Statsunderstöd

Utveckling av krävande särskilt stöd, förebyggande verksamhetsmodeller och tidigt stöd i inkluderande verksamhetsmiljöer

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik
Status
Avgjord
Ansökningstid
21.12.2021 – 10.2.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
1 200 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601
Specialsakkunnig Merja Mannerkoski, tfn 029 533 1124 (på finska)
Undervisningsrådet Pirjo Koivula, tfn 029 533 1101 (på finska)
(e-post i formen fornamn.efternamn@oph.fi)

Den första verksamhetsperioden inom VIP-nätverket för utveckling av krävande särskilt stöd pågick i tre års tid (2018–2020). En särskild tyngdpunkt inom utvecklingsprogrammet Utbildning för alla är i enlighet med regeringsprogrammet att etablera VIP-nätverket som en del av utvecklingsprogrammet och att utnyttja den sektorsövergripande kompetens som finns inom nätverket i närskolorna och daghemmen. Etableringen av VIP-nätverket genomförs i enlighet med regeringsprogrammets genomförandeplan under åren 2021–2022. VIP-nätverket driver verksamhet nationellt och på regional nivå på fem olika samarbetsområden. Nätverket utvecklar också det sektorsövergripande stödet med anknytning till olika teman. Statsunderstödet för att utveckla det krävande särskilda stödet, de förebyggande verksamhetsmodellerna och det tidiga stödet i inkluderade verksamhetsmiljöer är en del av programmet Utbildning för alla och åtgärderna för att etablera VIP-nätverket.

Syftet med understödet är att både regionalt och lokalt utveckla och etablera det krävande särskilda stödet, de förebyggande verksamhetsmodellerna och det tidiga stödet i inkluderande verksamhetsmiljöer inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Projekten som finansieras ska fokusera på följande centrala mål för utvecklingsarbetet:

 • Utveckla inklusionen i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen: Målet är att utveckla och verkställa strukturer och verksamhetsmodeller för undervisning och sektorsövergripande samarbete som anknyter till genomförandet av inklusion.
 • Utveckla det sektorsövergripande samarbetet: Målet är att skapa nya strukturer för samarbetet mellan sektorsövergripande aktörer. Det här genomförs genom att skapa konkreta gemensamma verksamhetsmodeller för de regionala aktörerna inom bildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn.
 • Förändringar i verksamhetskulturen: Målet är att aktörerna ska förbinda sig till en verksamhetskultur som präglas av en ”vi gör tillsammans-anda” samt att bygga upp ett jämlikt samarbete och förtroende. Verksamheten ska främja spridningen och utbytet av goda modeller, verktyg och innovationer. Verksamheten ska säkerställa att stödet bildar en enhetlig helhet som fortlöper från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
 • Stärka kompetensen: Utbildningsanordnarna och skolorna ska utveckla den förebyggande verksamhetskulturen och det tidiga stödet samt verksamhetssätten inom det krävande särskilda stödet i planeringen, genomförandet och utvärderingen av stödet, så att undervisningen genomförs i enlighet med lagstiftningen och läroplansgrunderna. Projektet ska utveckla det pedagogiska ledarskapet och lärarnas kompetens som gäller bemötandet av eleven och kommunikationsfärdigheterna samt samverkan med enskilda elever och elevgruppen.

Tyngdpunkterna för projekten kan variera enligt det regionala behovet, men alla ovannämnda centrala mål ska ingå i utvecklingsverksamheten. Verksamheten ska kopplas till VIP-nätverkets arbete. Det är också en fördel för verksamheten om den har koppling till andra projekt inom undervisningssektorn och social- och hälsovårdssektorn som har liknande mål eller som har kontaktyta till de fyra förutnämnda målen. Av projekten som finansieras förutsätts modeller, verksamhetssätt och lösningar som både kan spridas och användas av andra utbildningsanordnare.

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas projektets regionala omfattning och utbildningsanordnarnas storlek och utgångsläge. I bedömningen av ansökningarna fästs även uppmärksamhet vid om universitetens övningsskolor och privata utbildningsanordnare som finns på området medverkar i det gemensamma utvecklingsarbetet. Därtill beaktas projektets omfattning och samarbetet med sektorsövergripande aktörer. I bedömningen tas också fasta på den i ansökningsskedet utarbetade planen för hur man samarbetar med VIP-nätverkets regionala grupp i genomförandet av projektet. I ansökningarna ska den sökande beskriva hur man tryggar att verksamhetsmodellerna som utvecklas inom projektet fortsätter efter av projektet avslutats. Understödet kan inte riktas till anskaffning av apparatur. 

Understödet kan användas för lönekostnader för en person eller koordinator som leder och planerar verksamheten för att utveckla inkluderingen, det krävande särskilda stödet, de förebyggande verksamhetsmodellerna och det tidiga stödet.

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare som har antingen skyldighet eller tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.

Ansökan om statsunderstöd för utvecklingsverksamhet ska göras för ett utvecklingsnätverk bestående av flera utbildningsanordnare, där en utbildningsanordnare fungerar som huvudansvarig sökande och därmed ansvarar för uppgörandet av ansökan och för projektadministrationen. I ansökan ska den sökande beskriva en plan för den regionala utvecklingen som utvecklingsnätverket och utbildningsanordnarna gemensamt har kommit överens om. I samprojekt ansvarar den huvudansvariga sökande för ansökan i sin helhet, och för projektets administration, genomförande, ekonomi och redovisning. Samarbetspartnerna ska nämnas på ansökningsblanketten. Samarbetspartnerna i samprojekt ska vara behöriga att ansöka om statsunderstöd och de berörs av samma villkor och skyldigheter som den sökande organisationen. Samarbetspartnerna ska göra upp ett samarbetsavtal tillsammans med den
huvudansvariga sökande. Instruktioner för hur man gör upp ett samarbetsavtal finns i de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd.

Understöd för verksamhet som är gemensam för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska sökas med en enda ansökan, där den sökande beskriver verksamheten som sträcker sig över övergångsskedena. I utvecklingsarbetet är det till fördel att man har en plan som omfattar allt från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningens högre årskursers samt att ett utvecklingsnätverk som är så omfattande som möjligt, till exempel landskapsomfattande.

Av anslaget under moment 4.20.29.10.20.6 i statsbudgeten 2021 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av högst 1,2 miljoner euro för att utveckla det krävande särskilda stödet, de förebyggande verksamhetsmodellerna och det tidiga stödet i inkluderande lärmiljöer. Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 10 procent.

Understödet får inte användas till att finansiera understödsmottagarens basverksamhet.

Användningstiden börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.12.2023.

ökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden avslutas 10.2.2022 klockan 16.15.

Den sökande ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd som finns på adressen: https://www.oph.fi/sv/tjanster/finansiering-och-understod/statsunderstod-och-finansiering-internationalisering.  

Personerna som ger ytterligare information om ansökan samt deras kontaktuppgifter finns i början av finansieringssidan på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • den planerade utvecklingsverksamheten motsvarar målen i ansökningsmeddelandet
 • inom verksamheten skapas eller vidareutvecklas strukturer, verksamhetssätt eller lösningar som främjar förverkligandet av målen som beskrivs i ansökningsmeddelandet
 • de konkreta resultaten och effekterna som eftersträvas med projektet och som beskrivs i ansökan
 • hur projektet genomförs i inkluderande verksamhetsmiljöer 
 • utvecklingsverksamhetens kontinuitet från småbarnspedagogiken till aktörerna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
 • hur omfattande och sektorsövergripande projektets innehåll är
 • projektets regionala omfattning och täckning 
 • hur elevcentrerat projektet är och hur eleverna involveras
 • möjligheten att på nationell nivå använda projektets resultat och produkter
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är.

Utvecklingen ska följa de nationella läroplansgrunderna och vara forskningsbaserad. Projekten kan även kopplas till examensarbeten eller annan vetenskaplig forskning. Det är önskvärt att utvecklingsverksamheten i mån av möjlighet genomförs på både finska och svenska.  

Målet är att besluten om finansiering kan fattas i mars 2022 då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.

 

Finansieringsbeslut publicerat 29.3 2022:

Utbildningsstyrelsen har bedömt de inkomna ansökningarna och meddelat alla sökande om finansieringsbeslutet per e-post. 

Sammanlagt inkom 29 ansökningar. Det ansökta beloppet uppgick till cirka 3 miljoner euro. Statsunderstöd beviljades 16 projekt på sammanlagt 1,15 miljoner euro. 

Bilaga