Valtionavustus

Valtion erityisavustus maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi

Tila
Ratkaistu
Hakuaika
29.3.2022 – 3.5.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
12 000 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Katri Kuukka

Sähköposti on muodossa etunimi.sukunimi@oph.fi

Opetushallitus asettaa haettavaksi 12 miljoonaa euroa opetuksen järjestäjien kehittämishankkeisiin, joilla tuetaan erityisesti oppilaiden opetuskielen ja tiedonalojen kielen kehittämistä, opiskelu- ja koulunkäyntivalmiuksia sekä perustaitoja. Lisäksi varmistetaan sujuvia siirtymiä toiselle asteelle ja perusopetukseen valmistavasta opetuksesta perusopetukseen.

Avustusta voidaan myöntää  kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen.

Hankeavustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen käynnistämää maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia tukevaa toimenpideohjelmaa, joka puolestaan on osa perusopetuksen Oikeus oppia -ohjelmaa. Vuosille 2022–2026 ajoittuva ohjelma suunnataan erityisesti vuosiluokkien 7–9 oppilaille.

Toimenpideohjelman toteutukseen osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat käynnistäneet maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia tukevan toimenpideohjelman, joka on osa perusopetuksen Oikeus oppia -ohjelmaa. Vuosille 2022–2026 ajoittuva ohjelma suunnataan erityisesti vuosiluokkien 7–9 oppilaille. Sillä vahvistetaan erityisesti vieraskielisten sekä vasta maahan tulleiden oppilaiden kielitaitoa, opiskelu- ja koulunkäyntivalmiuksia sekä perustaitoja sekä varmistetaan sujuvia siirtymiä toiselle asteelle ja valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen. Toimenpideohjelman toteutukseen osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Koulutuksen arviointikeskus Karvi. Osana toimenpideohjelmaa Opetushallitus asettaa haettavaksi 12 miljoonaa euroa opetuksen järjestäjien kehittämishankkeisiin.

Säädösperusta ja muut ohjausasiakirjat:
Valtionavustuslaki (688/2001)
Hallitusohjelma 2019, 10.12.2019

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Avustusta ei voi hakea aikuisten perusopetukseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana. Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan perustoiminnan rahoittamiseen.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.20.4.3 määrärahasta valtionavustusta enintään 12 miljoonaa euroa maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 oppilaiden opetuskielen ja tiedonalojen kielen taidon, opiskeluvalmiuksien sekä perustaitojen vahvistamiseksi ja siirtymien tukemiseksi. Määräraha on osa hallitusohjelman Oikeus oppia -ohjelmaa https://okm.fi/laatuohjelmat.

Avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä ja päättyy 31.7.2024. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista,
joten hakijan oma rahoitusosuus on vähintään 10 %.

Haku alkaa 29.3.2022 ja päättyy 3.5.2022 klo 16.15. Avustushakemus täytetään sähköisessä hakujärjestelmässä. Linkki hakulomakkeelle: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/383/?lang=fi

Hakemus tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun päättymispäivänä klo 16.15, jolloin hakulomake sulkeutuu.

Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella allekirjoitusoikeudellisten henkilöiden, yhteyshenkilön sekä hakijan virallinen sähköpostiosoite. Näihin osoitteisiin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta sekä myöhemmin tehtävä sähköinen päätös. Hakemusta ei allekirjoiteta.

Hankkeita voidaan toteuttaa myös useamman opetuksen järjestäjän verkostoissa. Yhteishankkeissa yksi päähakijayhteisö/-organisaatio lähettää yhden, yhteisen hakemuksen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kunkin toimijan rooli hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Ohjeet yhteishankkeiden toimintaan löytyy yleisohjeesta: https://www.oph.fi/fi/yleisia-ohjeita-valtionavustusten-hakijoille-ja-k… 

Suositeltavaa on jo hakuvaiheessa laatia yhteistyöstä aiesopimukset yhteishankkeen osapuolten kesken. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen yhteyshenkilön tulee tehdä yhteistyösopimukset kumppaneiden kanssa. Yhteistyösopimuksen laatimisessa tulee noudattaa Opetushallituksen ohjetta, joka löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta https://www.oph.fi/fi/yleisia-ohjeita-valtionavustusten-hakijoille-jaka…

Valtionavustuksen käytössä ja hankkeen taloudenpidossa on noudatettava Opetushallituksen verkkosivuilla olevaa ohjetta https://www.oph.fi/fi/yleisia-ohjeita-valtionavustusten-hakijoille-ja-k…

Avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä. Hakijoiden toivotaan sitoutuvan hankkeen seurantaa koskevaan yhteistyöhön.

Avustusta ei voi käyttää tutkimustoiminnan rahoittamiseen.

Avustusta ei myönnetä, jos samaan toimintaan saadaan muuta Opetushallituksen myöntämää tai hankeosapuolten ulkopuolista julkista rahoitusta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai EU:lta.

Avustusta myönnetään seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin, joita on avattu konkreettisilla esimerkeillä. Hakija voi hakea avustusta yhteen tai useampaan toimenpidekokonaisuuteen: 

Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden perustaitojen vahvistaminen vuosiluokilla 7–9: Esimerkiksi aineenopettajan antaman perustaitoja harjaannuttavan tukiopetuksen kehittäminen, laaja-alaisen erityisopettajan antama kohdennettu tuki esimerkiksi hahmotuksen ja sujuvan lukemisen harjaannuttamiseen, digitaalisen ja painetun tukimateriaalin kartoittaminen ja kohdentaminen oppilaan opiskelun tueksi. Oppilaanohjauksen ja tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen käytänteiden vahvistaminen oppilaan oppimistaitojen ja -strategioiden sekä oman tulevaisuuden päätöksenteon tukemiseksi.

Oppilaiden oppimisen haasteiden, erityisesti kielellisten, neuropsykologisten, traumaperäisten ja koulunkäyntiin liittyvien haasteiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy varhaisessa vaiheessa: Esimerkiksi haasteiden kartoittamisen työkalujen luominen, (lomake taustatietojen selvittämiseksi ja kokonaiskuvan luomiseksi, huoltajien haastattelu, oman äidinkielen opettajan näkemykset, oppilasta opettavien näkemykset), opetuskielen oppimiseen liittyvien haasteiden erottaminen muista oppimisvaikeuksista, suomen/ruotsin opettajan, erityisopettajan, psykologin ja kuraattorin sekä kouluterveydenhuollon kanssa tehtävän yhteistyön organisointi ja työnjaon suunnittelu, ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat toimet ja työnjako, toimenpiteiden seuranta.

Yhteisopettajuuden ja kielellisen tuen kehittäminen eri oppiaineiden opiskelun tukemiseksi ja luku- ja tekstitaitojen vahvistamiseksi: Esimerkiksi aineenopettajan ja suomen/ruotsin opettajan/erityisopettajan yhteisopettajuuden suunnittelu (yhteisten oppituntien määrä, tavoitteet ja sisältö opetusjaksossa), työnjako, kielitietoisten työtapojen
vakiinnuttaminen (keskeiset käsitteet/keskeinen sanasto, käsitekuviot, oppiaineen tekstitaidot, tekstilajien tunnistaminen, ohjattu lukeminen, käsitteiden avaaminen, oman tekstin tuottaminen), aineenopettajan/luokanopettajan tukeminen kielitietoisten työtapojen käyttämisessä (materiaalinen tuki, esim. käsitekaaviot keskeisistä käsitteistä, tekstilajien mallitekstit ja niihin liittyvät tehtävät, käsitteitä avaavien kysymysten mallit, ao. tiedonalan kieleen liittyvien rakenteiden tunnistamista auttava materiaali). 

Joustavan ja tuetun siirtymän edistäminen valmistavasta opetuksesta perusopetukseen sekä perusopetuksesta aikuisten perusopetukseen, nivelvaiheen koulutukseen ja toiselle asteelle: Esimerkiksi tuettu opetus valmistavan jälkeen perusopetuksessa kiinteästi yhteydessä aineenopetukseen ja/tai yksilöllisesti tukiopetusta tarjoamalla (kielellinen
tuki suomen/ruotsin kielen taidon vahvistamiseen, eri oppiaineiden tekstitaitojen vahvistaminen yhteistyössä aineenopetuksen kanssa) suomen/ruotsin opettajan tuki aineenopettajille oppilaan siirtyessä valmistavasta perusopetukseen (kielitietoiset työtavat, yhteisopetus, aineelle ominaisten tekstilajien tunnistaminen ja opettaminen jne.),
tiedonsiirtokäytäntöjen yhteistyön ja yhteisten toimintamallien kehittäminen perusasteen, nivelvaiheen aikuisten perusopetuksen ja toisen asteen välillä (tarvittavien tukitoimien ennakointi, perusasteella opiskeltujen sisältöjen vastaavuus aikuisten perusopetuksen sisältöjen kanssa, säännöllisen yhteistyön käytänteiden luominen), perusasteen ja
nivelvaiheen yhteistyömallin luominen (arvosanojen korottaminen tuvassa, ohjaus, tiedonsiirto jne.) 

Kodin ja koulun yhteistyö, läksyjen teon tuki sekä oppilaiden oma- ja monikielisen tuen vahvistaminen eri oppiaineiden opetuksessa: Esimerkiksi kohdennettu yhteistyö huoltajien kanssa (esimerkiksi tukihenkilöt kodin ja koulun yhteistyöhön, huoltajien kannustaminen ja osallisuuden vahvistaminen säännöllisin tapaamisten avulla, digitaalisen tai painetun materiaalin tuottaminen eri kielillä opetussuunnitelman sisällöstä ja erityisesti arvioinnin perusteista, nivelvaiheen koulutuksesta ja toisen asteen moninaisista vaihtoehdoista), läksykerhot ja tukiopetus omalla äidinkielellä matemaattis-luonnontieteellisissä ja reaaliaineissa, kuten historiassa ja yhteiskuntaopissa, oppilaiden ryhmäyttämisen ja vertaistuen muotojen kehittäminen, yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa. 

Tiedonalojen kielen oppimista tukevan opetusmateriaalin laatiminen: Esimerkiksi olemassa olevien materiaalien kartoittaminen ja tiedon kerääminen yhteiseen materiaalipankkiin, vapaasti hyödynnettävän materiaalin tuottaminen (käsitekuviot ja avatut keskeiset käsitteet, tekstilajien tunnistamista helpottava materiaali, lukemista helpottavat
materiaali, tiedonalalle tyypillisten ilmausten, graafien ja taulukoiden tulkintaa helpottava materiaali, tekstilajimallit ja oman tekstin tuottamista harjaannuttava materiaali niiden pohjalta), erikielisten digitaalisten materiaalien kartoittaminen ja ottaminen opetuksen tueksi erityisesti vuosiluokilla 7-9. 

Pienten opetuksen järjestäjien erityishaasteet maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tuen järjestämisessä: Esimerkiksi yhteistyöratkaisut kuntien välillä ja uusia teknologioita hyödyntäen.

Myönteisen päätöksen saaminen edellyttää, että

  • hakija on hakukelpoinen
  • hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
  • hakemuksen sisältö on haulle määriteltyjen teemojen mukainen
  • avustus käytetään käyttöajan rajoissa

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • hankkeen tavoitteet ja toiminta
  • hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset
  • hankkeen kustannusarvion realistisuus
  • hankkeen tulosten ja tuotosten levittäminen
  • hankkeen arviointi

Päätökset pyritään tekemään touko-kesäkuun 2022 aikana. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle sekä hakijaorganisaation viralliseen sähköpostiosoitteeseen Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä. Lista avustuksen saajista julkaistaan tällä sivulla.

Avustuspäätökset julkaistu 28.8.2022:

Opetushallitus on arvioinut hankkeet ja lähettänyt kaikille hakijoille avustuspäätöksen sähköpostitse.

Hakemuksia saapui kaikkiaan 68. Haetun avustuksen määrä oli n. 22,5 miljoonaa euroa. Avustus myönnettiin 60 hankkeelle, yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Liite

Opetusneuvos Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi