Valtionavustus

Valtion erityisavustus luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin

Lukutaito-ohjelma
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
17.4.2023 – 19.5.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
800 000 €
Lisätietoa antavat
Koordinaattori Belinda Kardén

Valintaperusteet

Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita.
Toiminta perustuu Kansallisessa lukutaitostrategiassa mainittuihin suuntaviivoihin ja toi-menpiteisiin.
Toiminta vahvistaa verkostoitumista tai yhteistyötä kunnan eri toimialojen kesken.
Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan hankesuunnitelmaan, joka edistää lukutaitoa ja lu-kutaitotyötä kunnassa tai kuntaverkostossa.
Hankkeen elinkaari ja työn vakiinnuttaminen avustuksen käyttöajan jälkeen on otettu huomioon hankesuunnitelmassa.

Valtionavustuslaki (688/2001)
Valtion vuoden 2023 talousarvio, momentti 29.01.02.08.  

Toiminta-avustuksen yleisenä tavoitteena on vahvistaa ja edistää paikallista tai alueellista lukutaitotyötä. Avustettavassa toiminnassa pyritään vahvistamaan lasten, nuorten tai aikuisten lukutaitoa.

Tarkoituksena on, että kunta tai kuntaverkosto sitoutuu kehittämään kuntalaistensa lukutaitoa pitkäjänteisesti ja systemaattisesti.

Hanke on tärkeä sitoa kuntien perustyöhön, kuten koulujen, varhaiskasvatuksen, nuoriso- tai kirjastotoimen lukutaitotyöhön.

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista kuntatason toiminnassa.

Kansallisen lukutaitostrategian suuntaviivat
1) Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita
2) Vahvistetaan monilukutaito-osaamista
3) Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa. 

Kansallinen lukutaitostrategia 2030:
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukutaitostrategia-2030

Lukeva kunta -toimenpide-ehdotukset:
https://www.oph.fi/fi/lukeva-kunta

Toimintaa voi koordinoida esimerkiksi nuoriso-, kulttuuri- tai sivistyspalvelut tai muu kunnan hyväksymä yhteistyötaho yhdessä kunnan kanssa. Avustettavaa toimintaa koordinoi oma hankekoordinaattori.

Hakijoita pyydetään huomioimaan hankesuunnitelmassa ja kustannusarviossa se, että Opetushallitus järjestää hankekoordinaattoreille yhteisiä tapaamisia hankekauden aikana. Yhteiset verkostotilaisuudet järjestetään Helsingissä live-tapaamisina 3 kertaa vuodessa.

Haun erityisenä painopisteenä ovat 

 • Toiminta sidotaan kuntien perustyöhön, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia rakenteita, kuten koulujen, varhaiskasvatuksen ja kirjaston perustoimintaa.
 • Toiminnassa valmistellaan uusi paikallinen tai alueellinen lukutaitostrategia tai lukutaidon toimenpideohjelma tai kehitetään jo olemassa oleva strategiaa.
 • Toiminta tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä.
 • Toiminta edistää varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaitosten suunnitelmallista ja sopimuspohjaista yhteistyötä kirjaston kanssa.
 • Toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia malleja ja materiaaleja lukutaitotyön tueksi, kuten Lukeva koulu -mallia.

Hakijana voivat olla kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle hakijalle tai useista hakukelpoisista hakijoista koostuvalle hakijaverkostolle.

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset: 

 • Hakija on hakukelpoinen.
 • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun. 
 • Avustettava toiminta toteutetaan käyttöaikana.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2023 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.01.02.08. määrärahasta valtionavustusta 800 000 euroa luku- ja kirjoitustaidon paikalliseen tai alueelliseen edistämiseen, osana kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanoa. Valtionavustuksen omarahoitusosuus on 5 %. 

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2025.

Avustusta ei saa käyttää hakijaorganisaation perustoiminnan rahoittamiseen. Avustusta ei myönnetä, jos samaan kehittämistoimintaan saadaan muuta hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:  

 1. Toiminta vastaa hakutiedotteen painopisteitä ja tavoitteita. 
 2. Toiminta perustuu Kansallisessa lukutaitostrategiassa mainittuihin suuntaviivoihin ja toimenpiteisiin.
 3. Toiminta vahvistaa verkostoitumista tai yhteistyötä kunnan eri toimialojen kesken.
 4. Kustannusarvio on realistinen suhteessa suunniteltuun toimintaan.
 5. Toiminta pohjautuu hakijan laatimaan hankesuunnitelmaan, joka edistää lukutaitoa ja lukutaitotyötä kunnassa tai kuntaverkostossa.
 6. Hankkeen elinkaari ja työn vakiinnuttaminen avustuksen käyttöajan jälkeen on otettu huomioon hankesuunnitelmassa.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus hakijaorganisaation puolesta.

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 17.4.2023 ja päättyy 19.5.2023 klo 16.15.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Lisätietoja antavat:  
Erityisasiantuntija, Lukutaito-ohjelma, Hanna Järvenpää, 029 533 1547
Koordinator, Programmet för läskunnighet, Belinda Kardén, 029 533 1827  

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi 
Teknisissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä valtionavustukset [at] oph.fi 

Päätökset tehdään, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijoiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.
Lista avustuksen saajista julkaistaan tällä rahoitushakusivulla.

Avustuspäätökset julkaistu 8.6.2023:

Opetushallitus on arvioinut hankkeet ja lähettänyt kaikille hakijoille avustuspäätöksen sähköpostitse. 
Hakemuksia saapui kaikkiian 49 kpl. Haetun avustuksen määrä oli 4 492 378 euroa. Avustus myönnettiin yhteensä 14 hankkeelle, yhteensä 800 000 euroa.

Liite