikouluissa ja –päiväkodeissa. Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti VIP-verkosto vakiinnutetaan vuosina 2021–2022. VIP-verkosto toimii kansallisella tasolla ja alueellisesti viidellä yhteistoiminta-alueella sekä kehittäen eri teemoihin liittyvää monialaista tukea. Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa oppimisympäristöissä -valtionavustus on osa Oikeus oppia -ohjelmaa ja VIP-verkoston vakiinnuttamistoimia.

Avustuksen tarkoituksena on varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen vaativan erityisen tuen sekä ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen ja vakiinnuttaminen alueellisesti ja paikallisesti inklusiivisissa oppimisympäristöissä.

Rahoitettavat hankkeet keskittyvät seuraaviin kehittämistyön keskeisiin tavoitteisiin:

 • Inkluusion kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa: Tavoitteena on inkluusion toteutukseen liittyvien opetuksen ja monialaisen yhteistyön rakenteiden ja toimintamallien kehittäminen ja toimeenpaneminen
 • Monialaisen yhteistyön kehittäminen: Tavoitteena on uusien yhteistyön rakenteiden luominen monialaisten toimijoiden kesken. Tämä tapahtuu luomalla konkreettisia toimintamalleja sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden välille alueellisella tasolla.
 • Toimintakulttuurin muutokset: Tavoitteena on toimijoiden sitouttaminen yhdessä tekemisen kulttuuriin sekä tasavertaisen yhteistyön tekemiseen ja luottamuksen rakentamiseen. Edistetään hyvien käytäntöjen, työvälineiden ja innovaatioiden jakamista. Huolehditaan tuen yhtenäisestä jatkumosta varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen.
 • Osaamisen vahvistaminen: Opetuksen järjestäjät ja koulut kehittävät ennalta ehkäisevää toimintakulttuuria ja varhaista tukea sekä vaativan erityisen tuen toimintatapojaan tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa siten, että opetus toteutuu lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Hankkeessa kehitetään pedagogista johtajuutta sekä opettajien osaamista oppilaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustaidoissa sekä yksittäisten oppilaiden että oppilasryhmän kanssa toimiessa.

Hankkeiden painopisteet voivat vaihdella alueellisen tarpeen mukaisesti, mutta kaikkien edellä mainittujen keskeisten tavoitteiden tulee sisältyä kehittämistoimintaan. Toiminnan tulee niveltyä VIP-verkoston työhön. Lisäksi sitä hyödyttää, että se liittyy muihin opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen hankkeisiin, joiden tavoitteet ovat yhteneväiset tai joilla on yhdyspintaa edellä mainittujen neljän tavoitteen kanssa. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään malleja, toimintatapoja ja ratkaisuja, jotka ovat sekä levitettävissä että hyödyksi muille opetuksen järjestäjille.

Myöntöharkinnassa otetaan huomioon hankkeen alueellinen kattavuus sekä opetuksen järjestäjien koko ja lähtötilanne. Harkinnassa huomioidaan lisäksi myös alueella toimivien yliopistojen harjoittelukoulujen sekä yksityisten opetuksen järjestäjien mukana oleminen yhteisessä kehittämistyössä.  Harkinnassa arvioidaan myös hankkeen laajuutta ja yhteistyötahojen monialaisuutta sekä hakuvaiheessa tehtyä ja toteutusvaiheeseen suunniteltua yhteistyötä VIP-verkoston alueryhmän kanssa. Hankkeiden tulee kuvata hakemuksessa, miten kehitettävien toimintamallien elinkaari turvataan hankekauden päättymisen jälkeen. Avustusta ei voida kohdentaa laitehankintoihin.

Avustusta voidaan käyttää inkluusion ja vaativan erityisen tuen sekä ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittämistoimintaa ohjaavan ja suunnittelevan henkilön, koordinaattorin, palkkakuluihin.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä kunnille ja kuntayhtymille, jotka järjestävät varhaiskasvatusta. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Kehittämistoimintaan kohdennettua valtionavustusta tulee hakea useamman opetuksen järjestäjän muodostamalle kehittämisverkostolle, jossa yksi opetuksen järjestäjä toimii päähakijayhteisönä vastaten hakemuksen laatimisesta sekä hankkeen hallinnoinnista.  Hakemuksessa tulee kuvata kehittämisverkosto sekä opetuksen järjestäjien kesken yhteisesti sovittu suunnitelma alueellisesta kehittämisestä. Yhteishankkeessa päähakijayhteisö vastaa hakemuksesta, hankkeen hallinnoinnista, toimeenpanosta, taloudesta ja selvitysten laatimisesta kokonaisuudessaan. Yhteistyökumppanit nimetään erikseen hakulomakkeella. Yhteishankkeiden yhteistyökumppanien tulee olla hakukelpoisia ja niitä koskevat samat ehdot ja velvollisuudet kuin hakijaorganisaatiota. Yhteistyökumppanit laativat yhteistyösopimuksen päähakijan kanssa. Ohjeet yhteistyösopimuksen laatimiseksi löytyvät yleisohjeesta.

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yhteiseen toimintaan haetaan avustusta yhdellä hakemuksella, jossa kuvataan toiminta yli nivelvaiheiden.  Varhaiskasvatuksesta yläkouluun ulottuva suunnitelma ja mahdollisimman laaja, esimerkiksi koko maakunnan kattava, kehittämisverkosto on eduksi monialaisessa kehittämistyössä. 

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä momentin 4.20.29.10.20.6 määrärahasta valtionavustusta enintään 1,2 miljoonaa euroa vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittämiseen inklusiivisissa oppimisympäristöissä. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen.

Käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2023.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 10.2.2022 klo 16.15.

Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle. https://www.oph.fi/fi/yleisia-ohjeita-valtionavustusten-hakijoille-ja-kayttajille

Lisätietoja ja neuvontaa antavat henkilöt yhteystietoineen kuvataan Opetushallituksen verkkosivujen rahoitushakusivulla.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:
 

 • suunniteltu kehittämistoiminta vastaa hakutiedotteen tavoitteita
 • toiminnassa luodaan tai jatkokehitetään rakenteita, käytäntöjä tai ratkaisuja, jotka edistävät hakutiedotteessa kuvattujen tavoitteiden saavuttamista
 • hakemuksessa kuvatut hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja vaikutukset
 • hankkeen toteutuminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä
 • kehittämistoiminnan jatkumo varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetuksen toimijoihin
 • hankkeen sisällöllinen laajuus ja monialaisuus
 • hankkeen alueellinen laajuus ja kattavuus
 • hanketoiminnan oppilaskeskeisyys ja oppilaiden osallistaminen
 • mahdollisuus hankkeen tulosten ja tuotosten kansalliseen hyödyntämiseen
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus

Kehittämisen tulee olla valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaista ja tutkimusperustaista. Hankkeisiin voidaan liittää opinnäytetöitä tai muuta tieteellistä tutkimusta. Kehittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Päätökset pyritään tekemään maaliskuun 2022 aikana, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

 

Avustuspäätökset julkaistu 29.3.2022:

Opetushallitus on arvioinut hankkeet ja lähettänyt kaikille hakijoille avustuspäätöksen sähköpostitse.

Hakemuksia saapui kaikkiaan 29 kpl. Haetun avustuksen määrä oli noin 3 miljoonaa euroa. Avustus myönnettiin 16 hankkeelle, yhteensä 1,15 miljoonaa euroa.

Liite