Valtionavustus

Valtion erityisavustus kouluun kiinnittymisen ja poissaoloihin puuttumisen alueelliseen koordinaattoritoimintaan

Perusopetus Hyvinvointi Tasa-arvo ja osallisuus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
1.6.2023 – 30.8.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
500 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Riia Palmqvist p. 029 533 1668 sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@oph.fi

Haettavana oleva valtion erityisavustuksen osoitetaan alueellisen koordinaattoritoiminnan kautta tukemaan perusopetuksen opetussuunnitelman perustemuutosta oppilaiden kiinnittämiseen vahvemmin kouluyhteisöön sekä ehkäisemään poissaoloja.

Perusopetuslain muutos (947/2022) ja sen edellyttämä perusteuudistus (OPH-532-2023) edellyttävät perusopetuksen opetussuunnitelman poissaoloja koskevien käytänteiden ajantasaistamista sekä toimintamallin oppilaiden poissaolojen ehkäisemiseksi ja suunnitelmalliseksi seuraamiseksi sekä niihin puuttumiseksi valmistelua paikallisesti. Tämän avustuksen tarkoituksena on alueellisen koordinaattoritoiminnan kautta tukea opetuksen järjestäjiä perusopetuksen opetussuunnitelman perustemuutosten toimeenpanoon liittyen, opetuksen järjestäjien ja koulujen tietopohjan vahvistamista poissaoloilmiöstä ja sen vaikutuksista oppilaiden hyvinvointiin sekä poissaoloihin puuttumisen toimintamallin kehittämistä ja juurruttamista paikalliselle tasolle ja hyvien käytäntöjen levittämistä alueellisesti.

Erityisavustus on jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosina 2021–2023 koordinoimalle SKY – sitouttava kouluyhteisötyö-hankkeelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeen taustalla oli huoli lisääntyneistä koulupoissaoloista. Hankkeen painopiste oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja opetuksen järjestäjien toimintatapojen kehittämisessä ja yhtenäistämisessä. Sitouttava kouluyhteisötyö -hankkeessa luotiin lisäksi valtakunnalliset suuntaviivat, joilla ennaltaehkäistään ja pyritään vähentämään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun.

Ministeriön hankkeen aikana tuottama tieto, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) tekemä kehittävän arvioinnin tulokset ja julkaisut, hankemateriaalit sekä ministeriön Yhteisellä koulutiellä-käsikirja ja sen sisältämät kansalliset suuntaviivat muodostavat yhdessä Opetushallituksen tekemän perusteuudistuksen kanssa kouluun kiinnittymisen sekä poissaoloihin puuttumisen tietoperustan. Opetushallitus vastaa hankkeen tulosten vakiinnuttamisesta ja perusteuudistuksen toimeenpanosta laajalla täydennyskoulutuskokonaisuudella vuosina 2023–2024 sisältäen mm. verkkosivustokokonaisuuden valmistelun. Haettavana oleva valtionavustus ja alueellinen koordinaatio tukevat tätä työtä paikallisella tasolla.

Erityisavustuksen tavoitteena on juurruttaa toimintamallit oppilaiden poissaolojen ehkäisemiseksi ja suunnitelmalliseksi seuraamiseksi sekä niihin puuttumiseksi alueellisen koordinaattoritoiminnan kautta sekä suomeksi että ruotsiksi. Avustuksen tavoitteena on tukea jo olemassa olevia verkostoja, luoda uusia sekä laajentaa olemassa olevien verkostoja sellaisille alueille, joilla toimintaa ei vielä ole. Avustus kohdennetaan alueellista toimintaa koordinoivan ja toimintaa kehittävän henkilön palkka- ja toimintakuluihin. Koordinaattoritoiminnalla vahvistetaan alueellista/paikallista osaamista.

Erityisavustuksella tuetaan alueellista koordinaattoritoimintaa opetuksen järjestäjille, jotka

 • pyrkivät organisoimaan ja tukemaan kouluun kiinnittymisen ja poissaoloihin puuttumisen koordinointia ja täydennyskoulutusta alueen opetuksen järjestäjien kouluissa
 • levittävät hyviä toimintatapoja kuntiin ja kouluihin, joissa toiminta on vasta alkuvaiheessa tai sitä ei vielä ole 
 • etsivät aktiivisesti alueelliseen toimintaan mukaan opetuksen järjestäjiä, joiden on vaikea kehittää ja toteuttaa toimintaa yksin
 • toteuttavat opetuksen järjestäjien ja alueellisten hankkeiden välistä verkostoitumista edistäviä tapahtumia ja toimintaa
 • viestivät toiminnastaan ja kokemuksistaan paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti
 • hyödyntävät ja levittävät alueellisesti jo olemassa olevia tietoja ja materiaaleja ministeriön hankeajoista sekä Opetushallituksen tulevia sisältöjä ja tukevat paikallisten/alueellisten aineistojen tuottamisessa

Mikäli hankkeissa tuotetaan erilaisia materiaaleja, tulee materiaali julkaista avoimella lisenssillä ja Opetushallitus arvioi materiaalien soveltuvuuden valtakunnalliseen levitykseen.

Säädösperusta:  Valtionavustuslaki 688/2001

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille, yliopistoille (harjoittelukoulut) tai yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. 

Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Hakemukset tulee olla alueellisia yhteishankkeita, joissa korostuu alueellinen kattavuus ja joissa on myös huomioitu alueen mahdollinen kaksikielisyys. Toivomme mahdollisimman laajoja hankkeita, kuitenkin niin että yhteishankkeiden osapuolten minimimäärä on neljä. Yhteishankkeissa päähakijayhteisö vastaa hakemuksesta, hankkeen hallinnoinnista, toimeenpanosta, taloudesta ja selvitysten laatimisesta kokonaisuudessaan. Yhteistyökumppanit, joilla on omat osatoteuttamissuunnitelmansa ja talousarvionsa, nimetään erikseen hakulomakkeella. Yhteishankkeiden yhteistyökumppanien tulee olla hakukelpoisia ja niitä koskevat samat ehdot ja velvollisuudet kuin hakijaorganisaatiota.

Toimijat, jotka eivät ole hakukelpoisia, kuten yritykset, yhdistykset ja korkeakoulut voivat olla hankkeissa mukana palveluntarjoajina. Nämä yhteistyökumppanit kuvataan hakulomakkeen kohdassa ”Muut yhteistyökumppanit”.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä momentin 4.22.29.10.20.4.1 määrärahasta valtionavustusta noin 0,5 miljoonaa euroa kouluun kiinnittymisen ja poissaoloihin puuttumisen alueelliseen koordinaattoritoimintaan.

Valtionavustusta myönnetään enintään 95 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 5 %.

Tarkennettuja tietoja hyväksyttävistä kustannuksista: 

 • Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen.
 • Avustusta voi käyttää ainoastaan hankkeen vuoksi syntyvien kustannusten kattamiseen.
 • Avustusta voidaan kohdentaa opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen silloin kun se on hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi perusteltua.
 • Avustusta voidaan käyttää vähissä määrin välttämättömiin laitehankintoihin.
 • Avustusta ei voida kohdentaa oppimateriaalien hankintaan.
 • Avustusta ei voida kohdentaa opiskeluhuoltopalveluiden henkilöstön palkkauskustannuksiin eikä heille voi järjestää erillisiä vain ko. kohderyhmälle suunnattuja koulutus-/perehdytystilaisuuksia.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2024. 

 

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.8.2023 klo 16.15.

Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijalle ja käyttäjälle ennen hakemuksen laatimista.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat henkilöt yhteystietoineen kuvataan rahoitushakusivun alussa.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: 

 • hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja laatu
 • hankkeessa tavoiteltavien tulosten ja vaikutusten merkittävyys
 • hankkeen kustannusarvion realistisuus suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja haettavissa olevan rahoituksen määrään
 • hankkeen tulosten ja tuotosten hyödynnettävyys ja toimenpiteet niiden levittämiseksi
 • hankkeen tulosten ja tuotosten ylläpito ja kehittäminen avustuksen käyttöajan jälkeen
 • hankkeen alueellinen laajuus ja kattavuus, erityisesti vielä tähän mennessä toiminnan ulkopuolella olevien opetuksen järjestäjien ja koulujen osalta
 • hakijan aiemmat näytöt tuloksellisesta alueellisen yhteistyön koordinoinnista
 • toimenpiteet alueellisen yhteistyön vakiinnuttamiseksi
 • suunnitelma aikaisemman SKY-hanketoiminnan tulosten ja toimintatapojen hyödyntämisestä kehittämistyössä

Arvostamme mikäli hankesuunnitelmassa on huomioitu kokoaikaisen hanketyöntekijän palkkaaminen toteutusta varten. Niillä alueilla, joilla on mahdollista, arvostamme kaksikielistä yhteishanketta ja hakemuksissa huomioidaan myös alueellinen laajuus ja kattavuus ruotsinkielisestä näkökulmasta.

Kaikkiin määräaikaan mennessä vastaanotettuihin hakemuksiin annetaan päätös. Päätökset pyritään tekemään 30.9.2023 mennessä. 

Päätös lähetetään hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle, allekirjoittajille sekä hakijaorganisaation viralliseen sähköpostiosoitteeseen Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Opetushallitus sai hakuajan puitteissa 12 hakemusta ja haetun avustuksen määrä oli noin 0,93 miljoonaa euroa. Yhteensä 11 hankkeelle myönnettiin avustusta noin 0,58 miljoonaa euroa.