Statsunderstöd

Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2021

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Status
Pågående
Ansökningstid
3.2.2021 – 21.12.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
19 875 000 €
Mer information
Assistentti Tuija Heikkonen
Opetusneuvos Katri Kuukka, puh. 029 533 1445
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi.

Bakgrund och mål

Syftet med understödet är att stödja undervisningen i svenska eller finska som andraspråk och litteratur eller annan undervisning för elever och studerande med ett främmande språk som modersmål samt stödja undervisningen i det egna modersmålet för dem.

Rättsgrund

  • Extra statsunderstöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
  • Undervisnings- och kulturministeriets förordning 1777/2009

Vem kan söka

Understöd kan beviljas aktörer med tillstånd att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

  • Den sökande är behörig att söka understöd.
  • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningssystem inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.
  • Eleverna eller de studerande avlägger den grundläggande utbildningens eller gymnasieutbildningens hela lärokurs.
  • Vid beräkningen av antalet elever eller studerande beaktas de som har deltagit i undervisningen vid terminens början eller i kursbunden undervisning vid början av kursen.

Detta understöd omfattar inte undervisning som förbereder för grundläggande utbildning eller utbildning som förbereder för gymnasieutbildning.

Finansiering och finansieringsperiod

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för följande ansökningshelhet, under förutsättning att riksdagen beviljar anslaget:

Extra statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2021.

Statsunderstödet beviljas i enlighet med anslaget i statsbudgeten till ett belopp av högst 86 procent av de kalkylerade godtagbara kostnaderna. Den kalkylerade kostnaden för en undervisningstimme är 25 €.

Ansökningshelheten är indelad i tre delar i den digitala ansökningsblanketten och varje understöd ska sökas separat.

Undervisning i svenska eller finska som andraspråk och litteratur för elever med ett främmande modersmål eller för stödjande av annan undervisning för dem

Understödet är avsett för undervisning för elever och studerande som studerar enligt lärokursen i svenska eller finska som andraspråk och litteratur. Understöd kan också sökas för att stödja annan undervisning för elever och studerande med ett främmande modersmål. Stödet kan ges i olika läroämnen.

Detta understöd beviljas för undervisning enligt lärokursen i svenska eller finska som andraspråk och litteratur och för stödjande av annan undervisning för högst sex år från det att eleven eller den studerande började delta i undervisningen. Barn i förskoleundervisning och elever och studerande som varit i skolan längre än sex år kan delta i den undervisning som finansieras med detta statsunderstöd, men utbildningsanordnaren kan inte ansöka om detta statsunderstöd för deras undervisning.

Statsunderstöd beviljas för högst tre undervisningstimmar per vecka för varje kalkylerad grupp om fyra elever/studerande. Om utbildningsanordnaren sammanlagt har färre än fyra av ifrågavarande elever/studerande, kan den kalkylerade gruppens storlek också vara minst två elever/studerande. Ansökan ska fyllas i enligt det faktiska antalet timmar, grupper och elever eller

Undervisning i det egna modersmålet

Understöd beviljas för elever med främmande modersmål för undervisning i det egna modersmålet eller annat språk som eleven talar hemma och för undervisning i samiska och romani. Detta understöd kan också beviljas för undervisning som syftar till att upprätthålla språkkunskaper som finsk- eller svenskspråkiga elever eller studerande har förvärvat utomlands. 

Statsunderstöd beviljas för högst två undervisningstimmar per vecka och kalkylerad grupp om fyra elever/studerande. Om utbildningsanordnaren har färre än fyra elever /studerande med samiska eller romani som modersmål, kan den kalkylerade gruppstorleken i detta fall vara minst två elever/studerande. Undervisning kan inte ges i det språk som är skolans eller gruppens undervisningsspråk.

I samma grupp kan finnas elever/studerande som talar språket som sitt modersmål eller annars talar språket hemma och finländska elever/studerande som flyttat från utlandet. Ansökan ska fyllas i enligt det faktiska antalet timmar, grupper och elever/studerande som deltagit.

 

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. De som anges som undertecknare ska ha namnteckningsrätt för utbildningsanordnaren. Detta meddelande och länkar till ansökningsblanketten finns på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen www.oph.fi (→ Utveckling och internationalisering → Utvecklingsfinansiering).

Ansökningstid

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 29.1.2021 och slutar 21.12.2021 kl. 16.15. Försenade ansökningar behandlas inte.

 

Ytterligare information ges av

Assistent Tuula Kinnunen, tfn 029 533 1208
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072
Undervisningsrådet Katri Kuukka, tfn 029 533 1445
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi.