Valtionavustus

Valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi-ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2021

Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus
Funding state
Haettavissa
Application period
3.2.2021 – 21.12.2021 klo 16:15
Application form
Rahoitushaku-uutinen
Funding grant size
19 875 000 €
For more information
Assistentti Tuija Heikkonen, puh. 029 533 1188
Opetusneuvos Katri Kuukka, puh. 029 533 1445 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi. 

Tausta ja tavoitteet

Avustuksen tavoitteena on vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus- tai muun opetuksen sekä oman äidinkielen opetuksen tukeminen.

Säädösperusta: 

  • Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1705/2009 45 §:n mukaiset ylimääräiset valtionavustukset
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus 1777/2009 

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisluvan omaavalle taholle. 

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset 
•    Hakija on hakukelpoinen. 
•    Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 
•    Oppilaiden tai opiskelijoiden tulee olla koko perusopetuksen tai lukiokoulutuksen oppimäärää suorittavia. 
•    Oppilas- tai opiskelijamäärissä otetaan huomioon ne oppilaat tai opiskelijat, jotka ovat osallistuneet opetukseen lukukauden alussa tai kurssimuotoisessa opetuksessa kurssin alkaessa. 

Perusopetukseen valmistava opetus ja lukiokoulutukseen valmistava koulutus eivät sisälly tähän avustukseen.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtionavustuksen seuraavaan hakukokonaisuuteen, mikäli eduskunta myöntää määrärahan: 

Ylimääräinen valtionavustus vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2021. 

Valtionavustusta voidaan myöntää valtion talousarviossa olevan määrärahan mukaan enintään 86 % hyväksyttävistä laskennallisista kustannuksista. Opetustunnin laskennallinen kustannus on 25 €. 

Hakukokonaisuus jakautuu kolmeen osioon. Kutakin avustusta haetaan sähköiseen hakemukseen sisältyvillä omilla osioillaan. 

Vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen tai muun opetuksen tukeminen 

Avustus on tarkoitettu suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää opiskelevien oppilaiden ja opiskelijoiden opetukseen. Lisäksi voidaan hakea avustusta vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden muun opetuksen tukeen eri oppiaineissa. 

Tätä avustusta voidaan myöntää suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus        -oppimäärän mukaiseen opetukseen sekä muun opetuksen tukeen enintään kuuden vuoden ajalta opetukseen osallistumisen aloittamisesta. Esiopetuksessa olevat, samoin kuin koulussa pidempään olleet voivat osallistua tällä valtionavustuksella rahoitettavaan opetukseen, mutta opetuksen/koulutuksen järjestäjä ei voi hakea tätä valtionavustusta heidän opetukseensa. 

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään kolmesta opetustunnista viikossa jokaista neljän oppilaan/opiskelijan laskennallista ryhmää kohti. Jos ao. oppilaita/opiskelijoita on opetuksen/koulutuksen järjestäjällä kaikkiaan vähemmän kuin neljä, voi ryhmän koko olla myös vähintään kaksi oppilasta/opiskelijaa. Hakemus tulee täyttää toteutuneiden tuntien, ryhmien ja osallistuneiden oppilaiden/opiskelijoiden määrän mukaisesti. 

Oman äidinkielen opetus 

Avustusta voidaan myöntää vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden oman äidinkielen tai heidän kotonaan käyttämän muun kielen opetukseen sekä saamen kielen ja romanikielen opetukseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää ulkomailta muuttaneiden suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden ja opiskelijoiden ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseen. 

Avustusta voidaan myöntää enintään kahdesta tunnista viikossa jokaista neljän oppilaan/opiskelijan laskennallista ryhmää kohti. Jos opetuksen/koulutuksen järjestäjällä on saamen kieltä tai romanikieltä opiskelevia oppilaita/opiskelijoita vähemmän kuin neljä, voi ryhmän koko tässä tapauksessa olla myös vähintään kaksi oppilasta/opiskelijaa. Opetusta ei voida antaa siinä kielessä, joka on koulun tai opetusryhmän opetuskieli. 

Avustusta haettaessa saman ryhmän oppilaat/opiskelijat voivat olla asianomaista kieltä äidinkielenään puhuvia, muutoin kyseistä kieltä kotonaan käyttäviä tai ulkomailta muuttaneita suomalaisoppilaita tai -opiskelijoita. Hakemus tulee täyttää toteutuneiden tuntien, ryhmien ja osallistuneiden oppilaiden/opiskelijoiden määrän mukaisesti. 

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus opetuksen/koulutuksen järjestäjän puolesta. Tämä tiedote ja sähköinen hakemus löytyvät Opetushallituksen www-sivuilta osoitteessa www.oph.fi (->Kehittäminen ja kansainvälisyys -Kehittämisrahoitus). 

Valtionavustuksen hakuaika

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 29.1.2021 ja päättyy 21.12.2021 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Lisätietoja antavat

Assistentti Tuula Tammi-Sirén, puh. 029 533 1208 
Opetusneuvos Katri Kuukka, puh. 029 533 1445 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi