Valtionavustus

Valtakunnallinen koordinaatio: Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus (avattu uudelleen hakuun)

Ammatillinen koulutus Hyvinvointi Tasa-arvo ja osallisuus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
14.11.2022 – 28.11.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
156 031 €
Lisätietoa antavat
opetusneuvos Sanna Laiho, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, puh. 029 533 1301
erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen, etunimi.sukunimi(at)oph.fi,
puh. 029 533 1709
opetusneuvos Ingeborg Rask, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, puh. 029 533 1257
(ruotsinkielinen ammatillinen koulutus)

Tekniset asiat: valtionavustukset(at)oph.f

Valtakunnallinen koordinaatiotehtävä avataan uudelleen hakuun. Koordinaatiotehtävä liittyy 28.9.-1.11.2022 avoinna olleeseen Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus -hakuun. Tavoitteena on vahvistaa Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus -hankeverkostossa tehtävää kehittämistyön vaikuttavuutta erilaisin toimenpitein. Koordinoitavan hankeverkoston tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa kokonaisvaltaisesti niin yhteisöjen kuin yksilöjen tasolla. Hankkeissa edistetään yhdenvertaisuuden, tasaarvon ja osallisuuden toteutumista ja kehittämistoimilla tuetaan Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman toteuttamista.

Kehittämisohjelman sivut:
Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma https://okm.fi/oikeusosata

Säädösperusta

 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja asetus (1766/2009)
 • Valtion talousarvioesitys 2022


Valtionavustusten yleiset tavoitteet

 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantuminen
 • kansallisen, alueellisen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistuminen
 • työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen
 • uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien kehittyminen

  Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on:
 • Seurata hankeverkostossa tehtävää kehittämistyötä ja luoda tilannekuvaa verkostossa kehitteillä olevista toimintamalleista ja menetelmistä
 • Viestiä hankeverkoston toiminnasta ammatillisen koulutuksen kentälle ja sidosryhmille
 • Koota ja levittää hankkeissa syntyviä hyviä käytäntöjä
 • Tukea hankeverkostoa tulosten levittämis- ja juurruttamistyössä
 • Suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa etä- ja lähitilaisuuksia, joiden avulla hankeverkoston kehittämistyön vaikuttavuutta vahvistetaan

Valtakunnallista koordinaatiotehtävää voivat hakea Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus -hankehaussa (28.9.-1.11.2022) hankehakemuksen jättäneet ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä kolmannen sektorin toimijat, jotka ovat oman verkostohankkeensa päähakijoita.

Avustuksen myöntämisen välttämättömät edellytykset

 • hakemus on saapunut määräajassa
 • hakija on hakukelpoinen
 • hakija on antanut määräaikaan mennessä selvityksen aikaisemmin myönnettyjen avustusten käytöstä
 • avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen
 • avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa.

Opetushallitus asettaa uudelleen haettavaksi kehittämisverkoston valtakunnallisen koordinaatiotehtävän valtionavustuksen liittyen 28.9.-1.11.2022 avoinna olleeseen Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus -hakuun. Tarkoitukseen on varattu valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä momentin 4.21.29.20.21.1 määrärahasta noin 150 000 euroa. Kyseessä on Opetushallituksen arvio, ja hakija esittää hakemuksessaan näkemyksensä koordinaatioon tarvittavasta valtionavustuksesta. Kyseessä on erityisavustus eikä sitä voi käyttää organisaation perustoiminnan rahoittamiseen.

Valtakunnallisen koordinaation avustus on enintään 90 % kokonaiskustannuksista ja hakijan rahoitusosuus vähintään 10 % kokonaiskustannuksista.

Hankkeen kustannuksiin voi sisältyä hankkeen tavoitteiden toteuttamisen kannalta välttämättömiä ohjelmisto- ja laitehankintoja, joiden osuus voi olla enintään 20 % kokonaiskustannuksista ja ostopalveluita enintään 30 % kokonaiskustannuksista. Erityisistä perustelluista syistä kustannukset voivat olla korkeammat. Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 30.4.2025.

Hakuaika on 14.-28.11.2022. Avustushakemus tulee olla jätettynä valtionavustukset-järjestelmään viimeistään 28.11.2022 klo 16.15. Sähköisen hakemuksen saapuminen annetun hakuajan sisällä täyttää määräaikaa koskevan kriteerin. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta arvioitavaksi.

Hakijan tulee tutustua yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella hakijan nimissä.

Hakemukset arvioidaan seuraavilla valintaperusteilla:

 • Hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus
 • Suunnitelma verkoston kehittämistyön tulosten ja toimintamallien levittämiseen ja juurruttamiseen sisältäen systemaattisen seurannan

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle sekä hakijaorganisaation viralliseen sähköpostiosoitteeseen Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Avustuspäätökset julkaistu 19.12.2022: 

Opetushallitus on arvioinut hankkeet ja lähettänyt kaikille hakijoille päätöksen sähköpostitse. 

Hakemuksia saapui kaikkiaan 3 kpl. Haetun avustuksen määrä oli 450 000 euroa. Avustusta myönnettiin yhdelle hankkeelle 156 031 euroa.