Valtionavustus

Valmistelevat vierailut ERASMUS + yleissivistävälle koulutukselle 2023: lukiokoulutus

Lukiokoulutus Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
16.8.2023 – 10.10.2023 klo 23:59
Hakulomake
Määräraha
8 964 €
Lisätietoa antavat
Vastaava asiantuntija Tytti Voutilainen, puh. 0295 331 778
Projektikoordinaattori Laura Soili, puh. 0295 331 512
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Säädösperusta
Valtion vuoden 2023 talousarvio, momentti 29.20.35.03
Lukiolaki 10.8.2018/714 
Valtionavustuslaki 27.7.2001/688

Avustuksen tavoitteena on tukea lukioita kansainvälisen toiminnan kehittämisessä ja laadukkaan Erasmus+ -hakemuksen jättämisessä. Avustus käytetään valmistelevasta vierailusta aiheutuvien matka- ja ylläpitokustannusten kattamiseen. Tavoitteena on, että valmistelevan vierailun lopputuloksena syntyy mahdollisimman valmis versio Erasmus+ -hakemuksesta tai -hakemuksista (pienimuotoiset kumppanuushankkeet (KA210-SCH), kumppanuushankkeet (KA220-SCH), lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet (KA122-SCH) ja/tai Erasmus+ akkreditointi (KA120-SCH)), joka tai jotka jätetään vuoden 2024 hakukierroksilla.

Lisätietoja Erasmus+ -hanketyypeistä yleissivistävälle koulutukselle löydät verkkosivuiltamme: 
https://oph.fi/erasmusyleissivistavalle

Valmistelevan vierailun aikana tavataan tulevia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa suunnitellaan yhteistyötä (mm. työsuunnitelma, koulujen roolit ja tehtävät, yhteydenpitotapa, käytettävät kielet, hankkeeseen liittyvät työpaketit, vaihdot tai muu liikkuvuus) sekä työstetään yhteistä hakemusta ja/tai suunnitellaan yhteistä, pidemmän aikavälin liikkuvuustoimintaa akkreditoinnin piirissä. Vierailu tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua yhteistyökumppanin kouluun (tilat, tekninen varustelu jne.), kumppanien koulutusjärjestelmiin ja kulttuuriin. Tehokkain vierailu on sellainen, jossa kaikki hankkeen partnerit tapaavat toisensa. 

Valmistelevien vierailujen avustusta voivat hakea Erasmus+ hanketta suunnittelevat lukiot (ei koske valtion oppilaitoksia). Valmistelevan vierailun tuki myönnetään aina organisaatiolle, ei yksityishenkilölle. Valmistelevalle vierailulle osallistuminen on työmatka. 

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2023 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta 8964,18 euroa lukioille. Avustus on käytettävissä päätöksen päiväyksestä 31.12.2024 asti. 

Valmistelevan vierailuun avustusta voi hakea matka- ja oleskelukuluihin. Omarahoitusosuutta ei haussa vaadita.

Matkaan myönnettävä avustus määräytyy matkan pituuden mukaan. Matkan pituus lasketaan omalta koululta vierailukohteeseen (yksi suunta) käyttämällä Erasmus+ -ohjelman välimatkalaskinta:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 

10

-

99

=

20

100

-

499

=

180

500

-

999

=

270

1000

-

1499

=

300

1500

-

1999

=

360

2000

-

2499

=

420

2500

-

2999

=

480

3000

-

3499

=

540

3500

-

3999

=

600

4000

-

7999

=

820

8000

-

 

=

1100


Oleskelukuluja korvataan: 120 euroa/päivä, korkeintaan 5 päivältä (sisältää matkapäivät). 
Oleskelutuki myönnetään hakemuksessa ilmoitettujen päivien mukaan. Tuki tarkastetaan loppuselvityksen yhteydessä osallistumistodistuksesta. Jos vierailu lyhenee myönnetystä, laskutetaan aiheeton oleskelutuki organisaatiolta. 

Valmistelevan vierailun loppuselvitys toimitetaan sähköisesti, linkki loppuselvitykseen on päätöksen yhteydessä. Selvitys tulee toimittaa kahden viikon kuluessa valmistelevan vierailun päättymisestä. Selvitykseen pitää liittää vierailun vastaanottaneen organisaation allekirjoittama osallistumistodistus. Kuitteja oleskelu- tai matkakustannuksia ei liitetä loppuselvitykseen.  Mikäli loppuselvitystä ei toimiteta määräajassa, laskutetaan myönnetty avustus edunsaajalta kokonaisuudessaan. Matkadokumentit on säilytettävä mahdollista Opetushallituksen tarkastusta varten. Loppuselvityksen yhteydessä voidaan pyytää avustuksen saajilta matkadokumentit kuittitarkastusta varten. Opetushallitus ei vaadi oleskelukuluista tositteita, mutta kunta voi vaatia ne omaan kirjanpitoonsa. 

Hakuaika alkaa 16.8.2022 ja päättyy 10.10.2023. Hakemus tulee olla tallennettuna Opetushallituksen sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun päättymispäivänä klo 23:59, jolloin hakulomake sulkeutuu. Tukea ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuksessa ilmoitetaan hakijan oman sähköpostiosoitteen lisäksi hakijaorganisaation ja laillisen edustajan sähköpostiosoitteet. Lomakkeella ovat pakollisena tietona myös Y-tunnus sekä organisaation tilinumero. Hakuprosessi kokonaisuudessaan hakemisesta, päätökseen ja loppuraportointiin on sähköinen. Tästä syystä on tärkeää, että hakulomakkeella annetut sähköpostiosoitteet on kirjoitettu oikein. Hakemukseen on liitettävä valmistelevan vierailun ohjelmaluonnos.
    
Hakulomake: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/463/?lang=fi 

Valmistelevien vierailujen hakemukset arvioidaan seuraavin kriteerein: 

1.    Suunniteltavan hankkeen sisältö ja sen tarkoituksenmukaisuus (enintään 4 pistettä)

  • Suunniteltavan hankkeen tavoitteet ja merkitys lukiolle käyvät selvästi ilmi hakulomakkeesta (kuvaa selkeästi millaista toimintaa aiotte hakea)
  • Suunniteltu hanke sopii haettavaksi Erasmus+ -ohjelmasta
  • Valmistelevan vierailun tarve on perusteltu ja se on selkeä ja realistinen

2.    Toteutus (enintään 4 pistettä)

  • Vierailun sekä suunniteltavan hankkeen toteutus on realistinen ja voi johtaa hankehakemukseen
  • Hankesuunnitteluun osallistuu monipuolisesti eri ryhmiä hakijaorganisaatioista
  • Vierailulle osallistuu myös muita hankkeeseen osallistuvia organisaatiota

Saadakseen avustusta on hakemuksesta saatava yhteensä vähintään 4 pistettä.
Osallistujia valittaessa etusijalla ovat ne hakijat, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet Erasmus+ –hankkeisiin.  Avustus myönnetään pääsääntöisesti yhdelle henkilölle per hakeva lukio. Tuen myöntämistä kahdelle henkilölle voidaan perustellusta syystä harkita, mikäli esim. rehtori, johtaja tai muu avainhenkilö osallistuu vierailuun.

Valmistelevien vierailujen haku ja päätös tehdään sähköisesti. Myönnetystä avustuksesta ei tehdä erillistä sopimusta vaan Opetushallitus ilmoittaa yksipuolisesti päätöksestä sähköpostitse. Opetushallitus ilmoittaa päätöksistä kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.  Älä osta matkalippuja ennen kuin olet saanut ilmoituksen päätöksestä. 

Avustus maksetaan kokonaissummana, joka perustuu matkan pituuteen sekä vierailun kestoon. Avustus maksetaan edunsaajalle kokonaisuudessaan hakemuksella ilmoitetulle tilille.

Opetushallitus asetti 16.8.2023 haettavaksi tuen valmisteleviin vierailuihin, jolla katetaan Erasmus+ valmistelevasta vierailusta aiheutuvia matka- ja ylläpitokustannuksia.  Hakuaikaa jatkettiin haun aikana päättymään 10.10.2023 (alkuperäisessä hakukuulutuksessa määräajaksi ilmoitettiin 1.10.2023).  Hakemuksia vastaanotettiin 10.10.2023 mennessä yhteensä 6 kappaletta. Tukea haettiin yhteensä 8320 euroa.

Opetushallitus on myöntänyt tukea 6 hakemukselle yhteensä 8320 euroa.