Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2023: gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
16.8.2023 – 10.10.2023 kl 23:59
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
8 964 €
Mer information
Ledande sakkunnig Tytti Voutilainen, tel. 0295 331 778
Projektkoordinator Laura Soili, tel. 0295 331 512
epost: förnamn.tillnamn@oph.fi

Rättsgrund

Statsbudgeten för 2023, moment 29.20.35.03

Gymnasielagen 10.8.2018/714

Statsunderstödslagen 27.7.2001/688   

Syftet med understödet är att stödja gymnasieskolor i utvecklingen av internationella aktiviteter och lämna in en högklassig Erasmus+ projektansökan. Understödet används till att täcka rese- och uppehållaskostander som orsakas av förberedande besöket. Målet är att man under det förberedande besöket sammanställer en så färdig version som möjligt av en gemensam projektansökan till Erasmus+ ansökningsomgång 2024 (småskaliga partnerskap (KA210-SCH), samarbetspartnerskap (KA220-SCH), kortvarigt mobilitetsprojekt (KA122-SCH) och/eller Erasmus+ akkreditering (KA120-SCH)).

Ytterligare information om Erasmus + för allmänbildande utbildning finns på vår webbplats:

https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/erasmus/erasmus-allmanbildande-utbildning

Under besöket träffar man blivande samarbetspartner för att planera projektet (bl.a. arbetsplan, skolornas roller och uppgifter, kommunikationssätt, projektets språk, utbyten och annan mobilitet inom projektet) och sammanställa den gemensamma ansökan och / eller planera gemensamma, långsiktiga mobilitetsaktiviteter inom ramen för ackreditering. Besöket ger också möjlighet att bekanta sig med samarbetspartnerns skola (lokaler, teknisk utrustning osv.), partnernas utbildningssystem och kultur. Ett besök där projektets alla partner träffas är effektivast.

Understöd för förberedande besök kan sökas av gymnasier (gäller inte statliga läroinrättningar) som planerar ett Erasmus + projekt. Bidraget beviljas alltid till organisationen och förberedande besöket är en arbetsresa.  

Utbildningsstyrelsen utlyser statligt specialunderstöd från anslaget i statsbudgeten för 2023 till ett belopp av 8964,18 euro för gymnasieskolor. Understödet kan användas från och med datumet för finansieringsbeslutet fram till 31.12.2024.

För det förberedande besöket kan man ansöka om bidrag för resor och uppehälle. Ett självfinansieringsbidrag krävs inte i ansökan.

Resekostnader fastställs enligt resans längd. Resans längd beräknas från skolan till besöksplatsen (enkel riktning). Använd Erasmus+ programmets avståndskalkylator: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

0

-

99

=

20

100

-

499

=

180

500

-

999

=

270

1000

-

1499

=

300

1500

-

1999

=

360

2000

-

2499

=

420

2500

-

2999

=

480

3000

-

3499

=

540

3500

-

3999

=

600

4000

-

7999

=

820

8000

-

 

=

1100

 

Uppehållskostnader ersätts enligt följande: 120 euro/dag, högst 5 dagar (inklusive resdagar).  Understödet beviljas utgående från antalet dagar i ansökan. Stödet granskas efter att redovisningen lämnats in. Om besöket är kortare än beviljats, avdras organisationen de extra uppehållskostnaderna.

Även slutredovisningen över förbrukat understöd lämnas in elektroniskt, länken till slutrapporten bifogas i beslutet. Redovisningen lämnas in inom två veckor efter avslutat förberedande besök. Till rapporten bifogas ett deltagarintyg undertecknat av besökets arrangör. Kvitton på uppehålls- eller resekostnader behöver inte bifogas i slutrapporten. Om redovisningen inte lämnas in inom utsatt tid, faktureras det beviljade stödet i sin helhet av organisationen. Resedokumenten måste sparas för eventuell inspektion som Utbildningsstyrelsen utför. I samband med slutrapporten kan resedokumenten begäras för kvittokontroll. Utbildningsstyrelsen kräver inte några kvitton över uppehållskostnader, men kommunen kan kräva dem för sin bokföring.

Ansökningstiden börjar 16.8.2023 och avslutas 10.10.2023. Ansökan skall lämnas in via det elektroniska ansökningssystemet den sista ansökningsdagen kl. 23:39. Stödet kan inte sökas retroaktivt.

I ansökan skall den sökande uppge sin egen och organisationens officiella e-postadress samt e-postadressen till personen med namnteckningsrätt. Obligatoriska fält i formuläret är också FO-nummer och kontonummer. Ansökningsprocessen i sin helhet, från ansökan till beslut och slutredovisning görs elektroniskt.  Därför är det ytterst viktigt att de givna e-postadresserna är korrekta. Förberedande besökets program bifogas i ansökan.

Ansökningsblankett: https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/463/?lang=sv

Ansökan för förberedande besök utvärderas enligt följande kriterier:

  1. Innehållet och ändamålsenligheten för den planerade projektet (max. 4 poäng)
  • Det planerade projektets mål och betydelse framgår tydligt ur ansökan (beskriv tydligt vilken typ av aktivitet du ansöker)
  • Det planerade projektet passar för att sökas genom Erasmus+ -programmet
  • Behovet av ett förberedande besök är motiverat och tydligt och realistiskt
  1. Förverkligande (max 4 poäng)
  • Besökets och det tilltänkta projektets schema är realistiska och leder till en ansökan.
  • Olika grupper av sökande organisationer deltar i projektplaneringen
  • Andra organisationer som deltar i projektet kommer också att delta i besöket.

För att få finansiering måste ansökan få minst 4 poäng.

Vid valet av deltagare ges prioritet åt sökande som tidigare inte har deltagit i Erasmus + -projekt.  Stöd beviljas i regel för en person per skola. Stöd kan beviljas för två personer av vägande skäl som att rektorn eller andra nyckelperson deltar i besöket.

Beslutet för förberedande besök görs elektroniskt i samma system där ansökan lämnats in. Beslutet ges förmånstagaren tillhanda per e-post. Beslutet ges inom tre veckor efter ansökningsperiodens slut. Köp inte biljetter förrän du har fått ett jakande bidragsbeslut.

Bidraget utbetalas som en klumpsumma som baserar sig på både avstånd och vistelsens längd. Summan utbetalas i sin helhet på det konto som angivits i ansökan.