Statsunderstöd

Nationell koordinering: Socialt hållbar yrkesutbildning (ansökan har öppnats på nytt)

Yrkesutbildning Välbefinnande Jämlikhet och delaktighet
Status
Avgjord
Ansökningstid
14.11.2022 – 28.11.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
156 031 €
Mer information
Mer information:
undervisningsrådet Ingeborg Rask, fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn 029 533
1257 (svenskspråkig yrkesutbildning)
undervisningsrådet Sanna Laiho, fornamn.efternamn(at)oph.fi, tfn 029 533 1301
specialsakkunnig Tiina Kärkkäinen, fornamn.efternamn(at)oph.fi,
tfn 029 533 1709
Tekniska frågor: statsunderstod(at)oph.fi

Bakgrund och mål

Ansökan om det nationella koordineringsuppdraget öppnas nytt. Koordineringsuppdraget utgör en del av ansökan Socialt hållbar yrkesutbildning som var öppen 28.9–1.11.2022. Målet är att genom olika åtgärder stärka effekterna av det utvecklingsarbete som genomförs inom projektnätverket för socialt hållbar yrkesutbildning. Målet för det koordinerande projektnätverket är att stärka välbefinnandet i yrkesutbildningen som helhet både på gemenskaps- och individnivå. I projekten främjar man likabehandling, jämlikhet och delaktighet och genom utvecklingsåtgärderna stöder man genomförandet av utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildning – Rätt att kunna.
 

Utvecklingsprogrammet på nätet:
Rätt att kunna – utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildning https://okm.fi/sv/rattattkunna

 

Rättsgrund

 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen (1705/2009) och förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)
 • Statsbudgeten för 2022
   

Allmänna mål för statsunderstöden

 • samhälleliga effekter
 • förbättring av yrkesutbildningens resultat och effekter
 • förstärkning av det nationella, regionala och internationella samarbetet
 • utveckling av arbetslivsorienterad yrkesutbildning
 • utveckling av nya verksamhetsmodeller för yrkesutbildningen
   

Uppdraget för det nationella koordineringsprojektet:

 • Följa upp utvecklingsarbetet som genomförs i projektnätverket och skapa en lägesbild av de verksamhetsmodeller och metoder som utvecklas inom
  nätverket
 • Kommunicera om verksamheten inom projektnätverket till yrkesutbildningen och intressentgrupperna
 • Sammanställa och sprida goda modeller som skapats i projekten
 • Stödja projektnätverket i arbetet med att sprida och införa resultaten
 • I samarbete med Utbildningsstyrelsen planera och genomföra evenemang (fysiska och på distans), som har som syfte att stärka effekterna av
  utvecklingsarbetet i projektnätverket

Vem kan söka

De som kan ansöka om det nationella koordineringsuppdraget är de anordnare av yrkesutbildning som lämnat in en projektansökan för statsunderstödet om socialt hållbar yrkesutbildning (28.9–1.11.2022) samt de aktörer inom tredje sektorn som är den huvudsakliga sökanden i sitt eget nätverksprojekt.
 

De nödvändiga förutsättningarna för att beviljas understöd är att:

 • ansökan har lämnats in inom utsatt tid
 •  sökanden är behörig att söka understöd
 • sökanden har inom utsatt tid redogjort för användningen av tidigare beviljade understöd
 • användningsändamålet för statsunderstödet är förenligt med de uppställda målen
 • verksamheten genomförs inom den fastställda användningstiden.

Finansiering att söka och finansieringsperioden

Utbildningsstyrelsen utlyser på nytt statsunderstödet för det nationella koordineringsuppdraget för utvecklingsnätverket som ingick i ansökan om
statsunderstöd för socialt hållbar yrkesutbildning och som var öppen under perioden 28.9–1.11.2022.
 

För ändamålet har man reserverat cirka 150 000 euro från momentet 4.21.29.20.21.1 i statsbudgeten för år 2022. Summan utgör en uppskattning från
Utbildningsstyrelsens sida och den sökande kan i sin ansökan föra fram sitt förslag på behovet av statsunderstöd för koordineringsuppdraget.
Understödet är ett specialunderstöd och kan inte användas för finansiering av organisationens basverksamhet.
 

Understödet för den nationella koordineringen är högst 90 % av projektets totala kostnader och den sökandes självfinansieringsandel är minst 10 % av projektets
totala kostnader.
 

Program- och apparaturanskaffningar som är nödvändiga för genomförandet av projektmålen kan ingå i projektkostnaderna. Denna andel får uppgå till högst 20
% av de totala kostnaderna och köptjänster till högst 30 % av de totala kostnaderna. Av särskilda och väl motiverade skäl kan kostnaderna vara högre.
Användningstiden börjar från det datum som står på statsunderstödsbeslutet och slutar senast 30.4.2025.

 

Anvisningar för ansökan

Ansökningstiden är 14–28.11.2022. Ansökan ska lämnas in i Utbildningsstyrelsens digitala system senast 28.11.2022 kl. 16.15. En digital
ansökan som har lämnats in inom den fastslagna ansökningstiden uppfyller kriteriet för att ansökan bör vara inlämnad inom utsatt tid. Försenade
ansökningar behandlas inte.
 

Den sökande ska ta del av de allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd
 

Ansökan görs på den digitala ansökningsblanketten i den sökandes namn.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms utifrån följande urvalsgrunder:

 • Projektplanens genomförbarhet och helhetsekonomi
 • Plan för att sprida och införa resultaten och verksamhetsmodellerna från nätverkets utvecklingsarbete inklusive en systematisk uppföljning

Beslut om finansiering

Besluten om finansiering fattas när alla ansökningar är behandlade. Besluten sänds till den kontaktperson som den sökande uppgett i ansökan samt den sökande organisationens officiella e-postadress i Utbildningsstyrelsens digitala statsunderstödssystem.

Besluten om understöd har publicerats 19.12.2022:

Utbildningsstyrelsen har bedömt ansökningarna och skickat ett beslut till alla sökande med e-post.

Sammanlagt kom det in 3 ansökningar. Det ansökta beloppet var 450 000 euro. Understöd beviljades till ett projekt, 156 031 euro.

Mottagare av understödet, Nationell koordinering för socialt hållbar yrkesutbildning